Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчого землекористування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Розвиток рекреаційно-оздоровчого землекористування. Передумови трансформації природоорієнтовної рекреаційної діяльності в екологічний туризм. Процес удосконалення грошової оцінки земель. Формування конкурентоспроможного оздоровчого землекористування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчого землекористування Робота виконана в Міжнародному університеті бізнесу і права, м. Херсон, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.Рекреаційно-оздоровча діяльність розглядається як важлива складова розвитку української економіки, оскільки з посиленням природного, техногенного, екологічного, соціального впливу погіршується загальна екологічна ситуація в Україні і світі, в наслідок чого погіршується здоровя людини. Особливо актуалізується проблема розвитку та модернізації рекреаційно-оздоровчої діяльності в Миколаївській області, яка посідає одне з провідних місць в Україні за показниками рекреаційно-оздоровчої діяльності (протягом 2010 року обслуговано 31330 туристів та екскурсантів, оздоровлено 128,2 тис. громадян України та іноземців, 12,8 тис. дітей у 185 санаторно-курортних закладах області), рівнем забезпеченості цінними природними, історико-культурними, гомогенними, парарекреаційними та іншими ресурсами, здатними генерувати значний інтерес у вітчизняного та зарубіжного споживача. Проте геополітичні та соціально-економічні зміни, розвиток інформаційних технологій радикально вплинули на параметри рекреаційно-оздоровчого попиту, призвели до трансформування рекреаційно-оздоровчої діяльності з такої, що орієнтована на лікування, реабілітацію та оздоровлення людей, в індустрію, що охоплює багато видів економічної діяльності та спрямована на задоволення різнопланових потреб громадян. Викладені в дисертації положення є складовими комплексних досліджень, виконаних відповідно до планів науково-дослідних тем Міжнародного університету бізнесу і права «Управління конкурентоспроможністю рекреаційно-туристичних територіальних ресурсів» (номер державної реєстрації 0110U006836) і «Розробка та впровадження економіко-технологічних заходів раціонального природокористування та управління екологічною безпекою навколишнього середовища» (номер державної реєстрації 0109U002939), де автору особисто належать розробки з питань формування конкурентоспроможності рекреаційно-оздоровчого землекористування, розробки концептуальних положень удосконалення його грошової оцінки. В процесі наукових досліджень використані методи індуктивного аналізу (систематизації та узагальнення фактів), що зумовлюють необхідність формування конкурентоспроможності рекреаційно-оздоровчого землекористування, абстрактно-логічний (при обґрунтуванні висновків щодо формування конкурентоспроможних переваг рекреаційно-оздоровчого землекористування та його конкурентоспроможності), аналізу і синтезу (для встановлення причинно-наслідкових звязків і закономірностей переходу від природоорієнтовного туризму до екологічного), метод термінологічного аналізу (для обґрунтування сутності «землекористування» і «конкурентоспроможності»), метод пріоритетів (для вибору кращого варіанту використання і охорони рекреаційно-оздоровчих ресурсів), метод наукового узагальнення (вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку конкурентоспроможного рекреаційно-оздоровчого землекористування), графоаналітичний (для наочного зображення процесу використання рекреаційно-оздоровчих ресурсів), метод порівняльного та структурного аналізу (при дослідженні тенденцій розвитку туризму), картографічний (для зображення рекреаційно-оздоровчого районування та рекреаційно-оздоровчих ресурсів) та ін..У першому розділі дисертаційної роботи «Теоретико-методичні засади управління конкурентоспроможністю рекреаційно-оздоровчої сфери діяльності» розглядаються питання конкурентоспроможності рекреаційно-оздоровчого землекористування, виявлено місце, роль та значення управління рекреаційно-оздоровчими територіями, визначено зміст функцій, методів та принципів управління, розкрито фактори впливу на розвиток рекреаційно-оздоровчої діяльності в регіоні. Ці землі і землі лісогосподарського призначення можуть надаватися на умовах оренди для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних та інших цілей, але користування ними в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях здійснюється тільки в порядку загального та спеціального водокористування з визначенням на місцевості меж, розробленням землевпорядної документації на ділянки, що передаються в оренду з визначенням їх плану, складу земельних угідь, грошової оцінки, допустимого антропогенного навантаження. А з іншого боку ці землі мають місце для використання в рекреації. Землі водного фонду, що перейшли у комунальну власність, становлять 7697 га, а землі природно-заповідного фонду та землі оздоровчого призначення площею, відповідно, 42 і 5 га (табл. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення 61,0 61,0 - 61 19 42 - в тому числі: обєкти природно-заповідного фонду, що мають національне значення 18.5 18.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?