Управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства на основі системи менеджменту якості - Автореферат

бесплатно 0
4.5 186
Сучасний стан транспортного ринку в сфері пасажирських перевезень. Структура управління підприємствами залізничного транспорту. Оцінка конкурентоспроможності транспортного підприємства. Стратегії диференціації якості послуг для різних сегментів пасажирів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІНауковий керівник кандидат економічних наук, доцент Верлока Владислав Степанович, Українська державна академія залізничного транспорту Міністерства транспорту і звязку України, завідувач кафедри маркетингу на транспорті Офіційні опоненти доктор економічних наук, профессор Шинкаренко Володимир Григорович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри менеджменту кандидат економічних наук, доцент Щербак Валерія Геннадіївна, Харківський національний економічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки та маркетингу Захист відбудеться “14” грудня 2007 р. о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м.В умовах реформування залізничної галузі та загострення конкуренції на ринку транспортних послуг, при невідповідності технологічного рівня перевезень зростаючим потребам суспільства та стандартам якості надання транспортних послуг, пріоритетного значення набуває проблема створення системи управління конкурентоспроможністю підприємства як запоруки змінення позицій на транспортному ринку. Проте, на теперішній час не вироблено єдиного прикладного методичного інструментарію для управління конкурентоспроможністю підприємства залізничної галузі, в якому менеджмент якості був би розглянутий як забезпечуюча складова конкурентоспроможності підприємства. До того ж, специфіка роботи транспортних підприємств в сфері обслуговування пасажирів потребує спеціального методичного підходу до оцінки рівня конкурентоспроможності. Необхідність розвязання визначеного кола питань обумовлює актуальність удосконалення управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства на основі впровадження системи менеджменту якості, що містить комплекс взаємоповязаних та взаємодіючих елементів, які описують процес обслуговування пасажирів. Мета дисертаційної роботи полягає в розробці і науковому обґрунтуванні теоретико-методичних положень з управління конкурентоспроможністю підприємства залізничного транспорту та запропонуванні методичних та практичних рекомендацій щодо впровадження системи менеджменту якості.У першому розділі - “Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства” - проаналізовано потенціал, основні складові та фактори розвитку ринку транспортних послуг в Україні, сформовано систему оціночних показників зовнішнього середовища транспортного підприємства, проаналізовано категорійний апарат поняття “конкурентоспроможність підприємства”, проведено аналіз основних наукових підходів і моделей з управління конкурентоспроможністю підприємства; визначено сутність, місце, функції системи менеджменту якості транспортних послуг на підприємствах пасажирської залізничної галузі. На основі аналізу наукових підходів запропоновано визначення поняття “конкурентоспроможність транспортного підприємства”, під яким розуміється спроможність підприємства забезпечувати пропозицію послуг найкращим ніж конкуренти чином, за рахунок надання послугам диференційованих властивостей при умовах дотримання стандартів якості підприємства та галузі. Виявлено ключову ланку процесу управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства, якою є система менеджменту якості, що містить сукупність управлінських органів і обєктів управління, заходів, методів, засобів, направлених на встановлення, забезпечення і підтримку високого рівня якості основних та додаткових послуг. У другому розділі - “Методичні аспекти формування системи управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства” - проаналізовано методичні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності транспортної продукції та підприємства, визначено доцільність застосування системного, комплексного, маркетингового та структурного підходів при управлінні конкурентоспроможністю структурних підрозділів “вокзали”. На основі аналізу методичних підходів до оцінки конкурентоспроможності підприємства запропоновано систему показників, обґрунтовано доцільність їх впровадження в процес управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства, що обумовлено принциповими відмінностями послуг від товарів.У дисертації проведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що виявляється в формуванні методичного забезпечення та практичних рекомендацій з розробки і реалізації системи управління елементами конкурентоспроможності транспортного підприємства, на основі моделей оцінки якості транспортного обслуговування. Для розуміння необхідності створення системи управління конкурентоспроможністю транспортного підприємства критично проаналізовано праці вчених з питань економіки транспорту та маркетингу транспортних послуг.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?