Управління маркетинговою діяльністю автотранспортного підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 128
Дослідження маркетингової стратегії на автотранспортному підприємстві. Визначення змісту процесів маркетингової діяльності як об’єкту управління. Розробка методичних засад кількісної оцінки лояльності споживача автотранспортних послуг та якості послуг.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами Робота виконана у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті Міністерства освіти і науки України. Шинкаренко Володимир Григорович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, завідувач кафедри менеджменту “ХПІ” Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри організації виробництва та управління персоналом кандидат економічних наук, доцент, Омельянович Олексій Романович, Національний транспортний університет Міністерства освіти і науки Захист відбудеться „22” січня 2007 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м.Використання все більш витончених способів залучення та утримання клієнтів вимагає від АТП чітких і злагоджених зусиль з управління маркетинговою діяльністю підприємства. Насамперед, вимагають подальшого обґрунтування зміст і структура системи управління маркетинговою діяльністю АТП, дослідження взаємовідносин підприємства зі споживачами автотранспортних послуг, оцінка і вибір ключових споживачів послуг, визначення лояльності клієнтів, організація індивідуальної роботи з важливими клієнтами, розробка стратегії їхніх взаємовідносин з АТП. Дослідження здійснено згідно з науковим напрямком кафедри менеджменту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) “Соціально-економічні проблеми функціонування та розвитку підприємств автомобільного транспорту в умовах ринку” за темою “Формування способів мотивації якості процесів обслуговування споживачів підприємства” (номер державної реєстрації 0106U006077), в якій автор приймав участь як виконавець розділу “Загальні положення мотивації якості процесів роботи підприємства”. В роботі застосовувалися загальнонаукові методи теоретичного узагальнення, спостереження, абстрагування, формалізації, аналізу; спеціальні методи дослідження: метод рейтингової оцінки - для раціонального вибору ключових споживачів автотранспортних послуг; теорія нечітких множин - для оцінювання рівня лояльності споживачів послуг; експертних оцінок - для визначення окремих показників цінності споживачів; вибіркового спостереження - при формуванні вихідної інформації з оцінки цінності і лояльності споживачів автотранспортних послуг; матричний метод - для побудови матриць цінності споживача автотранспортних послуг, визначення типу лояльності клієнта, а також позицій споживачів АТ послуг за рівнем взаємовідносин з АТП; метод теорії ймовірностей і перевірки статистичних гіпотез - для побудови гістограм за критеріями цінності та лояльності споживачів і визначення ступеня їхньої відповідності законові нормального розподілу. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх впровадження дасть змогу підприємствам автомобільного транспорту адаптувати свою маркетингову діяльність до ринкових умов, здійснити вибір ключових споживачів автотранспортних послуг, оцінити рівень їх лояльності, на підставі визначення позицій споживачів послуг за рівнем взаємовідносин з АТП розробити індивідуальну стратегію взаємовідносин, що дозволить побудувати довгострокові взаємовигідні відносини зі споживачами, підвищити ефективність роботи з клієнтами та їхню лояльність.У першому розділі - “Теоретичні основи управління маркетинговою діяльністю автотранспортного підприємства” - обґрунтовано склад і структуру маркетингової діяльності АТП як обєкту управління, розроблено систему управління маркетинговою діяльністю АТП у вигляді проблемно-орієнтованого контуру. Під обєктом управління маркетинговою діяльністю підприємства необхідно розуміти систему взаємозвязаних процесів маркетингової діяльності, обєднаних у єдине ціле для виконання завдань становлення, зміцнення та підтримки взаємовигідних обмінів зі споживачами для досягнення певних цілей, які стоять перед підприємством. Для маркетингу послуг найбільш прийнятною є концепція маркетингу взаємовідносин (взаємодії), основна ідея якого полягає в тому, що обєктом управління маркетингом стають відносини (комунікації) зі споживачем, індивідуалізація відносин з ним. Рівень відношення АТП до кожного (індивідуального) споживача відображає показник цінності споживача для підприємства, зустрічне ставлення споживача до АТП і його послуг характеризує показник лояльності. До показників фінансової вигоди віднесено: прибутковість від роботи зі споживачем, частка споживача в загальних доходах від перевезень, способи оплати послуг, платоспроможність споживача та інші; до показників нефінансової вигоди: частка перевезень по споживачу в загальному обсязі, асортимент використовуваних послуг, тривалість роботи зі споживачем, сезонність звертань та інші.В дисертації вирішено важливе науково-практичне завдання з розвитку науково-методичного забезпечення управління маркетинговою діяльністю автотранспортних підприємств.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?