Управління кредитним портфелем комерційного банку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 94
Дослідження сутності кредитного портфеля банку з урахуванням його місця і ролі у суспільному відтворенні. Шляхи удосконалення кредитного ризик-менеджменту в банку. Пропозиції щодо використання ефективних інструментів зменшення втрат від кредитного ризику.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано на кафедрі банківської справи Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України Мороз Анатолій Миколайович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри банківської справи Пересада Анатолій Анатолійович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри банківських інвестицій кандидат економічних наук, доцент Захист відбудеться “19” лютого 2004 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.02 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м.Банки здійснюють кредитні операції за різноманітними схемами, беруть участь у реалізації важливих загальнодержавних програм з фінансової підтримки розвитку пріоритетних сфер і галузей економіки, впроваджують у практику ефективні й гнучкі кредитні інструменти. Тому дослідження проблем подальшого вдосконалення функціонування банківської системи, зокрема процесу управління кредитним портфелем банку, привертає увагу багатьох вітчизняних учених, серед яких потрібно відзначити праці М.Д. Роль автора полягає у впровадженні результатів дисертаційного дослідження щодо здійснення кредитного ризик-менеджменту в банку, методики комплексного аналізу кредитного портфеля, включаючи оцінку його якості і рівня ризику, вдосконалення ціноутворення на кредитні послуги банку використані для поглиблення теоретико-методичного забезпечення навчального процесу на кафедрі банківської справи КНЕУ та кафедрі міжнародних фінансів Української академії зовнішньої торгівлі. Положення дисертаційного дослідження базуються: на законодавчих актах і нормативних документах щодо управління кредитним портфелем банків України, зокрема таких як Закон України “Про банки і банківську діяльність”, Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, Положення про кредитування, затверджених Національним банком України; на критичному синтезі класичних теорій та аналізі праць сучасних вітчизняних і зарубіжних авторів. По-новому визначені складові кредитного портфеля банку відповідно до інституціональних та інших ознак, що дало можливість запропонувати класифікацію кредитного портфеля за принципами його формування у різних сферах діяльності, формами надання кредиту, визначити його місце і роль у впровадженні державної кредитної політики як одного з головних важелів управління кредитним портфелем на макроекономічному рівні і рівні окремого банку.У розділі 1 “Теоретичні засади управління кредитним портфелем банку” на основі вивчення та узагальнення наукових дефініцій і пропозицій, висловлених у працях як закордонних, так і вітчизняних учених, досліджено теоретичну базу змістовної сутності кредитного портфеля банків і визначено теоретико-методологічні засади управління ним. В управлінні кредитним портфелем банку необхідно дотримуватися таких принципів: Принцип цільової спрямованості кредитного портфеля на виконання завдань державної кредитної політики, яка визначає у просторі і часі як обсяги й динаміку, так і структуру кредитного портфеля за різними форматами. Принцип забезпечення дохідності кредитного портфеля банку, реалізація якого потребує не тільки платності кредитів, що уявляється класичним принципом кредитування, а й звязку ціни кредиту з рівнем ризикованості кредитного портфеля, а також іншими чинниками ціноутворення на кредитні послуги. Глибше теоретичне тлумачення поняття “кредит”, а також уточнення класифікації кредитів здійснено виключно з метою якомога повнішого визначення кредитного ризику. У розділі 2 “Практика формування кредитного портфеля банку” викладено методику комплексного аналізу динаміки і складових кредитного портфеля, оцінки якості і рівня його ризикованості, а також проаналізовано місце кредитної політики в управлінні кредитним портфелем на рівні банку.У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється в таких практичних рекомендаціях з удосконалення управління кредитним портфелем банку: Визначення нового поняття кредитного портфеля банку як важливого елемента економічної категорії кредит дало змогу представити кредитний портфель не лише як технічну сукупність окремих кредитних активів, а насамперед як сукупність відносин кредитора і позичальників, які виникають у процесі руху тимчасово вільних грошових коштів. Результати аналізу поняття „кредитний портфель” і визначення його складових відповідно до інституціональних та інших ознак стали підставою для складання класифікації кредитного портфеля за принципами його формування у різних сферах діяльності, формами надання кредиту. Актуальним вбачається визначення етапів і методичного інструментарію кредитного ризик-менеджменту як напряму вдосконалення управління кредитним портфелем банку.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?