Управління кар’єрним зростанням персоналу підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 105
Аналіз структури та оцінка ефективності системи управління кар’єрним зростанням персоналу промислового підприємства. Головні фактори, що впливають на неї, методика їх виявлення. Залежність між кар’єрним зростанням та результативністю підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Управління карєрним зростанням персоналу підприємстваОсобливе місце у забезпеченні соціально-економічної ефективності управління персоналом підприємства належить управлінню його карєрним зростанням. У системі цих змін усе більш важливе місце займає карєрне зростання, яке дозволяє підприємству більш повно розкривати та використовувати потенціал працівників, а персоналу - задовольнити широкий спектр потреб. Узагальнення наукових праць щодо управління карєрним зростанням персоналу (УКЗП) та практики роботи промислових підприємств зумовлює необхідність удосконалення системи управління карєрним зростанням персоналу (КЗП), а також розробки методичних підходів щодо прийняття управлінських рішень відносно КЗП, які сприятимуть забезпеченню соціально-економічної ефективності управління персоналом підприємства. Дисертаційну роботу виконано відповідно до планів науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету за темами: «Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства» (номер державної реєстрації 0109U001222), за якою автором виконано підрозділ «Фактори демотивації професійної діяльності персоналу підприємства»; «Управління маркетингом персоналу на підприємстві» (номер державної реєстрації 0110U004676), в рамках якої автором розроблено підрозділ «Самомаркетинг в системі управління карєрним зростанням персоналу». Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань використано такі методи дослідження: метод морфологічного аналізу - для узагальнення існуючих теоретичних підходів до визначення сутності понять «карєра» та «управління карєрним зростанням»; дедуктивний метод - для систематизації методичних підходів до вимірювання та оцінювання рівня КЗП на підприємствах; індуктивний метод - для узагальнення результатів експериментальної перевірки запропонованих методичних підходів; методи аналізу та синтезу - для визначення тенденцій та функціональних закономірностей процесу КЗП промислових підприємств; статистичний аналіз - для виявлення тенденцій зміни показників, що характеризують КЗП машинобудівних підприємств; метод соціологічного опитування - для визначення факторів, які впливають на КЗП машинобудівних підприємств; кластерний аналіз - для класифікації факторів, що впливають на КЗП підприємств; дискримінантний аналіз - для визначення схильності працівників до певного виду карєри; таксономічний аналіз - для комплексного вимірювання рівня КЗП; метод багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу - для визначення залежності між показниками, які характеризують КЗП та результативність діяльності підприємства; метод нечіткої логіки - для оцінювання рівня КЗП промислових підприємств; графічний метод - для наочного подання отриманих результатів.У першому розділі - «Теоретичні основи управління карєрним зростанням персоналу підприємства» - уточнено визначення поняття «карєрне зростання персоналу» в сучасних умовах, удосконалено систему УКЗП в системі управління персоналом на основі кібернетичного підходу, узагальнено та диференційовано фактори, що впливають на КЗП. Аналіз наукових робіт з управління персоналом показав, що спочатку поняття «карєра» і «карєрне зростання» розмежувалися територіальними рамками (тобто карєра розумілася як робота і зростання посад за весь трудовий досвід, а карєрне зростання - в рамках однієї організації). На підставі дослідження визначень поняття «карєра» було зроблено висновок про існування чотирьох підходів до його тлумачення: успішності («успішне просування», «шлях до успіху», а також результат досягнення успіху), трудового (вся робоча діяльність людини протягом життя, загальний стаж її роботи), процесного («процес», «дії», «рух», «розвиток», проходження робітника по шляху опанування цінностей, благ, визнаних у суспільстві або організації) та субєктивного (не лише службове просування, а й життєві цілі). Іх сутність полягає в такому: облікова кількість штатних працівників скорочується (у середньому за період, що проаналізовано, склала 94,5%); має місце нераціональна вікова структура персоналу, яка характеризується його старінням унаслідок відсутності можливостей поповнення молодими кадрами; низька творча активність персоналу, що характеризується практично відсутністю працівників, які мають науковий ступінь і звання, та винахідників і раціоналізаторів у структурі персоналу машинобудівних підприємств (на 60% розглянутих підприємств дані показники дорівнювали нулю); низький рівень підготовки та перепідготовки кадрів, про що свідчить майже відсутність працівників, які підвищували свою кваліфікацію або отримали нові професії; велика плинність кадрів; рівень оплати праці персоналу характеризувався як той, що не мав сталого позитивного покращення.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?