Управління логістикою на туристичних підприємствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 96
Аналіз основних теоретичних аспектів організаційно-економічного механізму управління системою логістики туризму. Логістично-маркетинговий аналіз сегменту регіонального туристичного ринку. Визначення логістичних стратегій на підприємствах сфери туризму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИКОЮ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХРоботу виконано на кафедрі маркетингу в Європейському університеті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Луцій Олександр Павлович, Європейський університет, завідувач кафедри маркетингу, м. Захист відбудеться «25» жовтня 2011 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 26.063.01 у Європейському університеті за адресою: 03115, м.Система управління логістикою забезпечує ефективну координацію потоків у структурах будь-якого інституціального рівня, сприяє комплексному вирішенню економічних проблем, дає можливість вчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища в умовах глобалізації, що є запорукою успішного функціонування підприємств сфери туризму. Кристофер, Шульгіна Л.М. тощо показав, що недостатньо розроблено певні аспекти управління потоками послуг на підприємствах невиробничої сфери, зокрема, в галузі туризму; відсутні методичні підходи до побудови логістичних систем підприємств цієї сфери; понятійний апарат логістики туризму потребує уточнення. Особисто дисертантом розроблено методичні підходи до впровадження системи управління логістикою на туристичних підприємствах. узагальнити основні теоретичні аспекти організаційно-економічного механізму управління системою логістики туризму; У процесі роботи використовувались методи аналізу і синтезу; емпіричні методи - для організації збирання первинної інформації про ринок туризму та анкетного опитування; метод системно-структурного аналізу - для дослідження та систематизації методичного інструментарію управління логістикою туризму; економіко-статистичні методи - для обробки результатів дослідження ринку туризму; метод спостереження - для діагностики управління логістичною діяльністю на підприємствах сфери туризму; метод переходу від абстрактного до конкретного - для розробки та обґрунтування конкретних пропозицій щодо проведення логістичних заходів підприємствами - субєктами ринку туризму; моделювання - для визначення ефективності процесу управління логістикою.У першому розділі «Теоретичні основи управління логістикою на туристичних підприємствах» досліджено функціональну структуру логістики туризму. Вивчення теоретичних основ логістики дозволило зробити висновок, що логістична система туристичного підприємства - це економічна система, яка складається зі скоординованих підсистем і елементів, виконуючих логістичні функції (операції) і обєднаних спільністю цілей, інтересів, котрі реалізовуються шляхом управління потоками у межах здійснення корпоративної стратегії. Сутність інтегральної парадигми логістики в туризмі полягає в інтеграції бізнес-процесів у всіх логістичних ланцюгах між підприємствами упродовж логістичного циклу туристичного продукту. У другому розділі «Дослідження управління логістикою на туристичних підприємствах» проведено логістично-маркетинговий аналіз сегменту регіонального туристичного ринку, представлено діагностику ефективності управління логістикою на підприємствах сфери туризму, а також результати дослідження інформаційного забезпечення логістики на туристичних підприємствах. У третьому розділі «Впровадження системи управління логістикою на туристичних підприємствах» реалізовано комплексний підхід до формування системи управління логістикою на туристичних підприємствах; визначено логістичні стратегії на підприємствах сфери туризму, а також обґрунтовано методику управління логістикою на туристичних підприємствах за принципами інтегральної парадигми; запропоновано практичні рекомендації з удосконалення логістичної інформаційної системи туристичних підприємств.Виходячи з узагальнення теоретичних положень логістики, дослідження вітчизняного й зарубіжного досвіду та їх використання в управлінні, та з урахуванням особливостей туристичної діяльності підприємств у роботі обґрунтовано і вирішено науково-практичні завдання щодо впровадження сучасної системи управління логістикою туризму. Поглиблено розуміння сутності понять «логістика туризму», «логістична система», «управління логістикою туризму», «логістичний цикл туристичного продукту», «логістичний ланцюг туристичних підприємств». Доведено, що під організаційно-економічним механізмом управління логістикою туризму розуміється взаємозалежна сукупність організаційної й економічної підсистем, який впливає на логістику туризму з тим, щоб забезпечити виконання поставленої мети - оптимізацію витрат на підприємстві. Встановлено, що одним з важливих факторів прискорення формування ефективної системи логістики на туристичних підприємствах виступає вдосконалення інформаційних механізмів управління.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?