Управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової - Автореферат

бесплатно 0
4.5 175
Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств. Механізм екологізації продукції та її виробництва. Економічні інструменти попередження і ліквідації екологічних наслідків виробничого потенціалу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Інститут економіки промисловості Спеціальність 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Роботу виконано в Інституті економіки промисловості НАН України (м. Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Александров Іван Олександрович, Інститут економіки промисловості НАН України (м.Разом із негативними наслідками підвищення відкритості економіки країни позитивним є можливість розширення ринку збуту продукції за умов забезпечення її високої екологічної якості та конкурентоспроможності, що має бути результатом упровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 рр. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Високе техногенне навантаження на навколишнє природне середовище та значна ресурсоємність основних галузей промислового комплексу України значно знижують їх конкурентоспроможність і зумовлюють необхідність продовження досліджень проблеми управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової для залучення нових сегментів ринку вітчизняними товаровиробниками. Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Інституту економіки промисловості НАН України в рамках тем: «Розвиток механізму фінансового регулювання виробничого потенціалу» (номер держреєстрації 0104U003429, 2004-2007 рр.) - проаналізовано напрями застосування функцій екологічно спрямованого управління у промисловому секторі та нормативно-законодавчого підґрунтя його формування в Україні; «Фінансово-економічний механізм регулювання розвитку промислового виробництва» (номер держреєстрації 0107U009796, 2007-2010 рр.) - узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід використання методів кількісної оцінки конкурентоспроможності промислової продукції; «Управління розвитком промисловості в умовах системних дисбалансів» (номер держреєстрації 0110U000380, 2010-2013 рр.) - досліджено існуючі підходи до формування складних економіко-екологічних систем, що стало основою для розробки концепції управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової; Донецького національного університету «Методологія та практика прийняття управлінських рішень в менеджменті» (номер держреєстрації 0107U001776, 2007-2010 рр.) - встановлено напрями вдосконалення екологічного менеджменту та розроблено механізм екологізації продукції на підприємстві. У дисертаційній роботи використано загальнонаукові методи аналізу та синтезу, індукції та дедукції - для формування теоретичних основ і принципів управління конкурентоспроможністю промислової продукції; системний та маркетинговий підходи - при розробці механізму управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової; економіко-математичного моделювання (аналізу безмежно малих величин, методи нечіткої логіки) - при кількісному оцінюванні конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням впливу екологічної складової; метод парних порівнянь та логіки - при обробленні експертної інформації та обґрунтуванні достовірності вагомих коефіцієнтів показників конкурентоспроможності продукції; індексного аналізу - при оцінці ефективності управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової. Основні наукові результати, що мають наукову новизну, полягають у такому: уперше: запропоновано науково-методичний підхід до кількісної оцінки конкурентоспроможності промислової продукції з урахуванням екологічної складової, заснований на встановленні інтегрованого показника відповідно до принципів визначення корисного ефекту життєвого циклу продукції, що становить інформаційну основу механізму управління конкурентоспроможністю;У першому розділі «Теоретичні основи управління конкурентоспроможністю промислової продукції з урахуванням екологічної складової» обґрунтовано природу формування поняття «конкурентоспроможність продукції», еволюцію розвитку теорії конкуренції, класифіковано підходи до визначення джерел конкурентних переваг, що стали основою обґрунтування необхідності підвищення конкурентоспроможності продукції шляхом забезпечення високого рівня її екологічності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?