Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 121
Економічна сутність ризиків у фінансовій сфері, їх класифікація. Сучасні інструменти організації і методи управління кредитним портфелем банку, вплив зміни величини активів і пасивів на прибутковість, особливості проблеми страхування фінансових ризиків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національна академія наук України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукУправління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки. Уточнено сутність категорій „ризик” та „кредитний ризик”; удосконалено класифікацію кредитних ризиків банків шляхом виокремлення нового виду ризику - кредитного балансового ризику; запропоновано етапи оцінки кредитного ризику щодо позичальника; розроблено методику оцінки кредитного ризику юридичних та фізичних осіб з подальшим їх віднесенням до класу ризику для прийняття рішення про доцільність видачі кредиту та формування адекватного рівня резервів банку відповідно до вимог Національного банку України; визначено основні підходи до аналізу та оцінки кредитного портфельного ризику для підвищення ефективності системи ризик-менеджменту банківської установи; досліджено методи управління кредитним ризиком щодо позичальника та запропоновано моделі вибору виду заставного майна за позикою, а також схеми співпраці страхових компаній та банківських установ з метою мінімізації кредитного ризику щодо позичальника; доведено, що головною передумовою збереження стабільності банківської установи є адекватне протиставлення рівня ліквідності активів терміновості виплат за зобовязаннями і боргами, які представлені в пасиві, і дотримання оптимального співвідношення структури елементів активу та пасиву балансу банку дозволяє мінімізувати не лише ризик ліквідності, але й кредитний балансовий ризик, суть якого полягає в тому що обсяг та термін залучених коштів за які здійснюють активні вкладення, не повинні перевищувати термін та суму кредитування; обґрунтовано необхідність зіставлення рівня кредитного ризику за кредитним портфелем та чистої відсоткової маржі, що дасть змогу оцінити ефективність кредитної політики банку. ризик кредитний банк фінансовийВ умовах обмежених джерел для формування ресурсного потенціалу банки потребують надійних напрямів їх вкладення, що передбачає організацію діяльності, спрямованої на підвищення якості пропонованих фінансових послуг та ефективності їх здійснення. Надзвичайно важливого значення для банку набувають питання вдосконалення та уніфікації існуючих систем фінансового менеджменту і формування стабільного механізму управління фінансами банку. З огляду на це перед менеджментом банків постає завдання вчасно ідентифікувати ризики, оцінити масштаби можливих збитків, знайти методи попередження чи джерела покриття втрат, забезпечуючи достатні прибутки та збереження коштів вкладників для підтримки життєдіяльності банку. Це зумовлює потребу в підвищенні якості методики аналізу та оцінки кредитних ризиків банків, яка повинна відповідати вимогам регулюючих органів країни та забезпечувати адекватний рівень оптимізації співвідношення ризику і доходу банків. Віддаючи належне ученим, які досліджують теорію та методологію кредитної діяльності банків і ризиків, які її обтяжують, зазначимо, що питання стосовно визначення економічної сутності кредитного ризику та його класифікації залишаються недостатньо висвітленими, а методика системного аналізу, оцінки та інструментарій управління кредитним ризиком у різних площинах його виникнення, а саме: на рівні кредитної угоди, кредитного портфеля та загалом банківської установи, потребують подальших досліджень.Тому оцінка та управління кредитним ризиком, який повязаний з імовірністю того, що позичальник не зможе створити адекватного грошового потоку для виконання своїх зобовязань перед банком у повному обсязі, має першочергове значення в банківській діяльності. Кредитний ризик щодо банка-позичальника - це окремий тип кредитного ризику, повязаний з тим, що банк-позичальник не зможе або не захоче виконати свої зобовязання за кредитною угодою щодо повернення позикових коштів та відсотків за користування ними, а це призведе до негативних змін у структурі активів банківської установи. У другому розділі „Методичні основи оцінки кредитних ризиків банківських установ” розглянуто основні підходи до аналізу та оцінки кредитних ризиків банківських установ, досліджено кредитний індивідуальний ризик та розроблено методику оцінки кредитного ризику щодо позичальника юридичної та фізичної особи, запропоновано методичні основи аналізу кредитного портфельного ризику. Аналіз зарубіжних методик оцінки потенційних позичальників та методик аналізу кредитоспроможності позичальника вітчизняних банків: АППБ “Аваль”, ВАТ “Кредобанк”, ВАТ “Банк Універсальний” показав, що для реалізації кредитних відносин банківські установи розробляють методику оцінки кредитоспроможності, а для оцінки та управління кредитними ризиками - методику оцінки ризиків. рівня диверсифікації кредитних вкладень у розрізі різноманітних класифікаційних ознак: у розрізі клієнтів банку; у розрізі форми забезпечення за кредитами, які становлять структуру портфелю; у розрізі галузей економіки; у розрізі термінів; в розрізі сум кредитів; у розрізі валюти кредиту; у розрізі територій функціонування клієнтів.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?