Управління міжнародними фінансами у транснаціональних інтегрованих структурах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Аналіз трансформації методів міжнародного фінансового управління в умовах невизначеності. Глобальні тенденції зарубіжного руху фіскальних потоків. Зміст правління фінансами в інтернаціональних корпораціях. Способи керівництва несистематичним ризиком.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано на кафедрі міжнародної економіки Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Макогон Юрій Володимирович, Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри міжнародної економіки. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Якубовський Сергій Олексійович, Одеський національний університет імені І.І.Мечнікова МОН України, завідувач кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин; Захист дисертації відбудеться «29» березня 2011 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.051.03 у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м.У результаті вищезазначеного дослідження розвитку процесу управління міжнародними фінансами у транснаціональних інтегрованих структурах в умовах зростання невизначеності глобального економічного середовища набуває своєї особливої актуальності. Серед досліджень питань управління міжнародними фінансами інтегрованих структур слід відзначити праці О. Дисертацію виконано відповідно до напрямів науково-дослідної роботи кафедри міжнародної економіки Донецького національного університету за держбюджетними темами: «Методологічні питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності на рівні регіону і розробка рекомендацій щодо її активізації» (номер теми Г-96/93, номер державної реєстрації - 0196U021119), у рамках якої визначено особливості використання світового досвіду управління міжнародними фінансами в діяльності українських інтегрованих структур, та «Конкурентоспроможність підприємств Донецького регіону на міжнародних ринках і пошук шляхів її підвищення» (номер теми Г-01/3, номер державної реєстрації - 0101 U 005723), у рамках якої проаналізовано трансформацію методів міжнародного фінансового управління в умовах невизначеності. У процесі дослідження використано діалектичний метод наукового пізнання, а також загальнонаукові методи пізнання: метод теоретичного узагальнення (для дослідження сутності і природи міжнародних інтегрованих структур); системний підхід (для систематизації елементів управління міжнародними фінансами в інтегрованих структурах); метод синтезу (для розробки науково-методичного інструментарію оптимізації структури інвестиційних вкладень у системі фінансового менеджменту інтегрованих структур); методи статистичного та математичного аналізу (для дослідження глобальних тенденцій міжнародного руху фінансових потоків, розробки економіко-математичної моделі багатофакторної оцінки економічного ефекту від інвестиційного проекту для економіки країни в цілому); методи структурно-функціонального аналізу (для визначення модифікованої структури динамічної системи екстернальних ті інтернальних потоків капіталу як обєкта управління) та ін. дістали подальшого розвитку: - понятійно-категоріальний апарат дослідження процесів управління міжнародними фінансами в інтегрованих структурах за рахунок надання авторських визначень понять: «інтегровані структури на мікрорівні», під якими пропонується розуміти обєднання економічних субєктів мікрорівня у процесі їх взаємодії на основі принципів взаємного впливу, взаємного інтересу до кінцевого результату та взаємного доповнення конкурентних переваг, що реалізується у вертикальних, горизонтальних та діагональних організаційних формах відповідно до поставленої мети та завдань спільної стратегії учасників обєднання; «управління фінансами транснаціональних інтегрованих структур» як сукупності форм, методів та засобів управління фінансовими ресурсами та фінансовими відносинами інтегрованої структури в умовах мультинаціонального та глобального політико-економічного, правового та соціокультурного середовища з метою максимізації прибутку;У першому розділі «Теоретико-методологічні засади управління міжнародними фінансами в інтегрованих структурах» досліджено сутність і природу міжнародних інтегрованих структур; систематизовано детермінанти управління міжнародними фінансами в інтегрованих структурах; проаналізовано трансформацію методів міжнародного фінансового управління в умовах невизначеності. У результаті дослідження розвитку інтеграційних процесів у світовій економіці й реакції національних економік на активізацію процесів глобальної інтеграції встановлено відсутність єдності у визначенні поняття «вертикальна інтеграція», запропоновано визначення поняття «інтегровані структури на мікрорівні», під якими пропонується розуміти обєднання економічних субєктів мікрорівня у процесі їх взаємодії на основі принципів взаємного впливу, взаємного інтересу до кінцевого результату та взаємного доповнення конкурентних переваг, що реалізується у вертикальних, горизонтальних та діагональних організаційних формах відповідно до поставленої мети та завдань спільної стратегії учасників обєднання.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?