Управління колективом - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 41
Суть, завдання, основні принципи менеджменту. Кадрова політика та система управляння організації. Оцінка персоналу як важливий елемент менеджменту. Аналіз кадрового потенціалу. Мотивація та діюча система стимулювання праці колективу підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Розвиток процесів технологізації в умовах ринкових перетворень обумовлює збільшення виробництва наукомісткої продукції підвищеної якості, збільшення частки працівників, зайнятих інноваційною діяльністю у загальній чисельності персоналу. У вітчизняній та зарубіжній літературі з менеджменту, психології управління обґрунтовано та багатоаспектно розглянуто методи управління колективами та організаціями. Вагомий внесок у розробку теоретико-методологічних та прикладних аспектів проблеми використання соціально-психологічних методів управління в підприємствах зробили такі українські вчені: Б.М. Загальні теоретичні проблеми управління та методологію використання соціально-психологічних методів розробили відомі зарубіжні науковці: К.Г. Мета дипломної роботи - розробити напрями покращення системи управління колективом на підприємстві.«Управління колективом, - пише І.Н. Захаров пишуть, що управління колективом - це «комплекс управлінських (організаційних, економічних, правових) заходів, що забезпечують відповідність кількісних і якісних характеристик персоналу і спрямованості його трудового поводження цілям і задачам підприємства (організації)» [15,c.60-64]. Управління колективом - це специфічна функція управлінської діяльності, головним обєктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи. З цього випливає, що поняття «управління колективом» підприємств має два основних аспекти: · функціональний; Управління колективом підприємств здійснюється на основі таких принципів: відповідності функцій управління колективом цілям виробництва; першочерговості функцій управління колективом; оптимальності співвідношення інфра і інтрафункцій управління колективом; оптимального співвідношення управлінських орієнтацій; потенціальної імітації; економічності; прогресивності; перспективності; комплексності; оперативності; оптимальності; простоти; науковості; ієрархічності; автономності; відповідності; стабільності; багатоаспектності; прозорості; комфортності; концентрації;спеціалізації; паралельності; адаптивності; наслідковості; безперервності; ритмічності; впорядкованості.Важливим напрямом роботи з колективом на підприємстві є кадрова політика, що являє собою цілісну та обєктивно обумовлену стратегію роботи з персоналом, яка поєднує різні форми, методи і моделі кадрової роботи і має на меті створення згуртованого, відповідального і високопродуктивного колективу, здатного адекватно реагувати на зміни вимог ринку. Термін “кадрова політика” має широке і вузьке тлумачення: · Система принципів і норм, що повинні бути усвідомлені і певним чином сформульовані, що приводять людський ресурс в відповідність зі стратегією фірми Звідси слідує, що всі заходи по роботі з кадрами - відбір, укладання штатного розкладу, атестація, навчання, просування - заздалегідь плануються і погоджуються з загальним розумінням мети і задач організації. Кадрова політика в організації може здійснюватись за такими напрямами: прогнозування створення нових робочих місць з урахуванням впровадження нових технологій; розробка програми розвитку персоналу з метою вирішення як поточних, так і майбутніх завдань організації на основі удосконалення системи навчання і посадового переміщення працівників; розробка мотиваційних механізмів підвищення зацікавленості і задоволеності працею; створення сучасних систем найму і відбору персоналу; здійснення маркетингової діяльності в галузі персоналу; формування концепції оплати праці і морального стимулювання працівників; забезпечення рівних можливостей ефективної праці, її безпеки і нормальних умов; визначення основних вимог до персоналу в межах прогнозу розвитку підприємства; формування нових кадрових структур і розробка процедур механізмів управління персоналом; покращення морально-психологічного клімату в колективі, залучення рядових працівників до управління підприємством [15,c. Кадрове планування на підприємстві має такі розділи: планування потреб в персоналі; планування підвищення кваліфікації; планування карєри; планування використання працівників; планування втрат працівників (вихід на пенсію, вступ до навчальних закладів, до збройних сил і таке інше); планування витрат на реалізацію всього комплексу кадрових завдань. У функціональному відношенні під управлінням персоналом розуміється виконання таких найважливіших елементів: визначення загальної стратегії; планування потреби організації у персоналі з урахуванням діючого кадрового складу; залучення, відбір та оцінка персоналу; підвищення кваліфікації персоналу та його перепідготовка; система просування по службі (управління карєрою); звільнення персоналу; побудова та організація робіт, у тому числі визначення робочих місць, функціональних і технічних звязків між ними, змісту та послідовності виконання робіт, умов праці; політика заробітної праці та соціальних послуг; управління витратами на персонал.

План
ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

1.1 Управління колективом: суть, завдання, основні принципи

1.2 Кадрова політика та система управляння колективом організації

1.3 Оцінка персоналу як важливий елемент управління колективом організації

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ»

2.1 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»

2.2 Аналіз кадрового потенціалу ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»

2.3 Мотивація та діюча система стимулювання праці колективу підприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»

РОЗДІЛ 3. ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Напрями удосконалення управління колективомпідприємства ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»

3.2 Удосконалення організації професійного розвитку колективу на підприємстві ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»

3.3 Формування заходів щодо покращення кадрової політики на підприємстві ПАТ «Черкаський хлібокомбінат»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?