Управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 123
Розробка основ управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах. Контроль використання газу на етапах постачання, споживання та зберігання в підземних газосховищах. Алгоритм вибору логістичної стратегії газотранспортного підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано на кафедрі економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки України. Офіційні опоненти доктор економічних наук, професор Решетнікова Ірина Леонідівна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, професор кафедри маркетингу кандидат економічних наук, доцент Квасній Любов Григорівна, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, доцент кафедри економіки Захист відбудеться „09” грудня 2009 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К20.052.06 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за адресою: 76019, м.В умовах кризового стану економіки вітчизняна газотранспортна система, володіючи потужним газотранзитним потенціалом, попри відсутність довготермінової політики держави з країнами-постачальниками і споживачами газу, високий рівень зношеності газопроводів, низький рівень платоспроможності вітчизняних споживачів газу і газових послуг, значні диспропорції процесів видобутку та споживання газу, недостатнє завантаження виробничих потужностей газотранспортних компаній повинна зберегти Україні статус головної транзитної держави. Активна взаємодія з постачальниками та споживачами газу могла б сприяти збільшенню обсягів, надійності та якості постачання газу, що підкреслює необхідність формування інноваційних підходів до вдосконалення управління потоковими процесами, зокрема, логістичного підходу, що визначає оптимальне управління матеріальним потоком підприємства в інтегрованій логістичній системі. Логістична взаємодія з контрагентами ринку газу дала б можливість забезпечити надійність газопостачання та покращити сервіс обслуговування споживачів. Враховуючи дослідження проблем газового сектору економіки України, питання удосконалення управління потоками газу в газотранспортній системі України на засадах логістичного підходу потребує подальших досліджень. Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методичних положень, що складають основу для формування ефективної моделі управління логістичним потоком на газотранспортних підприємствах.У першому розділі «Теоретичні і прикладні аспекти логістичного управління» проведено аналіз категоріального апарату теорії логістики, що дозволив визначити поняття „логістики”, „логістичної системи” та „логістичної стратегії”. Зокрема, під логістикою автор пропонує розуміти науку про управління рухом матеріалопотоку (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, готової продукції) з ціллю оптимізації логістичних витрат, раціоналізації запасів, мінімізації часу обробки замовлення, максимізації рівня сервісу під впливом зовнішнього середовища за умов внутрішніх можливостей підприємства. Оскільки логістичний потік визначається різноманітними видами ресурсів (матеріальними, інформаційними, фінансовими та ін.), які розглядаються в процесі застосування до них логістичних операцій (транспортування, складування, пакування тощо) і віднесені до часового інтервалу, то процеси його функціонування мають бути проявом комплексності і синхронності щодо виділення матеріального потоку як цілісного обєкта управління, врахування інтегральних, а не локальних витрат, що супроводжують матеріальний потік, і побудови логістичної системи, функціонування якої спрямоване на отримання економічного ефекту за рахунок координації заходів з раціоналізації тари, уніфікації вантажних одиниць, оптимізації розміру замовлення та рівня запасів, вибору оптимальних маршрутів переміщення, удосконалення складування тощо. Встановлено, що застосування логістичних систем в управлінні підприємством створює такі логістичні конкурентні переваги підприємства, як: найбільш вдалий вибір контрагентів для господарських звязків (постачальників, кредиторів, комерційних посередників, а також споживачів); вибір оптимальних каналів розподілу продукції; можливість моделювання логістичних систем і ланцюгів; створення умов для ресурсозбереження в усіх економічних потоках (матеріальних, інформаційних, фінансових, трудових); поєднання економічних інтересів усіх учасників логістичних систем та інші. Аналіз функцій газотранспортної системи показав, що застосування логістичного підходу до управління потоком газу має деякі особливості, оскільки галузь виконує низку специфічних логістичних функцій, не характерних загальним постачальницьким, виробничим та збутовим функціям в інших галузях економіки, а саме при: плануванні газотранспортних маршрутів та транспортних процесів; прогнозуванні газоспоживання окремими споживачами та регіонами, діагностуванні втрат газу на етапах транспортування газу магістральними газопроводами; розробці механізмів енергозбереження під час транспортування газу; здійсненні контролю за обсягами запасів газу та його резервами в газосховищі та комплексами підземного зберігання газу (КПЗГ).

План
2. Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?