Управління машинобудівним підприємством на основі механізму корпоративного контролю і внутрішнього аудиту - Автореферат

бесплатно 0
4.5 200
Правові основи організації внутрішнього аудиту та формування системи корпоративного контролю в Україні. Особливості розвитку машинобудівних корпоративних підприємств, умови формування корпоративного контролю та процес організації внутрішнього аудиту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиРоботу виконано у Донецькому університеті економіки та права (м. Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Астапова Галина Вікторівна, Донецький університет економіки та права (м. кандидат економічних наук, доцент Мізюк Світлана Георгіївна, Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України (м. Захист дисертації відбудеться «10» червня 2010 р. об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К12.052.02 у Приазовському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 87500, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Приазовського державного технічного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 87500, м.Серед причин, що обумовлюють незадовільний стан машинобудівних корпоративних підприємств, головною постає відсутність дії корпоративного контролю. Тому особливу актуальність набуває дослідження напрямків підвищення ефективності організаційно-економічного механізму корпоративного контролю в машинобудівній галузі. Таким чином, потребують подальшого дослідження сутність і складові елементи організаційно-економічного механізму корпоративного контролю в умовах машинобудівних підприємств, умови його формування та методи оцінки економічної ефективності його дії. Зокрема, важливим завданням є розробка науково-методичних положень, що визначають організацію корпоративного контролю підприємств машинобудування на основі використання методів та прийомів внутрішнього аудиту, обґрунтовують створення системи корпоративного захисту. Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідних робіт Донецького університету економіки та права за темами: «Формування та розвиток інноваційного освітнього середовища у вищому навчальному закладі» (номер державної реєстрації 0105U000476, 2005-2008 рр.), у рамках якої здобувачем обґрунтовано методи оволодіння студентами основами корпоративного контролю; «Організаційно-економічний механізм обліку, аудиту та аналізу діяльності підприємств в умовах міжнародних стандартів» (номер державної реєстрації 0108U0003208, 2005-2007 рр.), де здобувачем розроблено структуру механізму корпоративного контролю підприємств літакобудування та ремонту авіаційної техніки, охарактеризовано критерії ефективності його дії, а також теоретичні положення формування системи корпоративного захисту підприємств машинобудування та інфраструктури виробничого призначення; «Шляхи капіталізації підприємств та економіки України» (номер державної реєстрації 01081U003207, 2008-2012 рр.), у процесі виконання якої здобувач сформував методологічні та методичні підходи щодо створення елементів механізму корпоративного контролю в умовах машинобудівних корпоративних підприємств.На основі аналізу складових елементів системи корпоративного контролю доведено, що внутрішній аудит є головним засобом його організації. Визначено, що в умовах машинобудівних підприємств корпоративний контроль виконує завдання щодо забезпечення виконання їх зобовязань перед власниками, дотримання вимог щодо реалізації корпоративних прав та попередження корпоративного захоплення. У другому розділі «Формування організаційно-економічного механізму корпоративного контролю машинобудівного підприємства на основі внутрішнього аудиту» на основі проведеного аналізу розвитку машинобудівного комплексу як обєкта корпоративного контролю доведено взаємозвязок між результативністю контрольних дій системи внутрішнього аудиту машинобудівних корпоративних підприємств від діючих відносин власності. Визначено та проаналізовано такі розповсюджені схеми корпоративного захоплення - схема корпоративного захоплення машинобудівного підприємства через участь у конкурентних торгах та організації договірної роботи із фізичними особами; схема корпоративного захоплення за умови зацікавленості керівництва корпоративного підприємства; схема корпоративного захоплення на основі обміну боргів на інструменти капіталу; схема корпоративного захоплення в процесі приватизації майна підприємства; схема корпоративного захоплення на основі відчуження майна машинобудівного підприємства; схема корпоративного захоплення на основі угоди фінансового лізингу. Визначено, що організаційним забезпеченням системи корпоративного контролю в умовах машинобудівного підприємства є служба внутрішнього аудиту, що є самостійним структурним підрозділом, який створюється за рішенням вищого органу корпоративного управління і, як правило, підпорядковується спостережній раді, яка визначає повноваження та відповідальність, а також призначає керівника служби внутрішнього аудиту, на якого покладаються функції забезпечення внутрішнього аудиторського контролю за усіма напрямками роботи підприємства.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?