Управління кредитними ризиками в комерційних банках - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 97
Теоретико-методологічні засади з дослідження кредитних ризиків у банківській сфері. Діагностика ситуацій з питань управління ризиками в діяльності Промінвестбанку. Визначення основних шляхів зменшення непередбачуваних втрат за активними операціями.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Оскільки кредити залишаються найприбутковішими банківськими активами, серед усіх різновидів ризиків у банківській діяльності кредитний ризик є для неї визначальним, бо саме він характеризує економіко-правові відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу перерозподілу фінансових активів. Банківська діяльність за своєю природою повязана з ризиками, тобто ризик є притаманною складовою у функціонуванні комерційних банків - універсальних кредитних установ, які створюється для залучення грошових ресурсів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення і платності. Банк став комерційним підприємством, а значить, поставивши головною своєю метою отримання прибутку, банк у той же час повинен забезпечити покриття своїх витрат власними доходами, і при цьому, здійснюючи свої операції, постійно памятати про небезпеку втрат (тобто про ризики) щоб уникнути збитків, неліквідності та банкрутства. Як бачимо, більшість підходів вчених зведено до висновку, що у банківській діяльності виникають дві основні групи ризиків: а) зовнішні, або загальні ризики - ризики, які виникають у зовнішньому щодо банку середовищі, не повязані з діяльністю банку чи конкретного клієнта, проте вплив їх може бути вирішальним і суттєво погіршить фінансовий стан банку; Серед великої кількості зовнішніх ризиків за "Методичними рекомендаціями щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України" [4], виділені пять основних груп: а) ризик форс-мажорних обставин - повязаний з виникненням непередбачених обставин, які негативно впливають на діяльність банку та/або його партнерів (стихійні лиха та інше). б) ризик країни - повязаний з можливістю настання несприятливих для діяльності банку умов в політичній, правовій, економічній сфері країни, в якій проводить свою діяльність банк;Асоційовані підприємства - це підприємства, в яких Банку, як правило, належить від 20 % до 50 % акцій з правом голосу, або на діяльність яких Банк має іншу можливість суттєво впливати, але які при цьому не знаходяться під контролем Банку або під спільним контролем Банку та інших сторін. До поточних зобовязань відносяться: кошти НБУ в банку, кошти до запитання інших банків, строкові депозити інших банків, кошти бюджету та позабюджетних фондів України, кошти на поточних рахунках клієнтів банку. Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та порук, наданих інсайдерам (Н 10) - це показник, який визначається як співвідношення сукупної заборгованості зобовязань всіх інсайдерів перед банком до його капіталу. Згідно з річною фінансовою звітністю Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку станом на 31.12.2012 р. нормативи кредитного ризику становили: норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н 7) - 38,08 % (при нормативному значенні показника не більше 25 %), норматив "великих" кредитних ризиків (Н 8) - 532,76 % (не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу), норматив максимального розміру кредитів, гарантій та порук, наданих одному інсайдеру (Н 9) - 1,26 % (нормативне значення - не більше 5 %), норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та порук, наданих інсайдерам (Н 10) - 13,66 % (при нормативному значенні не більше 30 %). Регулювання кредитних ризиків на етапі прийняття рішення про кредитування здійснювалося: - кредитним працівником на підставі проведеного аналізу фінансового стану клієнта, його кредитної історії, експертизи кредитного проекту, перевірки достовірності інформації щодо заборгованості перед банками та іншими кредиторами, аналізу наявності реальних джерел погашення та можливості своєчасного погашення кредиту, проведення аналізу ліквідності застави та можливості контролю за її наявністю;Функціонування банківської системи країни або регіонального обєднання залежить від стабільності банківських інститутів, їхньої здатності чинити опір негативному впливу різноманітних факторів, що оточують банківську діяльність, і які стають причиною виникнення різноманітних ризиків. Оскільки кредити залишаються найприбутковішими банківськими активами, серед усіх різновидів ризиків у банківській діяльності кредитний ризик є для неї визначальним, бо саме він характеризує економіко-правові відносини, що виникають між кредитором та позичальником з приводу перерозподілу фінансових активів. Більшістю дослідників кредитного ризику кредитний ризик визначено як наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобовязання виконати умови будь-якої фінансової угоди із банком або в інший спосіб виконати взяті на себе зобовязання. Кредитний ризик за всім портфелем - це середньозважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфелю, де вагами виступають питомі ваги сум угод у загальній сумі кредитного портфеля.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?