Управління ланцюгами створення цінності: логістичний підхід - Автореферат

бесплатно 0
4.5 112
Виявлення тенденцій розвитку ланцюгів створення цінності продукту на ринку пива. Визначення особливостей конкурентної поведінки, внутрішньоланцюгових та міжланцюгових конкурентних відносин. Аналіз логістичних складових створення цінності продукту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ СТВОРЕННЯ ЦІННОСТІ ПРОДУКТУ: ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІДВажливим напрямом фундаментальних досліджень економічної сутності створення продукту, розуміння мотивів його ринкового обміну стає використання основних положень аксіології, що дозволяє розвинути ціннісноорієнтований підхід до управління ланцюгами створення продукту. Для досягнення поставленої мети використано такі наукові методи дослідження: діалектичний та системний методи пізнання і метод наукової абстракції - при дослідженні сутності цінності продукту як економічної категорії та формуванні концептуальних засад управління ланцюгами створення цінності; методи порівняльного та ретроспективного економічного аналізу - при дослідженні ланцюгових процесів та конкурентних відносин на ринку пива України; анкетування - при виявленні тенденцій ланцюгів створення цінності на ринку пива України; кореляційний та регресійний аналіз - для визначення впливу вартості логістичних процесів на сукупну цінність продукту; методи математичного аналізу та методи дослідження операцій - при удосконаленні підходу до оптимізації розподілу сукупної винагороди за створений продукт. Основні положення дисертації, що визначають її наукову новизну, полягають у такому: вперше: вироблено концепцію ланцюга створення сукупної цінності продукту як інституційної основи логістичного ланцюга бізнес-процесів, у якій цінність розглядається як діалектична єдність споживчої та мінової оцінки корисності продукту при виникненні споживчої чи мінової потреби, а її грошовим виразом є ціна, що знаходиться у діапазоні мінімально можливої ціни обміну та максимально можливої ціни споживання; таке бачення є підставою для вироблення нових методологічних та методичних підходів до управління створенням продукту; побудовано логістичну модель управління ланцюгом створення цінності продукту, основою якої є функціонально впорядкована сукупність управлінських модулів впливу на логістичний ланцюг, для проектування системи управління поетапним формуванням і реалізацією, спроектованого спільно зі споживачем, комплексу функціональних характеристик продукту на основі узгодження цілей споживача (задоволення потреб через спожиту сукупну цінність) і підприємств-ланок ланцюга (через зростання їх цінності); удосконалено: методологічний підхід до конкурентної ідентифікації учасників ланцюга створення цінності, який, на відміну від існуючих, базується на гіпотезі про виникнення нових форм конкуренції (міжланцюгової та внутрішньоланцюгової) і розгляді субєктів внутрішньоланцюгової конкуренції у тримірному просторі, поділеному на сегменти відповідно до обраних критеріїв (частки сукупної цінності, частки сукупної винагороди, отриманої за її створення, та частки сукупної вартості бізнес-процесів), що дозволяє виявити додаткові аргументи для вибору стратегії конкуренції підприємств-ланок ланцюга на продуктових ринках;У дисертації подано результати досліджень теоретико-методологічних засад та практичної діяльності підприємств у сфері управління ланцюгами створення цінності продукту, а також вироблено концептуальні засади та удосконалено методологію управління такими ланцюгами з використанням логістичного підходу. Аналіз теоретичних положень аксіології в економічних науках дозволив сформулювати визначення категорії “цінність” для використання її у дослідженнях проблем формування і функціонування ланцюгових процесів, орієнтованих на споживача. Ланцюг створення цінності є інституційним інструментом управління логістичним ланцюгом і дає можливість усвідомити мотиви його учасників, розглядаючи останніх як субєктів мотивації, створення, просування та споживання цінності. Дослідження ланцюгів створення цінності на ринку пива України дозволило сформулювати такі тенденції їх розвитку: ідентифікація споживача як ланки ланцюга створення цінності; зміна статусу ланок ланцюга на основі міграції ключових точок цінності; трансформація внутрішніх та фрагментарних зовнішніх ланцюгів створення цінності у корпоративні ланцюги; розвиток партнерських стосунків у ланцюгах. Побудовані регресійні моделі залежностей сукупної цінності продукту від вартості логістичних процесів ланцюга підтвердили домінуючу роль логістики в управлінні цим ланцюгом, дали змогу визначити вплив вартості логістичних процесів на сукупну цінність, а також дозволили відстежити неефективні і дублюючі бізнес-процеси, які негативно впливають на сукупну цінність продукту.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?