Управління комерційною діяльністю підприємств на основі маркетингу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Ринкові відносини, для яких характерні нестабільність і мінливість зовнішнього оточення. Демонополізація виробництва і лібералізація економіки. Порівнювання в правах різноманітних форм і відношень власності. Підсилення конкуренції між товаровиробниками.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Донецький державний університет економіки і торгівліНауковий керівник - доктор економічних наук, професор Балабанова Людмила Веніаминівна, Донецький державний університет економіки і торгівлі, завідувач кафедри маркетингового менеджменту Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Порядков Микола Степанович, Київський державний торговельно-економічний університет, кафедра менеджменту кандидат економічних наук, доцент Краснова Вікторія Василівна, Донецький державний університет, завідувач кафедри економіки підприємства Захист відбудеться 16 березня 2000 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.11.055.01 у Донецькому державному університеті економіки і торгівлі за адресою: 83050, м.Донецьк, вул.Велика увага питанням методології управління комерційною діяльністю в умовах ринкової економіки приділялася вітчизняними і зарубіжними вченими: Балабановою Л.В., Бланком І.А, Болтом Г. Дж., Дарбіняном М. М., Гандштаком Я. І., Кардашем В. Я., Котлером Ф., Костоглодовим Д. Д., Красновою В.В., Ламбеном Ж., Осиповою Л. В., Панкратовим Ф. Г., Порядковим М.С, Романовим А. Н., Серьогіною Т. К., Синяєвою І. М. та іншими. В той же час, недостатньо розробленими залишилися стратегічні аспекти в управлінні комерційною діяльністю, питання контролінгу комерційної діяльності, використання логістичного підходу в комерційній діяльності торговельних підприємств, крім того, недостатньо вивчені питання управління комерційними ризиками. Необхідність здійснення комерційної діяльності на якісно новому рівні, недостатнє дослідження даної проблематики в економічній літературі, теоретичне і практичне значення комерційної роботи в сучасних умовах становлення ринкових відносин обумовили вибір теми дисертаційної роботи, визначили її цільове спрямування і структуру. До результатів, одержаних особисто автором відносяться наступні: - уточнено понятійний апарат, який застосовується при дослідженні проблем управління комерційною діяльністю: “комерційна діяльність”, “комерційний ризик”, “управління комерційними ризиками”, “комерційна логістика”, “контролінг комерційної діяльності”; визначено сутність контролінгу комерційної діяльності та запропоновано його зміст: моніторинг факторів маркетингового середовища, цілеполягання та програмування комерційної діяльності; облік і маркетинговий контроль комерційної діяльності, розробка рекомендацій для прийняття рішень щодо управління комерційною діяльністю;В першому розділі: “Комерційна діяльність торговельних підприємств: зміст та специфіка в умовах формування ринкової економіки” досліджено зміну сутності та специфіку комерційної діяльності на сучасному етапі становлення ринкових відносин; визначено основні елементи комерційної діяльності в умовах маркетингової орієнтації підприємств, сутність і види комерційного ризику; розглянута концепція комерційної логістики в роздрібній торгівлі. Головною особливістю комерційної діяльності в сучасних умовах формування ринкових відносин є переорієнтація її мети, задач і функцій від потреб підприємства до потреб і вимог ринку, окремого споживача, що обумовлює необхідність використання принципів і елементів маркетингу в комерційній діяльності торговельних підприємств. Узагальнення теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних вчених дозволило виділити основні елементи комерційної діяльності торговельних підприємств: маркетингові дослідження комерційної діяльності, товарна політика, закупівельна політика, збутова політика, політика просування. В другому розділі: “Дослідження практики управління комерційною діяльністю на сучасному етапі” проведено дослідження управління комерційною діяльністю в розрізі торговельних підприємств згідно запропонованої комплексної методики, яка містить у себе дослідження логістики в комерційній діяльності, оцінку ризику та безпеки комерційної діяльності, проведення SWOT - аналізу комерційної діяльності. При вивченні інформаційної логістики експертним шляхом було проведене дослідження інформаційних потоків з точки зору ступеня використання різноманітних видів інформації, їхньої корисності та необхідності залучення більш повної інформації, а також виявлено ряд проблем в існуючому інформаційному забезпеченні, до основних з яких відноситься: відсутність проведення маркетингових досліджень, недостатнє використання первинних даних в комерційній діяльності, труднощі в одержанні зовнішньої статистичної інформації, недосконалість методик аналізу та прогнозування основних показників комерційної діяльності.Дослідження комплексу проблем щодо управління комерційною діяльністю торговельних підприємств дозволило зробити наступні висновки. Незважаючи на те, що проблемам управління комерційною діяльністю присвячені роботи багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, деякі питання, що повязані з визначенням сутності та специфіки комерційної діяльності в умовах маркетингової орієнтації та використанням нових підходів до її вдосконалення, залишилися недостатньо розробленими.

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?