Управління логістикою матеріальних запасів аграрних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Теоретичні оцінки ефективності управління логістикою запасів в аграрних підприємствах. Підхід до формування інтегрованої системи управління та формування логістичних засад обліку матеріальними запасами. Класифікація чинників, що впливають на їх обсяги.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиРобота виконана у Полтавській державній аграрній академії Міністерства аграрної політики та продовольства України Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Перебийніс Василь Іванович, ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, завідувач кафедри маркетингу Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Скидан Олег Васильович, Житомирський національний агроекологічний університет, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем кандидат економічних наук, доцент Величко Олександр Петрович, Дніпропетровський державний аграрний університет, завідувач кафедри менеджменту і права Захист відбудеться 30 вересня 2011 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 у Полтавській державній аграрній академії за адресою: 36003, м. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Полтавської державної аграрної академії за адресою: 36003, м.Відповідно до поставленої мети в дисертаційній роботі вирішувалися наступні завдання: - уточнити сутнісні характеристики понять “запаси”, “управління запасами”, “логістика запасів”, “логістичне управління запасами”, “стратегія логістичного управління запасами”; У ході виконанні досліджень використовувались як загальнонаукові, так і спеціальні економічні методи: абстрактно-логічний - при узагальненні теоретичних і методологічних положень та формулюванні висновків; монографічний метод - при дослідженні стану управління запасами в сільськогосподарських підприємствах; економічний аналіз - при аналізі стану управління запасами сільськогосподарських підприємств та оцінці їх ефективності; статистичних групувань - для дослідження впливу окремих чинників на показники логістики запасів; SWOT-аналізу для визначення чинників внутрішнього та зовнішнього середовища підприємств, що впливають на управління запасами; графічний - при розробці причинно-наслідкової діаграми факторів ефективності управління логістикою запасів; кореляційно-регресійного аналізу - для встановлення впливу обсягів запасів на ефективність виробництва продукції. удосконалено: - систему управління матеріальними запасами сільськогосподарських підприємств, яка включає: перший рівень - штовхаючі й тягнучі системи управління матеріальними потоками; другий рівень - АВС-та XYZ-аналіз запасів; третій рівень - системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення, з фіксованим періодом часу між замовленнями, зі встановленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня, “мінімум-максимум”, оперативного управління запасами; логістичні засади обліку запасів, які, на відміну від існуючих підходів включають у примітки до річної фінансової звітності окремий клас “Запаси, що обліковуються згідно з логістичними підходами”, де мають бути виділені запаси з урахуванням споживачів і виключені із запасів ті активи, що не вважаються запасами, які обліковуються за логістичними підходами (поточні біологічні активи тваринництва та запаси готової продукції тваринництва - приріст живої маси тварин, приплід, молоко); визначення понять: “запаси”, яке, на відміну від існуючих підходів, враховує статичність запасів, їх місце знаходження та причини створення; “управління запасами”, “логістика запасів”, “логістичне управління запасами” - шляхом встановлення відмінностей між даними поняттями з огляду на управління (стратегічне та операційне), обєкт і мету управління, підходи до управління запасами (функціональний та інтегральний), орієнтацію на якість запасів та ін.; “стратегія логістичного управління запасами”, яка розглядається як підсистема логістичної стратегії.У першому розділі дисертації - “Теоретичні засади управління логістикою матеріальних запасів” - досліджено основи управління логістикою матеріальних запасів як складової системи логістичного управління, розглянуті особливості управління запасами в сільськогосподарських підприємствах, обґрунтовані методичні засади формування ефективності управління логістикою запасів та її оцінки. Доведено, що логістика запасів - функціональна область логістики, яка займається вивченням статичного стану матеріального потоку й розглядає запаси як обєкт управління, який у процесі переміщення матеріального потоку може накопичуватись у вигляді запасів у кожній ланці логістичного ланцюга, маючи різну форму, фізико-хімічні властивості та вартість, передбачає створення інтегрованої системи управління запасами, використовуючи методи і моделі логістики, і розглядає запаси з точки зору досягнення мети, поставленої перед логістичною системою в цілому.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?