Управління капіталом підприємства (на прикладі ПрАТ "Літинський молочний завод") - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 148
Ознайомлення з теоретико-методологічними основами управління капіталом підприємства. Розгляд організаційно-економічної характеристики досліджуваного підприємства. Аналіз суті нерозподіленого прибутку - основного джерела нагромадження майна організації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА» Виконав: студентка 7 курсу заочної форми навчання, групи МО-71-12.2 Аналіз джерел утворення капіталу, вартості і структури 2.3 Оцінка капіталу підприємства та ефективності його використання Шляхи підвищення ефективності управління власним капіталом ПРАТ «Літинський молочний завод»У той же час, відповідно до передмови до Міжнародних бухгалтерських стандартів, опублікованих Комітетом з міжнародних бухгалтерських стандартів у листопаді 1982 р., капітал являє собою різницю між активами і пасивами. У системі факторів виробництва (капітал, земля, праця) капіталу належить пріоритетна роль, тому що він поєднує усі фактори в єдиний виробничий комплекс. Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять доход. У статті "Аналіз власного капіталу" Єфімова О.В.[5] відзначає, що в складі власного капіталу можуть бути виділені дві основні складові: інвестований капітал, тобто капітал, вкладений власниками в підприємство; і накопичений інтервал, тобто капітал, створений на підприємстві поверх того, що спочатку авансовано власниками. По формах інвестування розрізняють капітал у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, використовуваний для формування статутного капіталу підприємства.Оскільки актив балансу підприємства відбиває майнову (матеріальну) сторону капіталу, а в пасиві балансу показані джерела утворення майнової форми капіталу, авансований і інвестований капітал, при цьому через оборот відбивається їхній взаємний звязок, то можна сказати, що капітал у даному звіті відображається досить повно і всебічно. До джерел власного капіталу прийнято відносити засоби, вкладені в підприємство власниками чи учасниками (статутний капітал), нерозподілений прибуток і створені підприємством фонди власних засобів. Одне з основних джерел капіталу при організації бізнесу - внесок засновників (акціонерів) підприємства в статутний фонд При визначенні вартості його навряд чи варто відносити до безкоштовних джерел капіталу для підприємства, тому що акціонерам нараховуються дивіденди на вкладені в підприємство засоби, а засновники розподіляють отриманий прибуток. Нерідко прибуток розглядають як приріст чистих активів (власного капіталу) підприємства, що зближає традиційне бухгалтерське відношення до прибутку з економічним поняттям приросту капіталу. Тому в балансі дотримується обовязковий поділ активів підприємства на капітал у сфері виробництва і капітал у сфері обігу.

План
Зміст

1. Теоретико-методологічні основи управління капіталом підприємства

1.1 Сутність і класифікація капіталу підприємства

1.2 Характеристика форм власного капіталу

1.3 Методи обліку та обчислення капіталу підприємства

2. Аналіз капіталу ПРАТ «Літинський молочний завод»

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?