Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в процесі формування людського капіталу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 164
Дослідження нових методів розвитку теоретичних, методологічних і методичних засад формування економічних підходів до управління вищою освітою, реалізація яких передбачає підвищення її конкурентоспроможності в процесі формування людського капіталу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИдоктор економічних наук, професор Бобров Віталій Якович, Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України, завідувач відділу економіки і управління вищою освітою (м.Київ); Дисертацію присвячено обґрунтуванню й подальшому розвитку теоретичних, методологічних і методичних засад формування економічних підходів до управління вищою освітою, реалізація яких передбачає підвищення її конкурентоспроможності в процесі формування людського капіталу. капітал економічний управління освіта Створено концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності освіти як складової частини процесу забезпечення національних інтересів. Оцінено трансформацію процесу підготовки людського капіталу у розрізі регіонів в контексті результативності у сфері вищої освіти та розроблені методологічні підходи до оцінки ефективності вищої освіти. Оцінено вплив соціально-економічного розвитку регіону на формування потреби у фахівцях з вищою освітою.Ці істотні зміни змушують провідних вітчизняних спеціалістів розглядати освіту як вищий пріоритет у системі державних цілей, забезпеченні загального добробуту та головний складник конкурентоспроможності національної економіки. Вагомий внесок у висвітлення теоретичних, методологічних, загальнометодичних питань підвищення конкурентоспроможності вищої освіти в процесі формування людського капіталу зробили такі зарубіжні вчені, як А. Дисертаційне дослідження здійснено згідно з планами наукових досліджень Дніпропетровського національного університету у 2002-2004 рр. за ініціативою та при особистій участі автора за темою "Соціально-економічні проблеми формування ринкових відносин в Україні" ІЕ-54-04 відповідно до теми держбюджетних робіт, затверджених Міністерством освіти і науки України, „Створення форм і методів господарювання з урахуванням ролі людського фактора” №0103U000548 та у обласному вищому навчальному закладі комунальної форми власності “Інститут підприємництва "Стратегія" за темою "Макроструктурні трансформації та проблеми збалансування і регулювання розвитку економіки" ЕТ-07-03. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретичних і методологічних засад формування економічних підходів до управління конкурентоспроможністю вищої освіти, реалізація яких передбачає підвищення якості людського капіталу та розробку на цій основі комплексу методичного забезпечення з урахуванням особливостей сучасних структурно-інноваційних перетворень в Україні, що сприяє активізації інтеграційних процесів національної економіки. Дістали подальшого розвитку: - основні теоретичні положення концептуальних основ формування економічних підходів до управління вищою освітою, якими є: забезпечення та підвищення конкурентоспроможності освіти, яка визначається конкурентними перевагами, якістю освітньої послуги та оптимальною ціною з погляду споживачів; перетворення вищої освіти в галузь, яка регулюється загальними законами попиту та пропозиції; застосування нових систем управління та регулювання діяльністю вищих навчальних закладів; інноваційно-підприємницький підхід до розвитку форм та методів навчання;На базі дослідження теоретичних засад соціально орієнтованої економіки визначено, що для досягнення Україною дійсно кардинальних зрушень у своєму розвиткові необхідно забезпечити ефективну державну підтримку науки та освіти і підвищення ефективності інвестицій у сферу науково-технічного прогресу, у людський розвиток як основу такого прогресу. На базі дослідження стану освіти в розвинутих країнах і визначення освіти, науки, культури й охорони здоровя пріоритетними видами діяльності зроблено висновок, що в Україні необхідно розглядати освіту як каталізатор розвитку цивілізації, як фактор формування компетентної, соціально активної людини, здібності якої дозволяють їй реалізувати свої потреби. Тому удосконалення системи вищої освіти та підвищення якості підготовки фахівців в Україні - визначальна соціокультурна проблема, вирішення якої полягає у приведенні освіти у відповідність до нових соціально-економічних вимог ринкової економіки; визначенні стратегії дій відповідно до потреб суспільства і ресурсів держави; створенні освітянських програм, необхідних для економічного та соціального розвитку України, а також індивідуального та культурного самовираження особистості в суспільстві. Таким чином, для реалізації ідеї підприємницького ВНЗ необхідно змінити структуру його управління, використовувати в управлінні вищим навчальним закладом інструментарій стратегічного менеджменту і концепцію контролінгу, забезпечувати ефективне управління фінансовими потоками на основі методології фінансового менеджменту, розробити товарну і цінову стратегії вищого закладу освіти на базі запропонованих принципів і механізмів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?