Управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Розробка комплексної системи управління конкурентоспроможністю підприємств на основі маркетингу і рекомендацій з розробки стратегій торговельних організацій як основи одержання конкурентних переваг. Маркетингова конкурентна політика підприємств на ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукВ роботі узагальнені основні підходи до розуміння ринкової конкуренції та визначені її особливості в торгівлі, дано визначення конкурентоспроможності підприємств в умовах маркетингової орієнтації, розглянуто поняття конкурентних переваг та ключових факторів успіху, визначена сутність, специфіка та проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств на сучасному етапі. В дисертації проведені маркетингові дослідження діючої практики управління конкурентоспроможністю підприємств на сучасному етапі за наступними напрямками: проведено моніторинг факторів конкурентного середовища, досліджено маркетингову конкурентну політику торговельних підприємств, проведено діагностику управління конкурентоспроможністю торговельних підприємств. Main ways to understanding of marketing competitiveness are generalized, its particularities in commerce are determined, definition of enterprises` competitiveness in the conditions of marketing orientation is given, conception of competitive advantages and key factors of success are considered, essence, specification and problems of managing the enterprises` competitiveness are determined. In the dissertation marketing investigations of acting practice of managing the enterprises` competitiveness are conducted on following way: monitoring of the competitive fields factors is done, marketing competitive policy of trade enterprises is investigated, diagnostics of managing the enterprises` competitiveness is conducted. В первом разделе диссертационной работы “Конкуренция и конкурентоспособность предприятий в рыночной экономике” обобщены основные подходы к пониманию рыночной конкуренции и определены ее особенности в торговле, дано определение конкурентоспособности предприятий в условиях маркетинговой ориентации, рассмотрены понятия конкурентных преимуществ и ключевых факторов успеха, определены сущность, специфика и проблемы управления конкурентоспособностью предприятий на современном этапе.А отже, для того, щоб вижити, підприємству необхідно постійно відслідковувати і реагувати на всі зміни, що відбуваються в його конкурентному середовищі з метою збереження позицій на ринку і забезпечення конкурентних переваг. Їх дослідження дозволили встановити, що під час формування ринкових відносин українським підприємствам, для підвищення своєї конкурентоспроможності, поширення можливостей виходу на нові ринки і закріплення на вже наявних ринках збуту, а також для успішного протистояння з конкуруючими підприємствами необхідно переорієнтуватися на маркетинг і прагнути здійснювати систематичну і цілеспрямовану оцінку конкурентоспроможності підприємства з орієнтацією на задоволення потреб потенційних споживачів. Наукова новизна обґрунтованих дисертантом положень і рекомендацій, що виносяться на захист, полягає в наступному: уточнено понятійний апарат: конкурентоспроможність підприємства (це спроможність підприємства до ефективного функціонування на ринку із забезпеченням своєчасної реакції на зміни потреб і переваг споживачів на даний момент часу в порівнянні з підприємствами-конкурентами, які діють на даному ринку), конкурентні переваги (сукупність ключових факторів успіху, які дозволять забезпечити підприємству лідируючі позиції на ринку в довгостроковій перспективі, підприємства).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?