Управління конфліктами в діяльності державних службовців - Автореферат

бесплатно 0
4.5 107
Типові конфліктні ситуації у професійній діяльності державних службовців. Впровадження в практику підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців основи знань з конфліктології та тренінгів з управління конфліктами в професійній діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові україниЗахист відбудеться 7 вересня 2006 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.866.01 в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 49044, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України (49044, м. Підвищення ефективності діяльності державних службовців з урахуванням конфліктологічних факторів вимагає не лише формування знань з конфліктології - необхідне також запровадження тренінгової підготовки державних службовців щодо реального свідомого управління конфліктами в професійній сфері. Недостатнє висвітлення проблеми виявляється в таких аспектах: наявність термінологічних розбіжностей, зокрема у визначенні типології конфліктів у сфері державного управління; недостатня розробленість технології управління конфліктами в діяльності державних службовців; незначна увага до проблем конфліктології під час підготовки державних службовців; відсутність методичного опрацювання питань розвязання конфліктів на державній службі з урахуванням особистісних та ситуативних передумов. Тому актуальність нашого дослідження визначають, з одного боку, недостатня розробленість проблеми управління конфліктами у сфері державного управління, а з іншого - необхідність цілеспрямованої підготовки державних службовців до розвязання конфліктних ситуацій, які постійно виникають в їх діяльності.Аналіз зазначених поглядів показав, що у вивченні сутності конфлікту до кінця XIX ст. існували істотні недоліки: конфлікти розглядалися лише в загальнофілософському плані; специфіка конфліктів у цілому не досліджувалася, давався лише опис окремих видів соціальних конфліктів; досліджувалися переважно конфлікти макрорівня; загальні риси конфлікту як феномена індивідуального та соціального життя не досліджувалися, у звязку з чим не була створена й самостійна теорія конфлікту, а отже, і конфліктологія як наука. Психологічна традиція розуміння конфлікту повязана з тим, що увага приділяється безпосередньо самому феномену конфлікту, виділяються основні підходи, розробляються ключові поняття психологічної теорії конфлікту, а також концепції практичного дослідження цього явища. Для успішного управління конфліктами в державних установах та організаціях необхідно, щоб дії щодо управління конфліктами органічно вписувалися в професійну діяльність державних службовців, стали її складовою і застосовувались у процесі прийняття управлінських рішень. Для глибшого розуміння природи конфліктів в управлінській діяльності державних службовців досліджується роль особистісних та ситуативних передумов виникнення конфліктів, що дозволить мінімізувати викривлення, які виникають під час сприйняття конфліктної ситуації, що, у свою чергу, сприятиме процесові адекватного управління конфліктами в діяльності посадових осіб органів державної влади. Фактичне розвязання відкритих (реальних) конфліктів також може реалізовуватись у певних напрямах: поведінковому - передбачає здійснення раціональних кроків, що допомагатимуть контролювати конфліктну ситуацію; аналітичному, що ґрунтується на детальному аналізі структурних складових конфлікту, етапів перебігу конфлікту, стан навколишнього середовища тощо; організаційному - базується заснований на розгляді процесу управління конфліктом з позиції організації та підтримування конфліктної взаємодії в певному напрямі; ситуативному, що передбачає розвязання та подолання конфліктів залежно від конкретної ситуації, яка складається під час міжособистісної взаємодії; діяльнісному, що передбачає реалізацію державним службовцем послідовної діяльності з прогнозування конфлікту; його попередження або стимулювання, регулювання конфлікту та його розвязання.У дисертаційній роботі здійснено дослідження актуального для державної служби наукового завдання, яке полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні концептуального аналізу сутності, стану та особливостей процесу управління конфліктами в діяльності державних службовців та практичної підготовки державних службовців до цього процесу, виявленні та визначенні найбільш ефективних методів і технологій управління конфліктними явищами, розроблення на цій основі комплексної практичної програми навчання із зазначених проблем. На основі аналізу наукових джерел за проблематикою дисертаційного дослідження встановлено, що дотепер ця тема системно та в комплексі не досліджувалась, і хоча більшість теоретичних засад щодо проблематики управління конфліктами в діяльності державних службовців були обєктами уваги багатьох науковців, існує певна фрагментарність та несистематизованість понятійного апарату і зовсім відсутні дійові практичні розробки щодо ефективних методів підготовки державних службовців управляти конфліктами.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?