Управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 108
Теоретико-методичні та практичні засади формування й ефективного розвитку системи агромаркетингу. Особливості управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. Оцінка та аналіз організації просування сільськогосподарської продукції на ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, професор Варченко Ольга Миронівна, Білоцерківський національний аграрний університет, директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Соловйов Ігор Олександрович, Херсонський державний аграрний університет, завідувач кафедри менеджменту організацій кандидат економічних наук, доцент Колесов Олександр Станіславович, Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри аграрного менеджменту Захист відбудеться «8» липня 2010 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.821.03 у Білоцерківському національному аграрному університеті за адресою: 09117, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Білоцерківського національного аграрного університету за адресою: 09117, м.Трансформаційні процеси в аграрному секторі зумовили зміну макро-і мікроекономічного середовища функціонування підприємств аграрного сектору економіки. Такий стан спричинили також недостатній обсяг агромаркетингової інформації, недосконалість господарського механізму, відсутність практичного досвіду роботи на ринку, внаслідок чого постає необхідність розробки організаційно-економічних засад діяльності підприємств АПК щодо ефективного доведення сільськогосподарської продукції до кінцевих споживачів, налагодження партнерських звязків в процесі товароруху продукції. У цих умовах підвищується роль агромаркетингу та потреба в розробці рекомендацій з організації й освоєння інструментів маркетингу в агропромисловому виробництві на рівні підприємств і регіону, що й визначає актуальність дисертаційного дослідження. Автором обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення організаційних структур управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств і створення інформаційної системи по роботі з клієнтами, а також розроблено стандарти щодо організації оптової торгівлі агропродовольчою продукцією. У роботі використано такі основні методи дослідження: системний підхід (для комплексного врахування чинників, які впливають на здійснення й управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств); абстрактно-логічний (для теоретичних узагальнень результатів і формулювання висновків); статистично-економічний, зокрема його прийоми - динамічних рядів, порівняння, графічний (для виявлення тенденцій розвитку досліджуваних явищ, встановлення причин зміни окремих параметрів); монографічний (для поглибленого вивчення особливостей формування системи управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств); методи індивідуальних і групових експертних оцінок (при визначенні основних напрямів маркетингової діяльності підприємствами галузі та результативності системи управління.У першому розділі - «Наукові аспекти формування організаційно-економічних засад управління маркетинговою діяльністю підприємств АПК» - обґрунтовано маркетинг як ринкову концепцію управління та формування відносин на ринку, визначено її особливості у діяльності підприємств аграрного сектору економіки, розроблено методичні підходи до визначення ефективності системи агромаркетингу. Вважаємо за доцільне розглядати маркетинг як ринкову концепцію реалізації виробничо-збутової діяльності підприємств, спрямовану на вивчення ринку й запитів споживачів з орієнтацією на них кінцевих результатів виробництва, а також на формування і стимулювання купівельного попиту з метою обґрунтованого прийняття управлінських рішень щодо завоювання певної частки на ринку й отримання прибутків. Дослідженням встановлено, що із позиції диференціації маркетингу як системи поглядів він розглядається у двох аспектах: 1) як ринкова концепція управління підприємством; 2) як сукупність функцій та інструментарію, що дозволяє ефективно працювати на ринку. У системі управління маркетингом на підприємстві можна констатувати наявність трьох рівнів управління (під ними розуміємо сукупність органів управління, що перебувають на одному щаблі ієрархічної структури): апарат управління підприємством, апарат управління службою маркетингу, структурні підрозділи служби маркетингу. У другому розділі - «Сучасний стан та тенденції розвитку агромаркетингу на підприємствах АПК Київської області» - проаналізовано умови та результати функціонування аграрних підприємств досліджуваної області, виявлено та систематизовано чинники, що визначають попит на сільськогосподарську продукцію і продовольство, висвітлено проблеми організації просування аграрної продукції на ринку, обґрунтовано напрями використання інструментів аграрного маркетингу в практичній діяльності та шляхи їх удосконалення.Управління маркетинговою діяльністю, як вид професійної діяльності, спрямований на забезпечення конкурентоспроможності агроформувань на основі врахування закономірностей функціонування і розвитку аграрного ринку, що підкреслює інтегруючу роль маркетингу як важливої функції управління.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?