Управління капіталом агрохолдингів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 66
Дослідження методики оптимізації структури капіталу, а також моделі визначення його вартості. Аналіз процесу формування фінансових потоків холдингів. Розробка бізнес-моделі управління капіталом агрохолдингів із застосуванням концепції реінжинірингу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Багатогранність проблем управління капіталом лежить у площені вирішення неоднозначних питань оптимального вибору джерел формування капіталу з урахуванням обмеженості доступу та вартості залучення; ефективного його функціонування в умовах динамічного та невизначеного економічного середовища; забезпечення розширеного відтворення капіталу з метою підвищення інвестиційних можливостей агрохолдингів та зміцнення їх фінансової незалежності. Зазначені обставини зумовлюють актуальність поглибленого дослідження науково-теоретичних та методико-практичних засад побудови обґрунтованої системи корпоративного менеджменту, спрямованого на врівноваження векторів управління капіталом агрохолдингів. Актуальність обраної теми також зумовлена мінливістю, невизначеністю та нестабільністю економічного середовища, глобальною трансформацією ринкових умов функціонування агрохолдингів, що потребує пошуку інноваційних підходів до формування парадигми високоефективного управління капіталом, яка, з одного боку, забезпечить підвищення конкурентоспроможності підприємств, розширить можливості для їх інтеграції у світову систему господарювання, а з другого - удосконалить організацію внутрішньо підприємницьких процесів корпоративних формувань. Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі використано такі методи: узагальнення та систематизації - для узагальнення наукових підходів до визначення дефініції «капітал», систематизації теоретико-методичних засад оптимізації його структури та оцінки вартості; графічний - для структурування та унаочнення руху фінансових потоків холдингів; детермінованого факторного аналізу - для визначення впливу чинників впливу на формування, функціонування і відтворення капіталу агрохолдингів; порівняння і класифікації - для зіставлення кількісних параметрів економічних умов функціонування агрохолдингів; економіко-математичні - для аналізу використання залученого капіталу за допомогою фінансового важеля, оцінки рентабельності власного капіталу через розрахунок факторної моделі Дюпона; експертних оцінок - для розробки критеріїв оцінки якості функціональних компонентів бізнес-моделі управління капіталом агрохолдингів. удосконалено: концептуальні підходи до управління капіталом, які, на відміну від існуючих, поєднують дві взаємозалежні функціональні компоненти: управління як процес та управління як система, що сприяє поглибленню розуміння сутності парадигми управління та підвищення якості корпоративного менеджменту;У першому розділі «Теоретико-методичні засади управління капіталом холдингів» автором досліджено підходи до формування дефініції «капітал», узагальнено види капіталу холдингів; систематизовано методичні підходи до управління капіталом; досліджено теоретичні аспекти формування фінансових потоків холдингу. Аналіз наукових здобутків у галузі фінансового менеджменту та узгодження їх з метою дослідження, дозволили автору доопрацювати класифікацію видів капіталу та визначити його специфічні види, що притаманні підприємствам холдингового типу (зокрема, за процесом обігу виокремлено номінальний та фіктивний капітал; за засобами формування визначено зовнішній та внутрішній капітал (рис. Процес управління капіталом характеризується специфічними принципами організації управління, поставленими для досягнення мети, завданнями та функціями, через які вона реалізується. У другому розділі роботи «Дослідження практики управління капіталом агрохолдингів» автором проаналізовано економічні умови функціонування агрохолдингів, проведено оцінку ефективності використання власного та залученого капіталів, а також здійснено аналіз впливу ефективності управління капіталом на результуючі показники фінансово-господарської діяльності досліджуваних агрохолдингів. Відповідно до висновків другого розділу та авторського бачення парадигми управління капіталом холдингових структур, у третьому розділі роботи «Пріоритетні напрями вдосконалення управління капіталом агрохолдингів» автором запропоновано бізнес-модель управління капіталом на засадах реінжинірингу (що спрямована на вдосконалення процесу менеджменту капіталу агрохолдингів), обґрунтовано методичні підходи до багатокритеріального вибору оптимізації структури капіталу (що дають змогу підвищити ефективність системи управління капіталом), а також удосконалено модель перерозподілу внутрішніх фінансових потоків (що опосередковують кругообіг капіталу агрохолдингових структур).Узагальнені в дисертаційній роботі теоретичні положення і розроблені практичні рекомендації слугують розвязанню важливої наукової задачі підвищення ефективності управління капіталом агрохолдингів в умовах нестабільного зовнішнього середовища. В результаті проведеного дослідження було отримано такі висновки: Категорія «капітал» трактується науковцями по-різному, однак існуючі дефініції неповною мірою відображають сучасні економічні реалії. Це зумовлює необхідність переосмислення концептуальних теорій в напрямку формування інноваційного підґрунтя управління капіталом таких підприємств.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?