Управління логістичними системами кормовиробництва - Автореферат

бесплатно 0
4.5 97
Теоретичне узагальнення методологічних аспектів, розробка наукового обґрунтування та рекомендацій щодо удосконалення управління логістичними системами кормовиробництва. Економічна ефективність функціонування виробництва та аргументи шляхів їх покращення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міжнародний університет бізнесу і права Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: доктор економічних наук, доцент Кіщак Іван Теодорович, Миколаївський державний університет ім. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Міщенко Володимир Акимович, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, завідувач кафедри фінансів, контролінгу та зовнішньоекономічної діяльності (м. кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Косарева Тетяна Вікторівна, ННЦ “Інститут аграрної економіки”, старший науковий співробітник відділу цін на матеріальні ресурси (м. Захист відбудеться 28 квітня 2010 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.135.01 у Міжнародному університеті бізнесу і права за адресою: 73039, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Міжнародного університету бізнесу і права за адресою: 73039, м.Проблеми розвитку логістики, формування та ефективності функціонування логістичних систем досліджуються такими вченими, як А. Питаннями використання логістики в агропромисловому виробництві займаються такі зарубіжні та вітчизняні вчені як В. Тому певні теоретичні та практичні аспекти формування та розвитку економічного зростання однієї з базових галузей сільського господарства - кормовиробництва потребують подальшої розробки, зокрема в частині підвищення ефективності застосування та управління логістичними системами в процесі виробництва кормів. Для досягнення поставленої мети були визначені наступні завдання: - дослідження умов функціонування кормовиробництва, як складової логістичної системи АПК, визначення структури, етапів процесу формування, основних завдань логістичних систем кормовиробництва та управління ними в сучасних умовах; Для досягнення поставленої мети використано ряд загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, які взаємоповязані та застосовуються у послідовному і логічному звязку: абстрактно-логічний - для опрацювання понятійно-категоріального апарату логістики, теоретичних узагальнень й формулювання висновків; системно-функціональний - для дослідження стану функціонування логістичних систем кормовиробництва; монографічний - для вивчення стану кормовиробництва та рівня логістичних витрат; економіко-статистичні (порівняння, кореляційно-регресійний, графічний) - для здійснення аналітичної оцінки функціонування кормовиробництва та результатів діяльності окремих підприємств; анкетування - для визначення значимості окремих критеріїв впливу на вибір постачальника у кормовиробництві; експертних оцінок - для визначення оцінки постачальників за критеріями впливу на їх вибір у кормовиробництві.У першому розділі - “Теоретичні засади логістичного управління кормовиробництвом” - розкрито теоретичні основи формування логістичних систем кормовиробництва; функціонування кормовиробництва як складової логістичної системи АПК; основні особливості функціонування логістичних потоків у кормовиробництві та система показників економічної ефективності логістичних систем виробництва кормів. Процес становлення логістичної системи кормовиробництва складається з наступних етапів: визначення стратегії розробки логістичної системи виробництва кормів на основі основної мети створення логістичної системи кормовиробництва та результатів економічного аналізу виробництва кормів; формування логістичного ланцюгу логістичної системи кормовиробництва; становлення логістичної системи як інструменту ефективного управління матеріальними потоками в межах основних стадій кормовиробництва (закупівельної, виробничої, складської, транспортної, розподільчої); здійснення оцінки ефективності функціонування логістичної системи кормовиробництва на основі аналізу основних показників логістики та визначення рівня логістичних витрат. Для оцінки ефективності логістичної системи кормовиробництва доцільно використовувати інтегральний показник (Еі), який є добутком індексів логістичних витрат, забезпеченості кормами, виробництва кормів, окупності кормів тваринницькою продукцією (формули 1 - 5). До основних показників, що впливають на ефективність функціонування логістичних систем кормовиробництва доцільно віднести показник середнього запасу; показники, які характеризують ефективність кормовиробництва: якість кормів; собівартість вироблених кормів; економічна окупність кормів (вартість кормів у собівартості 100 грн. тваринницької продукції, вартість отриманої продукції тваринництва на 1 грн. вартості використаних кормів, вартість одержаної продукції тваринництва на 1 грн. витрат). У другому розділі - “Стан та ефективність функціонування логістичних систем кормовиробництва” - проаналізовано рівень функціонування логістичних систем польового кормовиробництва за сучасних умов господарювання, стан розвитку логістичних систем промислового виробництва кормів та здійснено оцінку ефективності логістичних систем кормовиробництва.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?