Управління матеріальними потоками на підприємствах вугільної промисловості України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 157
Розгляд оцінки ефективності управління потоковими процесами по збуту вугілля. Характеристика форм транспортно-складського обслуговування виробництва на вугільних підприємствах. Ознайомлення з якістю системи управління матеріальними потоками на шахтах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки Украіни Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано на кафедрі економіки підприємств Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України (м. Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Краснова Вікторія Василівна, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України (м. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, академік АЕН України, Балабанова Людмила Веніамінівна, Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Захист дисертації відбудеться 26 березня 2003 року о 15.00 годині на засіданні вченої ради Д 11.051.01 у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 83015, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 83055, м.При цьому, однак, на відміну від підприємств інших галузей, що мають більшу свободу ринкової поведінки як з точки зору визначення сегменту споживчого вибору, так і з точки зору вибору продукту виробництва, вугільні підприємства позбавлені такої свободи. Положення роботи, що визначають її наукову новизну і запропоновані до захисту, полягають у такому: в роботі, вперше в прикладних дослідженнях, підприємство аналізується як постачально-виробничо-збутова система, тобто єдина організаційно-господарча структура, яка складається із промислового підприємства, постачальників сировини, матеріалів, споживачів готової продукції, а також включає в себе систему транспортного і складського господарства. розроблено багатокритеріальний підхід щодо оцінки ефективності і якості здійснювання комерційної діяльності на шахтах, який дозволяє дати характеристику можливостей конкретної організаційної системи оптимально здійснювати управління вхідними та вихідними матеріальними потоками, а також оперативно вирішувати питання прискорення обороту ресурсів. класифіковані показники логістичної діяльності виробничо-збутових систем (в рамках їх функціональних підсистем: постачання, виробництва, збуту, транспорту, складського господарства) з точки зору структури, продуктивності, економічності та якості роботи цих систем. Практична цінність роботи полягає в тому, що запропонована модель створення логістичної системи управління матеріальними потоками на вугільних підприємствах, а також розроблені критерії ефективності її функціонування дозволяють вийти на якісно новий рівень організації виробничо-комерційної діяльності шахт в сучасних умовах перехідної економіки України. Виходячи з такої трактовки, логістика забезпечує реалізацію комплексного підходу до формування і регулювання матеріальних, інформаційних та інших потоків у рамках вугільного підприємства; дозволяє здійснити багатоваріантне прогнозування обсягів добування, перевезення вугілля, запасів продукції, раціональне формування господарських зв?язків, як на стадії постачання, так і на стадії збуту продукції, оптимізацію технічної і технологічної структури транспортно-складського обслуговування постачання, виробництва і збуту.У дисертаційній роботі на теоретичному та методологічному рівнях здійснено розробку концепції та механізмів впровадження логістичної системи управління матеріальними потоками на вугільних підприємствах України і відповідно до цілей і задач дослідження отримано такі результати: 1. Сформульовані синтетичні принципи розглядання і оцінки вугільних підприємств як виробничо-збутових систем, тобто єдиних організаційно-господарчих структур, які складаються з суто шахти, постачальників сировини, матеріалів, споживачів вугілля, а також транспортного та складського господарства. Уточнено визначення категорії “логістика”, яка виступає найважливішим чинником створення ринково орієнтованої структури управління виробничо-збутовою системою шахти.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?