Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 283
Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств України. Аналіз господарського портфелю підприємств атомної енергетики. Напрями розвитку міжрегіональної торгівлі електроенергією та експортного потенціалу України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління конкурентоспроможністю енергогенеруючих підприємств в умовах виходу на зовнішній ринок (на прикладі підприємств атомної енергетики України)Робота виконана на кафедрі управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Расшивалов Дмитро Петрович, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету Імені Тараса Шевченка, доцент кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Бураковський Ігор Валентинович, Національний університет „Києво-Могилянська Академія”, професор кафедри економічної теорії кандидат економічних наук, доцент Карпінський Іван Федорович, Київський національний лінгвістичний університет, доцент кафедри менеджменту Захист відбудеться “21” листопада 2005 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.001.02 в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м.В умовах ринкових відносин в економіці принципово змінюється орієнтація всієї діяльності енергогенеруючих підприємств України. Виникає необхідність наукового аналізу проблем, повязаних із процесами розвитку конкуренції, зокрема, підвищення конкурентоспроможності українських енергогенеруючих підприємств та виявлення факторів управління конкурентоспроможністю на макро-і мікрорівнях. По-друге, атомна енергетика посідає особливе місце в паливно-енергетичному комплексі України, залишається головним джерелом виробництва електроенергії в Україні, а її подальший розвиток має відбуватися в умовах безпечного і рентабельного функціонування ядерно-енергетичного комплексу. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до наукової теми кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю “Організація управління на національному і господарському рівнях”, яка є складовою частиною теми 01БФ048-01 "Міжнародні правові, політичні та економічні засади розвитку України", що виконується в Інституті міжнародних відносин у рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Наукові проблеми державотворення України”. Обґрунтованість та достовірність отриманих наукових результатів забезпечується тим, що у процесі дослідження використано широке коло методів економіко-статистичного та маркетингового аналізу, а саме: монографічний метод (підрозділи 1.1, 2.1., 3.1-для зясування суті конкурентоспроможності енергогенеруючих підприємств на ринку як обєкту управління, вивчення стану електроенергетики України для підвищення її ефективності та аналізу концептуальних засад конкурентного розвитку національних підприємств); методи конкурентного та портфельного аналізу, SWOT та PEST аналізу (підрозділи 2.1, 2.2, 2.3 - у стратегічному аналізі підприємств атомної енергетики для визначення їх конкурентної позиції та стратегічних напрямів забезпечення конкурентоспроможності); індексний метод (підпункт 2.2 - при визначенні гостроти конкуренції в енергетичній галузі України розраховано індекс Херфіндаля та чотиридольний індекс); методи середніх та відносних величин (підрозділи 2.2, 2.3 - для вивчення рівняння конкурентоспроможності підприємств); табличний та графічний методи аналізу - для компактного й наочного зображення різних аспектів досліджуваного явища та інші.У першому розділі „Теоретико-методологічні основи дослідження конкурентоспроможності як обєкт управління” узагальнено теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності підприємства та зясовано її особливості як обєкту управління, встановлено взаємозвязок конкурентоспроможності підприємства та конкурентоспроможності національної економіки, визначено специфічні риси різних типів енергетичних ринків зарубіжних країн. У роботі відзначається, що оскільки конкурентоспроможність підприємства розвивається під впливом безперервно взаємодіючих факторів і характеризує ступінь реалізації потенційних можливостей підприємства щодо придбання та утримання протягом досить тривалого часу конкурентної переваги, то під конкурентоспроможністю слід розуміти не лише ефективність, але й ступінь динамічності пристосування підприємства до мінливих умов зовнішнього середовища. У роботі визначається, що існуючий взаємозвязок конкурентоспроможності підприємства і конкурентоспроможності національної економіки ґрунтується на тому, що підвищення конкурентоспроможності підприємств позитивно впливає на стан державних фінансів, сприяє збільшенню обсягів промислового виробництва, насиченню внутрішнього ринку вітчизняними товарами та послугами, ефективному використанню матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів, розвитку експортного потенціалу, зміцненню позицій українських виробників на зовнішньому ринку, а також зменшенню загроз банкрутств.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?