Управління керівним персоналом у сфері державної служби України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 119
Еволюція розвитку теорії і практики управління керівним персоналом. Цілі, принципи, методи, організаційна структура та функції системи управління. Шляхи вдосконалення ефективної діяльності та мотивація керівників у сфері державної служби України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управлінняНауковий консультант: НИЖНИК Ніна Романівна, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент АПРН України, Інститут законодавства Верховної Ради України, завідувач відділу моніторингу ефективності законодавства. Офіційні опоненти: БІЛИНСЬКА Марина Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, Національний аграрний університет, завідувач кафедри державного управління; РАДИШ Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління, професор, Національна академія державного управління при Президентові України, кафедра управління охороною суспільного здоровя, професор. Захист відбудеться "25" березня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 в Інституті законодавства Верховної Ради України за адресою: 04053, м.Процеси радикального оновлення українського суспільства, зокрема реформування й модернізації державної служби України, що відбуваються на сучасному етапі державотворення і зумовлені необхідністю створення в Україні професійної, стабільної, високоефективної, авторитетної державної служби, здатної відповідати на виклики сьогодення, спроможної надавати якісні управлінські послуги населенню, користуватися його довірою і повагою, ставлять підвищені вимоги до керівного персоналу у сфері державної служби, його рівня підготовки, професіоналізму й особистісних якостей. Існуючі підходи до управління керівним персоналом у сфері державної служби ще не повною мірою відповідають сучасним вимогам, європейським стандартам, ураховують пріоритети нової державної кадрової політики. Комплексне дослідження та розвязання проблем управління керівним персоналом у сфері державної служби дасть можливість здійснити подальшу розбудову інституту державної служби в напрямі її адаптації до стандартів Європейського Союзу, підвищити ефективність виконання органами виконавчої влади завдань держави, створити ефективну систему державного управління, яка б відповідала стандартам демократичної, правової держави з соціально-орієнтованою ринковою економікою. дати авторське визначення понятійного апарату, за допомогою якого можна визначити сутність управління керівним персоналом у сфері державної служби, зокрема терміни "керівний персонал у сфері державної служби", "управління керівним персоналом у сфері державної служби", а також уточнити з позицій системної методології низку інших ключових понять науки державного управління; проведено системний теоретико-методологічний та концептуально цілісний аналіз основ управління керівним персоналом у сфері державної служби, запропоновано авторське визначення понять "керівний персонал у сфері державної служби" як "сукупність усіх керівних кадрів, що працюють у сфері державної служби, мають визначені якісні характеристики, виконують покладені на них завдання планувати, організовувати, координувати, мотивувати і контролювати роботу підлеглих, наділені повноваженнями приймати управлінські рішення і здійснювати організацію їх виконання" та "управління керівним персоналом у сфері державної служби" як "складову управління персоналом державної служби та системи організаційних, економічних, соціальних, правових, психологічних і моральних відносин, які забезпечують ефективну реалізацію можливостей та повноважень керівника у сфері державної служби в інтересах як органу державної влади (суспільства і держави), так і самого керівника";У першому розділі - "Теоретико-методологічні засади управління керівним персоналом у сфері державної служби України" - здійснено системний аналіз змісту наукової літератури з проблеми дослідження, розкрито поняття і сутність, вітчизняний та зарубіжний досвід управління керівним персоналом у сфері державної служби. Аналіз свідчить, що в Україні, на відміну від інших демократичних високорозвинених країн світу, до останнього часу самі терміни "персонал", "персонал державної служби", "керівний персонал", "управління персоналом", "управління керівним персоналом" досліджувалися недостатньо, хоча система управління кожною організацією мала функціональну підсистему управління кадрами та соціальним розвитком колективу. У результаті аналізу підходів до визначення понять "персонал", "персонал державної служби", "управління персоналом", "управління персоналом державної служби", які склалися у світовій суспільно-політичній думці, автором сформульовано визначення понять "керівний персонал у сфері державної служби" та "управління керівним персоналом у сфері державної служби". У другому розділі - "Система управління керівним персоналом у сфері державної служби України" - розкриваються цілі, принципи та методи системи управління керівним персоналом як складової системи управління персоналом державної служби, здійснюється системний аналіз її органі

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?