Управління конкурентоспроможністю ресторанів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 86
Обґрунтування маркетингової сутності конкурентоспроможності підприємства. Дослідження методів оцінювання потенційної здатності успішно конкурувати на ресторанному ринку за обмежений платоспроможний попит. Розробка управління конкурентоспроможністю.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНайбільш значний внесок у створення теоретичних основ та методологічних підходів до розроблення системи управління конкурентоспроможністю підприємств та впровадження стратегій конкуренції зробили закордонні вчені-економісти: А. Розроблені ними наукові підходи до системи управління конкурентоспроможністю підприємств та впровадження стратегій конкуренції мають загальний характер, що обмежує сферу їх застосування через специфічні галузеві особливості. У нових умовах господарювання особливе місце відводиться ресторанам, які надають споживачам широкий спектр послуг, активно впроваджують новітні технології виробництва продукції, обслуговування споживачів, сучасні методи просування послуг, що вимагає значних капіталовкладень у їх створення та розвиток. Практичне значення вказаних проблем та обєктивна необхідність адаптації наукових підходів до розроблення інструментарію управління конкурентоспроможністю ресторанів, позиція їх на ринку для визначення стратегії конкурентної поведінки з огляду на галузеву специфіку обумовили актуальність теми дисертаційного дослідження. Базовими для підготовки та подання дисертаційної роботи були науково-дослідні роботи, передбачені планами КНТЕУ: - госпрозрахункова - “Стратегічний розвиток громадського харчування в Україні” (номер державної реєстрації 0101U000930), у рамках якої автором проведено дослідження сучасного стану розвитку послуг ресторанів м.У першому розділі дисертаційної роботи "Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства" на підставі критичного аналізу робіт науковців-попередників, узагальнення та систематизації досвіду стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємств досліджено сутність та еволюцію поняття „конкурентоспроможність підприємства”, розглянуті методи оцінювання конкурентоспроможності підприємств та стратегії конкуренції, визначено сутність та проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств. Критичний аналіз літературних джерел дозволив сформувати авторське бачення поняття конкурентоспроможності підприємства як показника життєстійкості підприємства на ринку, що характеризується рівнем ефективності оперування його потенціалом, ступенем адаптації до умов зовнішнього середовища через стратегії конкуренції, а також ступенем задоволення потреб споживачів, що постійно змінюються. У другому розділі “Дослідження ринку послуг ресторанів та факторів формування їх конкурентних переваг” виявлено ознаки формування конкуренції на сучасному ринку послуг закладів ресторанного господарства України та її вплив на результати діяльності ресторанів; досліджено фактори зовнішнього та внутрішнього середовища формування конкурентних переваг ресторанів, що визначають їх конкурентну позицію на ринку. Для поглибленого розуміння природи конкурентної боротьби на ринку послуг ресторанів у дисертації було запропоновано конкурентну сегментацію закладів за класом (“люкс”, “вищий” та “перший”) та їх місцем розташування (у центрі міста, на житловому масиві та при готельному комплексі), згідно з якою проведено позицію підприємств-конкурентів. Дослідженнями було встановлено, що в управлінні конкурентоспроможністю ресторанів важливу роль відіграє процес виявлення ключових факторів прийняття рішення споживачем (КФПРС) щодо формування попиту на продукцію та послуги ресторанів, до яких належать рівень якості та асортимент продукції (8,55 бала за 10-баловою шкалою), умови відпочинку (8,01 бала), асортимент продукції та послуг (7,91 бала), місце розташування (7,80 бала), рівень культури та техніки обслуговування (7,62 бала), імідж закладу (6,66 бала), цінова (7,31 бала) та рекламна політики (5,65 бала).У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні підходи до розуміння сутності поняття “конкурентоспроможність підприємства”, розроблено й обґрунтовано нові та адаптовано існуючі підходи до управління конкурентоспроможністю ресторанів. Розгляд такої складної економічної категорії як конкурентоспроможність підприємства дав можливість сформувати авторський підхід до розуміння її сутності шляхом: - виявлення структури потреб споживачів та якості їх задоволення; Здійснено конкурентну стратегічну сегментацію ресторанів за класом та місцем розташування, згідно з якою проведено позицію ресторанів-конкурентів, що сприяє кращому розумінню природи конкурентної боротьби, дає можливість зробити висновок про необхідність концентрації обмежених ресурсів на найбільш вигідних напрямах їх використання, дозволяє враховувати особливості ринкових сегментів, у результаті чого досягається високий ступінь орієнтації інструментів маркетингової діяльності на вимоги конкретних ринкових сегментів.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?