Управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 113
Особливості підприємництва та конкурентного середовища в торгівлі на сучасному етапі. Класифікація складових елементів зовнішнього і внутрішнього середовища діяльності торговельних підприємств. Інформаційне забезпечення управління конкурентоспроможністю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (економіка торгівлі та послуг) Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Хміль Федір Іванович, Львівська комерційна академія, завідувач кафедри менеджменту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Петрович Йосиф Михайлович, Національний університет “Львівська політехніка”, професор кафедри менеджменту організацій кандидат економічних наук, доцент Тарнавська Наталія Петрівна, докторант кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівської комерційної академії - м.У теоретичному аспекті проблеми формування й управління конкурентоспроможністю організацій досліджували ряд зарубіжних і вітчизняних учених: Д. · запропонувати науково обґрунтовані підходи до управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств на основі удосконалення планування показників господарської діяльності, оптимізації структур управління, стимулювання праці найманих працівників. У процесі дослідження використовувалися: структурно-логічний, категоріальний та порівняльний аналіз, систематизація та узагальнення (для уточнення та впорядкування термінології - Розділ 1); побудова динамічних рядів, графічних зображень, розрахунки середніх величин, пошук причинно-наслідкових звязків (для оцінювання стану конкурентоспроможності торговельних підприємств - Розділ 2); балансові та оптимізаційні розрахунки, економіко-математичне моделювання, системно-структурний аналіз, анкетування (для розробки основних напрямів удосконалення управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств - Розділ 3). Поставлена мета й розвязання наведених вище завдань дозволили отримати результати, наукова новизна яких полягає в наступному: а) вперше: · запропоновано і обґрунтовано методичний інструментарій управління ключовими чинниками формування конкурентоспроможності торговельних підприємств (планування основних показників діяльності, оцінювання і побудова структур управління на засадах функціонально-вартісного аналізу, удосконалення систем оплати праці, орієнтоване на досягнення високої конкурентоспроможності підприємств тощо); б) одержали подальший розвиток: · трактування економічного змісту категорій “конкуренція” і ”конкурентоспроможність” в сучасних соціально-економічних умовах України (поняття “конкуренція” повинне локалізуватися відповідно до сфери її прояву; поглиблений розгляд сутності категорій “конкуренції” і “конкурентоспроможності” вимагає визначення субєктів, обєкта, предмета, методів, знарядь, напрямів конкурентної поведінки підприємств);Оперативне управління конкурентоспроможністю підприємств охоплює наступні моменти: 1) забезпечення основи для управління, тобто концентрацію уваги на конкурентоспроможності підприємства; Виявлена в роботі тенденція до збільшення кількості великих торговельних підприємств, з одного боку, досить вигідна для покупців, які можуть купити необхідні товари в одному підприємстві, тим більше, що ці підприємства в більшості мають універсальний асортимент товарів. Конкуренція між торговельними підприємствами всіх форм власності є не простим відображенням специфіки тієї чи іншої форми власності, що проявляється в управлінні відповідними підприємствами, а характеризує асортиментні, структурні і масштабні відмінності, які й визначають особливості конкурентної боротьби між підприємствами. Розроблена за наведеною принциповою схемою методика оцінювання конкурентоспроможності дає достатньо обєктивне відображення стану підприємства, дозволяє виявити ті напрями діяльності, які потребують посиленої уваги і може стати дієвим інструментом управління конкурентоспроможністю для власників і керівників торговельних підприємств. У третьому розділі „Організаційно-економічне забезпечення управління ключовими чинниками конкурентоспроможності торговельних підприємств” запропоновано авторське бачення внутрішніх чинників формування конкурентної поведінки торговельних підприємств в контексті управління їх конкурентоспроможністю, обґрунтовані пропозиції щодо оптимізації цього процесу на основі планування основних показників діяльності, удосконалення організаційних структур управління та стимулювання праці персоналу.Поглиблений розгляд сутності категорії “конкуренція” вимагає визначення її субєктів, обєкта, предмета, конкурентної поведінки (методів, знарядь, напрямів конкуренції), видів конкуренції. Основою для побудови різноманітних концепцій і моделей поведінки підприємств є поняття конкурентоспроможності, яке розкриває внутрішній зміст і напрям дій господарюючих субєктів у процесі конкуренції та характеризує її динаміку.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?