Управління конкурентоспроможністю закладу готельно-ресторанного господарства - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 147
Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування підприємств індустрії гостинності. Характеристика виробничо-господарської діяльності ГРК "Турист". Вдосконалення управління конкурентоспроможністю готельно-ресторанним комплексом.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
КУРСОВА РОБОТА на тему: Управління конкурентоспроможністю закладу готельно-ресторанного господарства.2 Аналіз результативності функціонування ГК «Турист»3.1 Формування стратегічного набору підприємстваСучасні умови господарювання, сформовані під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів, актуалізують залежність процвітання національних систем від формування конкурентоспроможних галузей, що відіграють роль мультиплікаторів економічного розвитку в масштабах окремих територій і господарства в цілому. Пропорціональний розвиток усіх його компонентів виступатиме каталізатором комплексного економічного та соціального зростання регіону,сприятиме залученню інвестицій, пошуку альтернативних шляхів виходу економіки з кризових ситуацій. Діяльність підприємств готельного господарства сприяє зміцненню звязків, перетворюючи їх у систему інтеграційних процесів з реалізацією соціально-культурного обміну, з розвитком культури пізнання. Окрім того, послуги розміщення є системоутворюючим елементом індустрії туризму, що дає підставу стверджувати - саме вони мають здатність генерувати мультиплікативний ефект впливу на суміжні галузі національної економіки. Тобто, беручи до уваги прагнення України послідовно інтегруватися у світове економічне співтовариство, актуальним завданням для вітчизняного ринку гостинності є пошук стратегічних орієнтирів збільшення конкурентних переваг, які дозволять більш повно задовольняти потреби споживачів, підвищити рівень сервісу і, як наслідок, сформувати необхідний рівень конкурентоспроможності галузі.Порівняльний характер означає, що конкурентоспроможність не є явищем, притаманним конкретному обєкту (країні, галузі, підприємству, товару чи послузі). Конкурентоспроможність - це складне багаторівневе поняття, аналіз і оцінку якого необхідно найтіснішим чином повязувати з конкретним його рівнем. Значною мірою конкурентоспроможність підприємства визначається його здатністю в умовах, що склалися, проектувати, виготовляти та збувати товари, які за ціновими та неціновими характеристиками є більш привабливими для споживачів, ніж товари їх конкурентів. Чинники конкурентоспроможності є ті чи інші причини (суттєві обставини), що частково впливають на рівень та характер конкурентоспроможності підприємства, або ж повністю визначають його (рис. Переважаюча більшість чинників конкурентоспроможності підприємства має постійний характер, оскільки період функціонування самого підприємства і період їх дії є спів ставними.Конкурентоспроможність підприємства готельного господарства в сучасних умовах господарювання - це відносна характеристика, яка виражає відмінності його розвитку від розвитку конкурентних підприємств, що функціонують на даному ринку за ступенем задоволення потреб клієнтів наданими послугами. Оскільки набір чинників, що визначають конкурентоспроможність підприємств готельного господарства, є достатньо особливим і своєрідним, то виникають певні труднощі щодо збору даних з цих факторів, їх обробки та ідентифікації для повної діагностики рівня інтенсивності конкурентної боротьби на ринку готельних послуг. Саме наявність цих параметричних ознак впливає на конкурентну позицію певного підприємства готельного господарства. Оскільки конкурентоспроможність - це ключ до ринкового успіху підприємства готельного господарства, то проблема управлінням його конкурентоспроможністю стає однією з найбільш значущих і водночас складних завдань, вирішення якого потребує узгодженої, цілеспрямованої роботи всіх підрозділів на засадах стратегічного підходу. Звичайно, мова йде не про фізичну загибель, а про те, що готель може стати неспроможним, тобто буде змушеним припинити функціонування як господарської одиниці у звязку з відсутністю необхідних ресурсів для здійснення своєї діяльності.Підвищення конкурентоспроможності стосується всіх рівнів ієрархії: продукції та послуг, галузі, регіону та держави в цілому, але особливої важливості набуває конкурентоспроможність підприємства як основної ланки економіки. Не зважаючи на велику кількість факторів, які вливають на конкурентоспроможність підприємства, визначальним фактором залишається його здатність виробляти конкурентоздатну продукцію чи послуги й створювати умови для їх просування на ринок. Вагомий внесок в дослідження проблеми й розвитку теорії конкуренції та конкурентоспроможності внесли класики політичної економії А. Аналіз вищезазначених визначень дає можливість узагальнити визначення конкурентоспроможності підприємства: конкурентоспроможність підприємства - це перевага над аналогами в конкретних сегментах ринку в певний період часу і здатність виготовляти й продавати якісні товари та послуги, орієнтовані на задоволення потреб і можливостей споживачів.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємств готельно-ресторанного господарства

1.1 Конкурентоспроможність як чинник підвищення ефективності функціонування підприємств індустрії гостинності

1.2 Управління конкурентоспроможністю підприємств готельного господарства

1.3 Шляхи підвищення конкурентоспроможності готельного підприємства

Розділ 2. Характеристика виробничо-господарської діяльності ГК «Турист»

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?