Управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили - Автореферат

бесплатно 0
4.5 130
Розроблення концептуальних засад і наукове обґрунтування методичних положень формування і функціонування системи управління. Конкурентоспроможність підприємств на ринку робочої сили, а також рекомендацій для їх застосування в практиці менеджменту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНауковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Тарнавська Наталія Петрівна, Тернопільський державний економічний університет, професор кафедри менеджменту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Мартиненко Микола Мефодійович, Київський економічний інститут менеджменту, проректор з інноваційних технологій навчання кандидат економічних наук, доцент Осовська Галина Володимирівна, Житомирський державний технологічний університет, завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Захист відбудеться 07 жовтня 2005 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 Тернопільського державного економічного університету за адресою: 46004, м.Тернопіль, вул.Особливої гостроти проблема управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили набуде у майбутньому, оскільки між підприємствами зростатиме конкуренція за висококваліфіковані кадри, а економіка України стикнеться з наслідками демографічної кризи, що за умов економічного зростання проявиться в гострому дефіциті робочої сили. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства у межах держбюджетних науково-дослідних тем “Стратегічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємств” (номер державної реєстрації 0101U002364), в межах якої автором особисто виконано розділ „Методологія побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили”; „Дослідження менеджменту персоналу підприємств в Україні” (номер державної реєстрації 0104U003692), в межах якої автором особисто виконано розділ „Методика оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку робочої сили та рейтинг підприємств м.Тернополя”. · виробити підходи до побудови системи управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили з метою реалізації новітнього бачення методології управління конкурентоспроможністю підприємства на цьому ринку; Досягнення поставленої мети обумовило необхідність використання методів діалектичного, абстрактно-логічного і системного аналізу - при визначенні сутності конкурентоспроможності підприємства на ринку робочої сили як економічної категорії та формуванні концептуальних засад управління конкурентоспроможністю підприємств на цьому ринку; статистичного та економічного аналізу - для групування підприємств за обраними критеріями та аналізу можливостей підприємств в управлінні їх конкурентоспроможністю на ринку робочої сили; порівняльного аналізу - для дослідження зовнішнього середовища та організаційного забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку робочої сили; експертних оцінок - при формуванні критеріїв інтегральної оцінки та визначенні рейтингу підприємств на ринку робочої сили; функціонального аналізу - при дослідженні завдань і функцій служб управління персоналом; соціологічних досліджень - при формуванні інформаційного забезпечення оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку робочої сили; економіко-математичного моделювання - при побудові моделі превентивного управління персоналом підприємства на базі логістичного підходу. Основні положення дисертації, що визначають її наукову новизну, полягають у такому: вперше: запропоновано концепцію управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили, яка, на відміну від інших трактувань, розглядається як сукупність ідей, положень і адекватних їм методологічних основ щодо створення нової управлінської парадигми шляхом гармонізації функціонування тріади „держава - органи місцевого самоврядування - підприємство”, що формує привабливість підприємств на ринку робочої сили через створення системи винагород, пільг і гарантій для теперішніх і потенційних працівників;У дисертації здійснено теоретичне узагальнення фрагментарних досліджень та вирішення раніше не досліджуваної проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства на ринку робочої сили, що полягає у виробленні теоретичних положень, методичних і прикладних рекомендацій щодо розвязання окресленої проблеми. Економічну категорію „конкурентоспроможність підприємства на ринку робочої сили” доцільно розглядати як вираз його здатності бути пріоритетним при виборі місця роботи конкретним індивідом (реальним або потенційним працівником) на основі створення для нього набору вигод з урахуванням можливостей формувати, реалізувати і розвивати свій потенціал, сумістивши очікування підприємства з власними. У роботі зовнішній і внутрішній ринки робочої сили одночасно розглядаються і як постачальник, і як клієнтура підприємства при побудові системи управління його конкурентоспроможністю на ринку робочої сили. Вироблена автором система показників достатньо характеризує конкурентоспроможність підприємства на ринку робочої сили і показує місце цього показника у сформованій системі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?