Управління корпораціями - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 45
Особливості організації управління корпорацією та аналіз чинників, які впливають на нього. Схема управління у повному товаристві. Місце корпоративних норм в корпоративному управлінні. Роль інформації в діяльності та ефективності функціонування корпорацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
У даній контрольній роботі розглянемо питання про особливості організації управління корпорацією, які саме чинники і як впливають на управління корпорацією.Дворівнева схема управління корпораціями характеризується тим, що повноваження з управління товариством розподіляються між вищим органом - загальними зборами та виконавчим органом - правлінням або радою директорів. Трирівнева схема управління корпораціями передбачає, крім названих органів (загальних зборів та виконавчого органу), наявність органу, який виконує функції з контролю за діяльністю правління, а також захисту інтересів акціонерів у період між загальними зборами. Для того, щоб відмовитись від загальних зборів як основного механізму прийняття рішення, учасники розробляють альтернативні механізми прийняття рішень. Кількість директорів в раді визначається нормами регламенту товариства, хоча законодавством може передбачатися мінімальна кількість членів директорів. Спільним підходом до визначення компетенцій ради директорів для всіх країн є те, що рада директорів визначається як орган, який здійснює керівництво товариством та представляє товариство у відносинах із третіми особами, а також вправі приймати будь-які рішення, окрім тих, які віднесені до повноважень загальних зборів.Корпоративні норми формують систему взаємовідносин як в середині корпорації, так і її взаємини із зовнішнім середовищем. Загальними ознаками корпоративних норм виступають: · Регулювання типових ситуацій, відносин, які мають місце у діяльності корпорації, що дозволяє створити за їх допомогою певні моделі корпоративних відносин; Сфера діяльності корпоративних норм не обмежується корпорацією,оскільки ці ж норми мають застосовуватись у взаємовідносинах корпорації із зовнішнім середовищем, тому субєктом дії корпоративних норм виступають учасники корпорацій, наймані працівники, менеджмент, акціонери, держава, партнери по бізнесу. Корпоративний нормативний акт-це документ, який видається органами управління корпорації, компетентними у прийнятті тих чи інших питань виробничого та соціального життя колективу, який містить корпоративні норми. Відповідно до суб?єктів корпоративних норм вони можуть поділятись на акти колективів корпорації, акціонерів, найманих працівників (акти загальних зборів, акти конференцій трудового колективу); акти виконавчих органів корпорації (акти ради директорів, правління, ради підприємств); акти керівників корпорації (накази, розпорядження, рішення).Організаційна структура має забезпечувати оптимальний розподіл праці в корпорації, ефективні горизонтальні та вертикальні звязки і бути спрямованою на досягнення організаційних цілей. Для забезпечення стабільного стану корпорації її організаційна структура має максимально відповідати визначеним цілям та бути у максимальному ступені адаптована до умов зовнішнього середовища. Організаційна структура повинна чітко відповідати стратегії розвитку організації. Розробка нової стратегії може викликати необхідність змін в існуючій організаційній структурі, які відповідатимуть новим видам діяльності, новим зовнішнім звязкам, новим напрямам розвитку організації тощо. Оптимальною організаційною структурою є така організаційна структура, що забезпечує ефективність функціонування організації найбільш економічним шляхом.Інформація відіграє суттєву роль в діяльності та ефективності функціонування корпорацій. Головною задачею при зборі інформації в управлінні корпорацією виступає підвищення ступеня інформованості. · зрозумілість (форма надання інформації повинна відповідати статусу особи, яка нею користується); Вся інформація, яку можна використовувати в діяльності корпорацій, може бути поділена на кількісну - ту, яка може бути виражена кількісно, та якісну - ту, яка може накопичуватись у вигляді суджень, думок, експертних оцінок тощо. Суттєвою вважається інформація, відсутність або неправильне відображення якої може вплинути на прийняття рішень користувачами цієї інформації.Основним завданням контролю виступає виявлення фактичних відхилень від встановлених параметрів організації або її складової шляхом співставлення реальних результатів із планами, що дає можливість отримати інформацію щодо місця виникнення проблеми. В умовах розпорошеності акціонерного капіталу та ситуації, за якої одні особи володіють підприємством, а інші ним управляють, товариство повинно забезпечити ефективний контроль за діяльністю осіб, які розпоряджаються отриманими товариством інвестиціями, та здійснити надійний захист майнових інтересів інвесторів. Корпорація може розраховувати на довіру інвесторів та надходження зовнішнього фінансування тільки за умови запровадження належної системи контролю за його діяльністю.

План
Зміст

Вступ

1. Розподіл функцій управління корпораціями

2. Корпоративні норми в системі корпоративного управління

3. Організаційна структура корпорації

4. Інформація в організації корпоративного управління

5. Здійснення контролю в корпораціях

6. Прийняття управлінських рішень в корпораціях

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?