Управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 114
Підходи до визначення сутності та особливостей реалізації функцій управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств. Розробка методологічного підходу до побудови системи оцінки взаємодії туристичного підприємства із основними суб’єктами ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукПідвищити ефективність діяльності туристичних підприємств, забезпечити досягнення їх цілей у динамічних умовах ринкової конюнктури дозволяє впровадження в управлінську практику принципів і методів сучасного маркетингового менеджменту. Питання формування механізму управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства стали обєктом дослідження всесвітньо визнаних фахівців з маркетингу. Разом з тим, недостатньо дослідженими залишаються окремі складові управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств із урахуванням регіональних особливостей розвитку, потребують удосконалення елементи комплексу маркетингу та система оцінки взаємодії туристичного підприємства із основними субєктами ринку. Дисертаційна робота є частиною наукової роботи, що виконувалась відповідно до планів науково-дослідних робіт Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ за темою „Формування механізму управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств Буковини” (номер державної реєстрації 0107U000999), у межах якої автором зясовано соціально-економічну сутність туризму та проаналізовано концептуальні підходи до використання маркетингу в діяльності туристичного підприємства, а також за темою „Моделювання маркетингової стратегії розвитку туристичних підприємств Чернівецької області” (номер державної реєстрації 0108U000817), де автором запропоновано методологію формування комплексної системи управління маркетингом туристичного підприємства на основі маркетингу взаємовідносин. дістало подальший розвиток: - уточнення визначення понять „туризм” (вид соціально-економічної діяльності, який передбачає процес комплексної реалізації туристичного продукту споживачу (туристу), що тимчасово перебуває поза межами постійного місця проживання з метою задоволення його потреб без отримання ним доходу) та „туристичний продукт” (сукупність послуг і матеріальних цінностей, які надають субєкти туристичного ринку туристам з метою задоволення їхніх потреб до, під час та після реалізації туру);У першому розділі „Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства” на підставі критичного аналізу робіт вітчизняних та зарубіжних учених досліджено сутність туристичної діяльності як сфери застосування концепції управління маркетингом і уточнено сутність та зміст термінів „туризм”, „туристичний продукт”; досліджено наукові підходи до визначення сутності маркетингу туристичного підприємства і встановлено його особливості у туристичній діяльності; розглянуто систему управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства. Дослідження сутності туризму дозволило уточнити його трактування як виду соціально-економічної діяльності, який передбачає процес комплексної реалізації туристичного продукту споживачу (туристу), що тимчасово перебуває поза межами постійного місця проживання з метою задоволення його потреб без отримання ним доходу. На підставі аналізу сутності та структури системи управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства у роботі запропоновано модель управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства (рис. У другому розділі „Дослідження процесу управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств” удосконалено процес аналізу основних елементів маркетингового середовища функціонування туристичних підприємств; здійснено аналіз туристичного ринку Чернівецької області та спрогнозовано обсяги туристичних потоків; досліджено функції управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств, що функціонують у Чернівецькій області. У третьому розділі „Удосконалення управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства” визначено основні напрями удосконалення системи управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств; розроблено рекомендації щодо управління комплексом маркетингу туристичного підприємства; запропоновано методологію оцінювання ефекту взаємодії туристичного підприємства з іншими учасниками туристичного ринку.У дисертації вирішено важливе завдання обґрунтування теоретичних та методологічних засад і розроблення практичних рекомендацій щодо вдосконалення процесів управління маркетинговою діяльністю туристичних підприємств. Критичний аналіз наукової літератури дозволив уточнити сутність та зміст терміна „туризм” як сфери управління маркетингом і визначити його як вид соціально-економічної діяльності, який передбачає процес комплексної реалізації туристичного продукту споживачу (туристу), що тимчасово перебуває поза межами постійного місця проживання з метою задоволення його потреб без отримання ним доходу. Основним обєктом, на який спрямовано управлінський вплив у туризмі, є „туристичний продукт”, уточнений зміст якого розглядається як сукупність послуг і матеріальних цінностей, які надають субєкти туристичного ринку туристам з метою задоволення їхніх потреб до, під час та після реалізації туру.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?