Управління маркетинговою діяльністю підприємства на прикладі ТЗоВ Транспортна компанія "Автотранс" м. Радехів - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 204
Сутність та структура системи управління маркетингом. Аналіз ринку хліба та хлібобулочних виробів регіону. Загальна характеристика ТзОВ Транспортна компанія "Автотранс". Функціональне та кадрове забезпечення маркетингового менеджменту на підприємстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Факультет документальних комунікацій та менеджменту Виконала: студентка IV курсу, Парій Ірина Ярославівна Керівник: к.психол.н., доцентНа сьогоднішній день сільськогосподарським підприємствам, у тому числі з виробництва хліба та хлібобулочних виробів, виробництва борошняних кондитерських виробів, товарів і тістечок нетривалого зберігання, достатньо важко працювати в умовах вільного ринку. Рушійною силою у вирішенні більшості з цих питань може стати організація маркетингової діяльності, яка супроводжуватиме сільськогосподарську продукцію від виробництва до споживача. Маркетинг, будучи системою управління діяльністю на ринку, регулювання ринкових процесів і вивчення ринку, не лише на мікрорівні підприємств, а й на державному макрорівні, здатний запропонувати механізми взаємовигідного обміну між різними субєктами ринку, створити умови для виконання вимог споживачів та визначення можливостей їх задоволення. Він дозволяє науково обґрунтовувати прийняття рішень про виробництво, збут і просуванні на ринок товарів, дає можливість адекватно оцінювати і прогнозувати ринкову ситуацію, розробляти стратегію і тактику конкурентної боротьби. Маркетингова діяльність справляє визначальний вплив на формування системи економічних відносин конкретних виробників із споживачами у напрямі ефективного позиціонування товару на ринку та забезпечення його збуту.Досвід передових компаній світу свідчить про те, що здійснення ефективної діяльності в ринкових умовах і забезпечення конкурентних переваг досягається за умов застосування концепції маркетингу. Термін «управління маркетингом» (marketing management) трактується вітчизняними та закордонними маркетологами досить неоднозначно, тому у фаховій літературі можна знайти різні підходи до управління маркетингом на підприємстві. Воробйов під маркетинговим управлінням розуміють цілеспрямовану координацію і формування всіх заходів фірми, повязаних з ринковою діяльністю на рівні підприємства, на рівні ринку і суспільства в цілому, і котрі базуються на принципах маркетингу [2]. Філіп Котлер визначає управління маркетингом як аналіз, планування, втілення у життя і контроль за проведенням заходів, які розраховані на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних завдань підприємства, таких, як отримання прибутку, ріст обсягів збуту, збільшення частки ринку та ін. Таким чином, задача управління маркетингом полягає у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомогло організації в досягненні поставлених цілей.Адаптивність системи управління маркетингом полягає у можливості оперативно реагувати на зміни у маркетинговому середовищі і внесенні відповідних коректив до розроблених планів і програм. Таким чином, система управління маркетингом на підприємстві є відкритою, складною системою, яка може бути представлена у вигляді структури, що містить 6 підсистем (рис. Система формування альтернативних рішень включає: • вибір можливостей відповідно до встановлених цілей і наявності внутрішніх ресурсів, • STP-маркетинг (полягає у сегментації ринку, вибору цільових сегментів і позиціонуванні товарів на ринку) - дає змогу не витрачати маркетингові зусилля, обслуговуючи весь ринок, а зосередити зусилля на задоволенні потреб вибраних груп споживачів, обслуговувати яких вигідно й зручно. • планування комплексу маркетингу (включає розробку заходів щодо застосування сукупності перемінних чинників (товар, ціна, система збуту й просування), використовуваних підприємством для впливу на субєкти цільового ринку). 2) стратегічний контроль, який здійснюється у вигляді комплексної ревізії маркетингу (маркетингового аудиту), тобто незалежного періодичного всебічного дослідження підприємством його маркетингового середовища, місії, цілей і стратегій, загальногосподарської діяльності з метою виявлення можливостей покращення маркетингу і розробки відповідних планів і програм.Досліджуючи питання управління маркетингом в системі ефективного функціонування організації слід зазначити, що ефективність системи маркетингового менеджменту значною мірою визначається досвідченістю, оперативністю та професіоналізмом спеціалістів та керівників служб маркетингу. Саме від них залежать комерційні результати діяльності фірми в умовах гострої товарної конкуренції, рівень престижу товарного виробництва підприємства і його трудового колективу. Окрім того, про систему не можна говорити, якщо управління маркетингом на підприємстві не передбачає оцінки ефективності діяльності підприємства в цілому. Зокрема, варто зосередити увагу на дослідженні показника ефективності комерційної діяльності, показника ефективності використання матеріальних ресурсів; показника ефективності використання товарних ресурсів; показника ефективності використання трудових ресурсів та ділової активності підприємства. 1.1 представлено методику обрахунку результативності та ефективності управління маркетингом.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні аспекти управління маркетинговою діяльністю підприємства

1.1 Сутність поняття управління маркетинговою діяльністю підприємства

1.2 Структура системи управління маркетингом на підприємстві

1.3 Фактори, які впливають на управління маркетинговою діяльністю організації

1.4 Методичні підходи до оцінки ефективності управління маркетингом організації

1.5 Аналіз ринку хліба та хлібобулочних виробів регіону

Розділ 2. Аналіз управління маркетинговою діяльністю ТЗОВ «Транспортна компанія «Автотранс»

2.1 Загальна характеристика ТЗОВ «Транспортна компанія «Автотранс»

2.2 Аналіз управління маркетинговою діяльністю ТЗОВ «ТК «Автотранс» за фінансово-економічними показниками

2.3 Аналіз ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства

2.3.1 Аналіз кадрового забезпечення маркетингового менеджменту

ТЗОВ «ТК «Автотранс»

2.3.2 Аналіз функціонального забезпечення маркетингового менеджменту підприємства

2.3.3 SWOT-аналіз ТЗОВ «ТК «Автотранс»

2.4 Аналіз системи охорони праці ТЗОВ «ТК «Автотранс»

2.5 Шляхи вдосконалення управління маркетинговою діяльностю на підприємстві

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?