Управління маркетингом некомерційних суб"єктів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 88
Дослідження соціально-економічної природи та умов виникнення некомерційних організацій і обґрунтування можливостей управління їх маркетингом. Основні форми переходу класичного маркетингу в маркетинг некомерційних суб"єктів та напрямки його розвитку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ІМ. М. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЩо стосується некомерційних субєктів, то в цій сфері маркетинг тільки намагаються застосовувати, але не комплексно, а тільки окремі його інструменти. Особливо це відноситься до управління маркетингом державних і недержавних вищих навчальних закладів як некомерційних субєктів і формування стратегії його управління. Разом з тим управління вищими навчальними закладами, що мають свої специфічні особливості, виявлення та урахування яких при удосконаленні управління маркетингом буде сприяти підвищенню рівня підготовки кадрів, зростанню соціального та економічного ефектів, вимагає узагальнення і розвитку теоретичних положень та розробки методичних рекомендацій з управління маркетингом цих некомерційних субєктів та формування їх стратегій господарювання. Туган-Барановського Міністерства освіти і науки України за темами: “Розробка рекомендацій з удосконалення маркетингової діяльності” (номер державної реєстрації 0102U004182), у межах якої автор здійснив аналіз стану маркетингової діяльності некомерційних організацій та обґрунтував пропозиції з удосконалення методів управління маркетингом некомерційних субєктів у сфері освіти; “Аналіз використання бенчмаркингу в сегменті комунікаційних послуг Донецької області” (номер державної реєстрації 0105U007785), де дисертант виявив засоби та тенденції застосування бенчмаркингу на підприємствах сфери освіти. При проведенні дослідження використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: аналіз і синтез (при дослідженні соціально-економічної природи маркетингу некомерційних субєктів; для удосконалення категоріально-понятійного апарату маркетингу некомерційних субєктів), статистичний аналіз (для дослідження впливу макромаркетингового середовища на діяльність і маркетинг вищих навчальних закладів), експертної оцінки (при визначенні альтернативних маркетингових стратегій та оцінки їх ефективності), позиціонування (при визначенні становища вищих навчальних закладів на ринку), бенчмаркингу (при адаптації зарубіжного досвіду), системного аналізу (при виявленні ринкових можливостей вищих навчальних закладів), процесний підхід (при дослідженні процесів управління маркетингом некомерційних субєктів).У першому розділі дисертаційної роботи “Теоретичні основи маркетингу некомерційних субєктів” розглянуто соціально-економічну природу і умови виникнення некомерційних організацій та обґрунтовано можливості управління їх маркетингом, розкрито форми переходу класичного маркетингу в маркетинг некомерційних субєктів, виявлено особливості маркетингу некомерційних субєктів у цілому та напрямки його розвитку. Особливо це відноситься до управління такими некомерційними субєктами та їх маркетингом, які стосуються освіти і мають структурні та організаційні особливості. На основі виявлених особливостей маркетингу некомерційних субєктів наведено уточнення його поняття, сутність якого представляє собою системну діяльність субєктів ринкових відносин, які мають своєю метою пріоритетне досягнення соціального ефекту та економічного ефекту як підтримуючого, необхідного для здійснення основної (некомерційної) діяльності. У другому розділі дисертаційної роботи “Трансформація управління маркетингом некомерційних субєктів в умовах реформування системи освіти” обґрунтовано методичний підхід до формування механізму управління маркетинговою діяльністю освітньої установи, виявлено ступінь впливу трансформації демографічних та соціокультурних чинників на формування освітніх установ, розкрито методи розрахунку сукупної ефективності від діяльності ВНЗ та управління його маркетингом. У дисертації доведено, що ефективність функціонування ВНЗ та ефективність управління маркетингом визначаються тісною взаємодією їх категорій, що дозволили повязати такі показники діяльності ВНЗ, як чисельність випускників у цілому, кількість улаштованих працювати за спеціальністю та частка ринку освітньої установи з витратами на маркетинг, і обґрунтувати відповідні методи розрахунків та карту сукупної ефективності діяльності вищих навчальних закладів.У дисертаційній роботі вирішено науково-прикладну задачу - розвинуто теоретичні положення та удосконалено методи управління маркетингом некомерційних субєктів у сфері освіти на основі урахування особливостей форм становлення та управління маркетингом організацій цієї сфери, розробки і здійснення напрямків організаційних підходів до формування механізму реалізації маркетингової діяльності та його складових, що забезпечує стабільне функціонування некомерційних субєктів та високу їх соціальну значимість.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?