Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 134
Склад системи маркетингових досліджень підприємства та область виникнення в ній маркетингових можливостей. Класифікація станів взаємодії підприємства із суб’єктами середовища безпосереднього оточення. Науково-методичні рекомендації з формування стратегій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Спеціальність - 08.00.04 - Економіка та управління підприємствамиРобота виконана в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент Криворучко Оксана Миколаївна, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, професор кафедри менеджменту. Захист відбудеться «18» грудня 2009 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м.При цьому максимальне задоволення потреб взаємодіючих сторін вимагає цілеспрямованого впливу на процес формування та використання маркетингових можливостей підприємства, тобто управління ними. Теоретичні та методичні основи управління маркетинговими можливостями в цілому й розвязання проблем, повязаних з формуванням та реалізацією маркетингових можливостей підприємства, розглядаються в дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених: Акоффа Р., Гембла П., Гордона Я., Дейя Д., Котлера Ф., Емері Ф., Стоуна М., Голубкова Є.П., Градова О.П., Зозульова О.В., Іванова Ю.Б., Окландера М.А., Романова А.М., Старостіної А.О., Тищенка О.М., Черваньова Д.М., Шевченко Л.С. та інших. Так, невизначеним залишилось місце маркетингових можливостей у структурі маркетингових досліджень АТП, потребує уточнення поняття «маркетингові можливості», моделювання процесу їх формування як обєкту управління. Зокрема, результати дисертаційного дослідження було використано у темі «Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку автомобільного транспорту в умовах ринку» у розділах «Формування системи менеджменту взаємовідносин АТП зі споживачами» (2006-2007 рр., номер державної реєстрації 0106U13136), де автором був сформований механізм взаємодії АТП із субєктами СБО; «Оцінка якості менеджменту організацій автомобільного транспорту» (2007-2008 рр., номер державної реєстрації 0108U000987), де особистий внесок автора полягає у розробці методичного підходу до формування стратегії використання маркетингових можливостей АТП. Серед спеціальних методів використовувалися: методи структурного моделювання IDEF0 - для визначення маркетингових можливостей підприємства як обєкту управління; метод декомпозиції - для обґрунтування складу системи показників виявлення маркетингових можливостей АТП; анкетне опитування - для встановлення значущості показників, які характеризують процес взаємодії підприємства із субєктами СБО; критерій Парето та метод поступок - при розробці підходу до визначення маркетингових можливостей підприємства; вибіркового спостереження - для формування вихідної інформації щодо оцінки маркетингових можливостей АТП; матричний метод - для побудови матриці виявлення станів взаємодії підприємства із субєктами СБО; апарат математичної теорії ігор - при моделюванні оптимальних параметрів стратегій використання маркетингових можливостей АТП.У першому розділі - «Теоретичні основи управління маркетинговими можливостями підприємства» - встановлено область виникнення маркетингових можливостей підприємства в системі маркетингових досліджень, визначено поняття маркетингових можливостей підприємства, обґрунтовано процес їх формування як обєкту управління, розроблено систему управління маркетинговими можливостями підприємства. Відмінностями запропонованої класифікації є: по-перше, обґрунтування системоутворюючої ознаки для виділення підсистем маркетингових досліджень; по-друге, вилучення з обєктів системи дослідження ринку, який представлено сукупністю відносин підприємства із кожною складовою його маркетингового середовища; по-третє, дослідження в обовязковому порядку усіх факторів маркетингового середовища підприємства. На відміну від існуючих, у запропонованому визначенні, по-перше, обґрунтовано область виникнення маркетингових можливостей підприємства (в процесі взаємодії); по-друге, враховано всі субєкти, які взаємодіють із підприємством; по-третє, визначено умови втілення маркетингових можливостей підприємства (елементи комплексу маркетингу сфери послуг). Під управлінням маркетинговими можливостями підприємства запропоновано розуміти безперервний та цілеспрямований вплив на процес формування маркетингових можливостей підприємства шляхом ефективного використання інструментів маркетингу під час взаємодії підприємства із субєктами СБО. У другому розділі - «Методичні основи оцінки маркетингових можливостей АТП» - обґрунтовано процес оцінки маркетингових можливостей АТП, розроблено методичний підхід до їх визначення, встановлено стани взаємодії підприємства із субєктами СБО.У дисертації запропоновано нове вирішення важливого науково-прикладного завдання з поглиблення теоретичних основ та розробки методичних і практичних рекомендацій для управління маркетинговими можливостями АТП, що дозволяє сформулювати такі висновки.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?