Управління капіталом підприємства на засадах контролінгу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 107
Апробація методичного підходу до формування системи підконтрольних показників функціонування капіталу на машинобудівних підприємствах. Етапи відбору індикаторів оперативного визначення та попередження проблем в системі контролінгу капіталу підприємства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
УДК 658.153:005.935(043.3) управління капіталом підприємства на ЗАСАДАХ КОНТРОЛІНГУ Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиНауковий керівник - кандидат економічних наук, доцент Чмутова Ірина Миколаївна, Харківський національний економічний університет, доцент кафедри банківської справи Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Попов Олександр Євгенійович, Харківський національний економічний університет, доцент кафедри економіки і оцінки майна підприємства кандидат економічних наук, доцент Прохорова Вікторія Володимирівна, Національний авіаційний університет, докторант кафедри фінансів, обліку і аудиту Захист відбудеться «30» червня 2011 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м.У таких умовах перед управлінням підприємством постають завдання, повязані з виникненням непрогнозованих проблем, які вимагають швидкого вирішення за наявності значного обсягу різноманітної інформації та необхідності постійного спостереження за контрольованими показниками, величиною відхилень їхніх фактичних значень від запланованих і виявленням причин цих відхилень, що потребує використання управлінських інновацій. Однією з таких інновацій є контролінг як система підтримки управлінських рішень, що дозволяє забезпечувати досягнення поставлених цілей і одержання бажаного прибутку та може органічно вбудовуватися в існуючу систему управління підприємством, поєднуючи і координуючи функції менеджменту. Однак недостатньо висвітленими і дискусійними залишаються питання щодо єдиного розуміння контролінгу в системі менеджменту промислових підприємств, методичного й організаційного забезпечення впровадження контролінгу в діяльність українських підприємств. Недостатній розвиток теоретико-методичних положень, повязаних з розробкою підходів до управління капіталом на засадах контролінгу, вимагає подальшого поглиблення досліджень щодо визначення складових системи контролінгу капіталу промислового підприємства, формування складу підконтрольних показників функціонування капіталу, обґрунтування індикаторів оперативного попередження проблем у системі контролінгу капіталу підприємства, розробки методичних підходів до побудови системи моніторингу функціонування капіталу і механізму управління ним на засадах контролінгу. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи дослідження: структурно-логічний аналіз - для визначення взаємозвязків між основними поняттями дослідження та його етапами; теоретичне узагальнення, аналіз і синтез - для визначення сутності контролінгу та його функцій; системний підхід - для виявлення елементів системи контролінгу капіталу підприємства та формування механізму управління капіталом на засадах контролінгу; кореляційний аналіз - для обґрунтування підконтрольних показників функціонування капіталу підприємства; таксономічний аналіз - для розрахунку узагальнюючих показників функціонування капіталу; багатовимірний факторний аналіз - для відбору індикаторів оперативного визначення та попередження проблем у системі контролінгу капіталу підприємства; кластерний аналіз - для обґрунтування рівнів відносних відємних відхилень фактичних значень узагальнюючих показників функціонування капіталу підприємства від запланованих; кореляційно-регресійний аналіз - для виявлення впливу на кінцеві результати діяльності підприємства відхилень фактичних значень показників функціонування капіталу від запланованих; графічний - для наочного зображення статистичного матеріалу.У першому розділі - «Теоретичні засади управління капіталом підприємства з використанням контролінгу» - обґрунтовано необхідність використання контролінгу в управлінні капіталом підприємства на основі дослідження еволюції підходів до управління підприємством та його капіталом; уточнено основні характеристики контролінгу; визначено складові системи контролінгу капіталу промислового підприємства: субєкт та обєкт контролінгу, його мету, принципи, функції та інструменти. Узагальнення сутнісних характеристик капіталу та положень управління ним дозволило дійти висновку, що здебільшого розглядаються лише окремі аспекти формування капітал - вартісна оцінка його елементів, питання ефективності його функціонування - без урахування контролінгового підходу до управління фізичною, фінансовою та інтелектуальною складовими капіталу в цілому. З урахуванням цього пропонується контролінг капіталу визначити як систему інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень, орієнтовану на підвищення ефективності функціонування фізичного, фінансового та інтелектуального капіталу через реалізацію процесів планування, обліку, аналізу, контролю і формування рекомендацій щодо управління капіталом.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?