Управління конфліктами інтересів в процесі функціонування акціонерного товариства (на прикладі ГЗК Криворізького залізорудного басейну) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 255
Сутність і місце конфліктів інтересів у процесі функціонування акціонерного товариства. Оцінка основних тенденцій у середовищі функціонування ГЗК Кривбасу та конфліктів інтересів між його суб"єктами. Функції системи управління конфліктами інтересів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАДНауковий керівник - кандидат економічних наук, доцент ШЕРШНЬОВА ЗОЯ ЄВГЕНІЇВНА, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри менеджменту Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор МЕНДРУЛ ОЛЕКСАНДР ГАРРІЙОВИЧ, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», професор кафедри економіки підприємств кандидат економічних наук, доцент ЛІПЕНЦЕВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заступник директора з наукової роботи Захист відбудеться “9” жовтня 2008 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.03 ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.203. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03113, м.Актуальність теми визначається відсутністю комплексних досліджень предметного змісту та механізмів конструктивно-конфліктної взаємодії інтересів стейкхолдерів у процесі функціонування АТ і теоретико-методичних засад формування системи управління конфліктами інтересів у вітчизняних АТ. Подолання цього протистояння можливе через свідомо побудовану систему управління конфліктами інтересів, які стали характерною ознакою функціонування акціонерних товариств гірничорудної промисловості України й нині продовжують негативно позначатися на ефективності діяльності ГЗК як господарюючих субєктів. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки» (№ДР0101V006457) - автором особисто досліджено джерела виникнення конфліктів інтересів у акціонерних товариствах і проведено їх класифікацію у рамках розділу «Розробка теоретико-методологічних основ реформування структур корпоративного типу в умовах перехідної економіки»; за темою «Розробка теоретичних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах трансформації економіки» (№ДР0101U002440) - автором особисто підготовлено підрозділ «Дослідження типології конфлікту інтересів в корпораціях»; за темою «Розвиток системи управління ринково-орієнтованими підприємствами» (№ДР01060007082) - автором особисто розроблено підрозділ «Формування системи управління конфліктами інтересів у вітчизняних акціонерних товариствах». Для досягнення мети поставлено та вирішено такі науково-прикладні завдання: управління конфлікт інтерес кривбас досліджено сутність і місце конфліктів інтересів у процесі функціонування АТ; теоретико-методичні засади управління конфліктами інтересів, зокрема, визначено базові елементи системи управління конфліктами інтересів у ГЗК Кривбасу, уточнено її цілі та обєкти, конкретизовано функції, структуровані механізми та процеси, а також удосконалено інформаційно-змістовне наповнення фільтруючих функцій підсистеми моніторингу конфліктів інтересів (через запровадження інформаційного, культурного, владного, фінансового фільтрів для профілактики деструктивних наслідків розвитку конфліктів інтересів);Це повязано з рядом специфічних особливостей АТ, серед яких конфліктогенними є, насамперед, наступні: 1) “двоїстість” капіталу АТ, який поділяється на реальний функціонуючий виробничий капітал та фіктивний капітал, який не слідує пасивно за рухом реального капіталу, суттєво і досить суперечливо впливаючи на конфігурацію реального капіталу, особливо на можливості його відтворення та розвитку, а також на перерозподіл доходів між різними стейкхолдерами; 2) розподіл функцій власності та управління між різними інститутами й фізичними особами, які мають специфічні і досить часто взаємно суперечливі інтереси, стратегічні та тактичні наміри, очікування; 3) складність багато-субєктної системи управління АТ, у т.ч. системи контролю й моніторингу за діяльністю посадових осіб; 4) відсторонення дрібних акціонерів від контролю над АТ; 5) необхідність підтримання інформаційної відкритості АТ та одночасна загроза втрати капіталізації через надмірну відкритість; «інформаційна» влада посадових осіб, що базується на володінні та використанні «інсайдерської інформації»; 6) система впливу зовнішніх стейкхолдерів, неповязаних з АТ майновими відносинами, особливо у містоутворюючих АТ.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?