Управління ліквідністю як складова конкурентоспроможності банку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Розробка основних теоретико-методологічних і прикладних положень формування інструментів, стратегій та підходів ефективного управління банківською ліквідністю банків України. Характеристика залежності конкурентоспроможності від рівня ліквідності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ Спеціальність 08.00.08 - гроші, фінанси і кредитНауковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Чугунов Ігор Якович, Академія фінансового управління Міністерства фінансів України, керівник Академії Захист відбудеться 22 жовтня 2009 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.853.01 Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України за адресою: 04119, м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України за адресою: 04119, м.Вагомий внесок у дослідження процесу управління ліквідністю та конкурентоспроможності банків зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені - економісти як: Азриліян А.Н., Бєлих Л.П., Василишен Е.Н., Вахрин П.І., Версаль Н.І., Гарбузов В.Ф., Герасимович А.М., Граділь А.І., Деркач А.В., Жуков Е.Ф., Івасів І.Б., Карлоф Б., Кисельов В.В., Ковальчук Т.Т., Кондраков Н.П., Коробов Ю.І., Кривовяз Т.В., Кузнєцова Л.В., Кураков А.Л., Кураков В.Л., Крішталь Т.Е., Лаврушин О.І., Лозовський Л.Ш., Лишанський М.Л., Маслова І.Б., Меркурьєв І.Л., Міщенко В.І., Мороз А.М., Олійник Д.М., Примостка Л.О., Пуховкіна М.Ф., Райзберг Б.А., Родіонова В.М., Сінкі Дж. Ф., Стародубцева Е.Б., Федотова М.А., Хелферт Е., Шаталов А.М., Юданов А.Ю. та ін. Разом з тим, аналіз опублікованих праць з даної проблематики дає підстави стверджувати про недостатнє наукове розкриття окремих питань, а саме: теоретичних, методологічних і прикладних основ створення ефективної системи управління банківською ліквідністю, використання методів ефективного управління банківською ліквідністю, напрямків впливу банківської ліквідності на конкурентоспроможність банківських установ. З цих міркувань, розробка теоретико-методологічних і прикладних положень формування інструментів, стратегій та підходів ефективного управління банківською ліквідністю та її впливу на конкурентоспроможність банків в Україні є необхідною, що відповідним чином обумовило вибір теми, мету та задачі дослідження, сформулювало структуру і зміст дисертаційної роботи. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України за темою: "Вплив фінансово-бюджетної та грошово-кредитної політики на формування сприятливого макроекономічного середовища" (номер державної реєстрації 0108U007869), до звітів за якою включено пропозиції автора щодо вдосконалення методів управління банківською ліквідністю. В дисертації використано сучасні загальнонаукові та спеціальні методи дослідження, зокрема: системний підхід для розробки: інституційної моделі управління банківською ліквідністю; систем критеріїв вибору та обмежень процесу реалізації стратегії при обґрунтуванні стратегії вирішення проблем із позичальниками; системи показників, які покладені в основу алгоритму планування портфелів активів і пасивів в банках; метод синтезу для розробки методологічних основ систем управління банківською ліквідністю; методологічного та інформаційного забезпечення аналізу та оцінки ліквідності; абстрактно-логічний метод для дослідження сутності різноманітних понять, визначень і категорій процесу управління банківською ліквідністю, конкурентоспроможності банків; методи обробки економічної інформації, зокрема: методи статистичної обробки, порівнянь - для здійснення моніторингу діяльності банків України; оцінки ліквідності найбільших банків України; для моніторингу діяльності центральних банків за кордоном; економіко-математичні методи для побудови економетричної моделі залежності поточної ліквідності від адекватності регулятивного капіталу, рентабельності активів та чистого прибутку на одну акцію; методи фінансового аналізу для аналізу та оцінки ліквідності банків України.У першому розділі «Теоретико - методологічні засади управління банківською ліквідністю» розкрито поняття та економічну сутність банківської ліквідності, визначено її роль в управлінні банківською установою, досліджено взаємозвязок між ліквідністю та конкурентоспроможністю банку, розглянуто залежність факторів конкурентоспроможності банків від рівня їх ліквідності, проведено аналіз методів управління банківською ліквідністю у країнах з розвиненою та перехідною економікою. Зясовано, що термін «ліквідність» має широкий спектр застосування і використовується в різних сферах економіки, повязується з різними обєктами, цей термін використовується як самостійна економічна категорія у сполученнях з іншими поняттями, що відносяться до конкретних обєктів (товар, цінний папір) і субєктів національної економіки (банк, підприємство, ринок), а також для визначення характерних рис діяльності економічних субєктів (баланс банку, баланс підприємства тощо).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?