Управління міжнародними інвестиційними ризиками - Автореферат

бесплатно 0
4.5 91
Природа міжнародних інвестиційних ризиків в умовах глобалізму. Роль хедж-фондів в системі інвестиційного ризик-менеджменту. Особливості управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій в Україні, шляхи підвищення його ефективності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»Робота виконана на кафедрі міжнародного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Міністерства освіти і науки України, м. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Панченко Євген Григорович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри міжнародного менеджменту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Луцишин Зоряна Орестівна, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Сльозко Олена Олександрівна, Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, провідний науковий співробітник відділу валютно-фінансових відносин Захист відбудеться «19» лютого 2009 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.В умовах глобалізації управління інвестиційними ризиками відіграє все більш значну роль в ефективному функціонуванні будь-яких організацій і, насамперед, транснаціональних корпорацій, які оперують величезними матеріальними і нематеріальними активами, мультинаціональними фінансовими потоками. Однак, прагнення корпорацій збільшувати обсяги прямих і портфельних інвестицій у країни з нестабільними політичними і економічними системами наштовхується на загрози втрати цих інвестицій через непередбачувані зміни у законодавстві чи невиконання положень нормативних актів, відсутності правонаступності у діяльності органів державної влади і управління, неочікуваної поведінки керівників зарубіжних відділень або місцевих партнерів. Таким чином, корпоративні моделі оцінки ризиків не дозволяють визначити рівень безпечності інвестицій. Конфлікти, що виникли між «Венко Інтернешнл» та урядом України у звязку з освоєнням континентального шельфу Чорного моря, припиненням діяльності міжнародної корпорації «Моторола» (США) у складі технопарку «Київська політехніка» внаслідок втрат у впровадженні інноваційних розробок цієї компанії, та інші переконливо свідчать про низьку компетентність вітчизняних урядовців та менеджерів у сфері управління міжнародними інвестиційними ризиками. В процесі вирішення поставлених завдань у роботі застосовано методи наукової абстракції, аналізу і синтезу (для обґрунтування інструментів управління міжнародними інвестиційними ризиками - підрозділ 1.3 та професіоналізації міжнародного інвестиційного ризик-менеджера - підрозділ 1.1), системного узагальнення (для визначення природи та ідентифікації міжнародних інвестиційних ризиків та їх типів - підрозділ 1.2; для виявлення функцій хедж-фондів в управлінні міжнародними інвестиційними ризиками - підрозділ 2.2), порівняльного аналізу (для визначення особливостей сучасної парадигми міжнародного інвестиційного ризик-менеджменту та дослідження культурно-інвестиційного потенціалу вітчизняних ризик-менеджерів - підрозділи 2.1 та 3.2), факторного аналізу (для обґрунтування особливостей контагіальних ризиків - підрозділ 1.2 та ідентифікації інвестиційних ризиків в Україні - підрозділ 3.1), методи соціологічних досліджень (для діагностики типів культури ризик-менеджерів в Україні - підрозділ 3.2).У розділі 1 «Теоретичні основи управління міжнародними інвестиційними ризиками в умовах глобальних трансформації» узагальнено внутрішню природу міжнародних інвестиційних ризиків, проведено їх ідентифікацію, розкрито складові системи управління міжнародними інвестиційними ризиками та взаємозвязки між ними. До числа цих ризиків входять політичні, фінансові та валютні ризики. В системі ризик-менеджменту транснаціональних корпорацій використовуються численні інструменти управління такими ризиками. Все це дає можливість досить надійно прогнозувати ці ризики та вживати різноманітні інструменти управління цими ризиками. Перший з них включає традиційні фінансові інструменти управління міжнародними інвестиційними ризиками, повязаними із хеджуванням цих ризиків, та хедж-фонди.У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо обґрунтування економічної сутності інвестиційних ризиків в умовах глобальних трансформацій та формування інтегрованих систем управління міжнародними інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій на основі використання комплексу фінансових та управлінських інструментів. Значення управління міжнародними інвестиційними ризиками в умовах глобальної фінансової кризи зростає у звязку з руйнуванням наявних систем оцінки цих ризиків та посиленням ролі соціально-психологічних факторів у прийнятті інвестиційних рішень.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?