Управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Концептуальна модель і функціонально-результативна декомпозиція процесу управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства, вибір стратегії ціноутворення. Підхід до кількісної оцінки потенційного ефекту комерціалізації продуктових інновацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємстваВступ України до Світової організації торгівлі та активізація її участі в євроінтеграційних процесах актуалізують завдання пошуку і використання вітчизняними підприємствами інноваційних джерел підвищення їх конкурентоспроможності, що в свою чергу, неможливо без формування ефективної системи генерування та ринкового освоєння продуктових інновацій, котрі, як показує світовий досвід, стають каталізатором системного інноваційного оновлення технологічної бази промислового виробництва. Аналіз сучасного стану інноваційної діяльності українських підприємств свідчить про існування комплексу вад і суперечностей, які зумовлюють виникнення однієї з найгостріших проблем інноваційного менеджменту - проблеми управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства, вирішення якої дозволить забезпечити прискорену конвертацію наукових знань у нові товари і послуги та зміцнити підвалини усталеного розвитку підприємства в умовах глобальної конкуренції. Управлінські аспекти інноваційного розвитку та комерціалізації інноваційного продукту підприємства розроблялися у працях таких вчених як: О. Вирішення поставлених у дисертації завдань здійснено з використанням таких методів: економіко-статистичного аналізу - для визначення стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств; системного підходу - для визначення структурно-функціональних характеристик управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства; експертного оцінювання - для визначення і верифікації емпіричних даних та оцінки факторів впливу на процеси комерціалізації інноваційного продукту підприємства; багатовимірного факторного та кластерного аналізу - для аналізу й оцінки впливу факторів на процеси управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства; багатовимірного кореляційно-регресійного аналізу - для встановлення залежності між факторами та дослідження взаємозвязків між ними. Харкова у формі методичних рекомендацій, а саме:в АТ «Енергооблік» (довідка про використання результатів № 193 від 20.11.2006 р.) - впроваджено підхід до кількісної оцінки потенційного ефекту комерціалізації продуктових інновацій, АТ «Тахіон» (довідка про використання результатів № 018/12 від 26.04.2007 р.) - впроваджено методичний підхід до вибору стратегії ціноутворення на інноваційну продукцію, ТОВ «Тахіон Лімітед» (довідка про використання результатів № 105 від 03.05.2007 р.) - впроваджено методичний підхід до комплексного оцінювання ефективності управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства; а також в діяльність Харківського регіонального відділення Української державної інноваційної компанії (довідка про використання результатів № 0073 від 08.08.2007 р.) - впроваджено концептуальну модель процесу управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства та методичний підхід до вибору адаптивної моделі управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства.У першому розділі - «Теоретико-методичні засади управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства»-визначено й уточнено сутність і ключові ознаки поняття «комерціалізація інноваційного продукту підприємства», розроблено концептуальну модель та функціонально-результативну декомпозицію процесу управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства. У широкому спектрі проблем перетворення інноваційного ресурсу в основне джерело економічного зростання та забезпечення конкурентоспроможності країн, регіонів і підприємств предметом підвищеної уваги вчених і практиків є проблема формування дієвого управлінського механізму комерціалізації продуктових інновацій підприємств, який забезпечує їх ефективне розповсюдження та формує відтворювальну основу інноваційних процесів. Шумпетера методологічний базис інноваційної теорії, в якому «нововведення» та «інновація» розглядаються як «нова функція виробництва» та як безперервний циклічний процес «творчого руйнування» економічної реальності, спрямував науковий пошук у русло системних характеристик інновацій як явища/процесу зі складною неоднорідною структурою та множиною зворотних звязків між ланцюгами інноваційного процесу. Розгляд інноваційного процесу як сукупності взаємодіючих і взаємодоповнюючих елементів зі зворотними звязками дозволяє визначати сутність і роль комерціалізації інноваційного продукту підприємства на підставі системно-функціонального підходу як системоутворюючого процесу, що інтегрує і спрямовує усі ланцюги інноваційного процесу на досягнення цільового результату продуктових інновацій. В основу управління комерціалізацією інноваційного продукту підприємства пропонується покласти парадигму ресурсно-ситуаційного підходу до пояснення конкурентного успіху підприємства, що відображує«золоте правило» бізнесу:необхідна дія у необхідний час та у необхідному просторі-ключові фактори результативності продуктових інновацій підприємства.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?