Управління конкурентоспроможністю технічних систем транспортного машинобудування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 155
Оцінка тенденцій і проблем розвитку транспортного машинобудування. Економічна сутність і роль технічних систем у забезпеченні конкурентоспроможності продукції. Теоретичні концепції управління стосовно до технічних систем економічних видів діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРобота виконана в Дніпродзержинському державному технічному університеті Міністерства освіти і науки України Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Криворізький технічний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки, організації та управління підприємствами Провідна установа: Східноукраїнський національний університет ім.В.Даля, кафедра менеджменту, Міністерство освіти і науки України, м.Створення сучасного конкурентоспроможного рухомого складу залізничного транспорту є найважливішою задачею галузі на період 2004-2015р.р. Головну роль у цьому процесі займають технічні системи, які забезпечують досягнення ефективних параметрів конкурентоспроможності продукції. Позитивно оцінюючи наукові результати даних досліджень, слід зазначити їхню локальну спрямованість, відсутність економічної оцінки технічних систем, критеріїв оцінки якості управління цим складним обєктом. Організаційним і економічним параметрам технічних систем в останні роки уваги практично не приділялося. Розробка проекту системи управління ефективністю виробництва” (№ 026/012-8в-2623), у яких за участю автора були виконані дослідження теоретичних і аналітичних основ функціонування й розвитку конкурентоспроможності технічних систем у промисловості, розроблені пропозиції по вдосконалюванню їхнього управління. Практичне значення отриманих результатів дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні складових елементів дії організаційно-економічного механізму управління процесом формування якості й конкурентоспроможності технічних систем, що дало можливість: - сформувати конкретні напрямки розвитку технічних систем транспортного машинобудування, які полягають в обґрунтуванні пріоритетних перетворень техніки у ринкових умовах;У першому розділі “Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю технічних систем” розглянута економічна роль і результати функціонування технічних систем транспортного машинобудування, визначено їх вплив на результати економічної діяльності, висвітлені теоретичні основи формування конкурентоспроможності та викладено організаційно-економічний механізм управління цим процесом. Організаційно-економічний механізм управління розглядається як сукупність цілей, принципів, процесів, методів, інструментів і форм прямого й опосередкованого впливу органів управління на якість і конкурентоспроможність технічних систем галузі. До складу основних цілей варто включити: формування й підтримку рівня конкурентоспроможності технічних систем; ефективне використання технічного потенціалу; створення оптимальних умов і передумов відновлення технічних систем; координацію й підтримку пропорцій збалансованості технічних систем шляхом розробки стратегії розвитку їхньої конкурентоспроможності. У другому розділі “Удосконалення організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю технічних систем” систематизована і доповнена система показників технічних систем, які формуються на усіх етапах процесу забезпечення їх конкурентоспроможності, а саме: на етапі оновлення і удосконалення системи (введення нової техніки); на етапі процесу функціонування і на етапі отримання результуючих показників конкурентоспроможності. Крім того, доцільно виконувати наступні умови: склад показників управління конкурентоспроможністю технічних систем повинен формуватися відповідно до цілей діяльності підприємств; в систему показників варто включати показники техніки в процесі її формування й використання (виробничі, організаційні, економічні); показники повинні характеризувати ту сторону функціонування технічних систем або той результат, за який може відповідати конкретний фахівець.У результаті виконаних досліджень дано нове рішення актуальної наукової задачі удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю технічних систем, що має істотне значення для підвищення ефективності роботи транспортного машинобудування. У ринкових умовах господарювання підвищення якості й конкурентоспроможності технічних систем є важливим чинником росту економічної стабільності й розвитку транспортного машинобудування, де негативні тенденції розвитку технічних систем повязані з використанням морально й фізично застарілої техніки, частка якої становить 76,5%. Економічна сутність технічних систем в умовах ринку визначається раціонально збалансованою структурою їхніх елементів за технічними й економічними параметрами, що забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції і дозволяє вчасно вирішувати економічні й соціальні задачі. Аналіз і трансформація основних теоретичних концепцій стосовно до технічних систем дозволили розробити модель процесу формування й управління їхньою конкурентоспроможністю.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?