Управління капіталом агрохолдингів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 66
Вирішення завдання наукового обґрунтування пріоритетних напрямів удосконалення управління капіталом агрохолдингів. Розробка методичного інструментарію їх практичного застосування. Уточнення поняття капіталу холдингів з позиції вартістноутворювальної ролі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство науки і освіти України Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствамиУ дисертації поставлено та вирішено завдання наукового обґрунтування пріоритетних напрямів удосконалення управління капіталом агрохолдингів, розроблено методичний інструментарій їх практичного застосування. Уточнено поняття "капітал холдингів" з позиції вартістноутворювальної ролі капіталу, досліджено науково-теоретичні аспекти управління капіталом холдингів, розглянуто теоретичні підвалини формування фінансових потоків підприємств холдингового типу. Досліджено ефективність використання власного та залученого капіталу. капітал холдинг управління Розроблено бізнес-модель управління капіталом агрохолдингів, що базується на засадах реінжинірингу та сприяє підвищенню якості корпоративного менеджменту, обґрунтовано методичні підходи до оптимізації структури капіталу агрохолдингів, визначено концептуальні засади моделі перерозподілу внутрішніх фінансових потоків агрохолдингів. По результатам регрессионного анализа финансового состояния исследуемых агрохолдингов установлено, что на эффективность формирования и использования капитала влияют как количественные параметры, к которым относятся высокая стоимость заемных средств и дисфункциональность механизмов финансово-кредитного обеспечения аграрного сектора, так и качественные показатели - деструктивность управленческих решений по созданию эффективной системы управления капиталом агрохолдингов.Багатогранність проблем управління капіталом лежить у площині вирішення неоднозначних питань оптимального вибору джерел формування капіталу з урахуванням обмеженості доступу та вартості залучення; ефективного його функціонування в умовах динамічного та невизначеного економічного середовища; забезпечення розширеного відтворення капіталу з метою підвищення інвестиційних можливостей агрохолдингів та зміцнення їх фінансової незалежності. Зазначені обставини зумовлюють актуальність поглибленого дослідження науково-теоретичних та методико-практичних засад побудови обґрунтованої системи корпоративного менеджменту, спрямованого на врівноваження векторів управління капіталом агрохолдингів. Актуальність обраної теми також зумовлена мінливістю, невизначеністю та нестабільністю економічного середовища, глобальною трансформацією ринкових умов функціонування агрохолдингів, що потребує пошуку інноваційних підходів до формування парадигми високоефективного управління капіталом, яка, з одного боку, забезпечить підвищення конкурентоспроможності підприємств, розширить можливості для їх інтеграції у світову систему господарювання, а з другого - вдосконалить організацію внутрішньо підприємницьких процесів корпоративних формувань. Відповідно до мети та завдань дослідження в роботі використано такі методи: узагальнення та систематизації - для узагальнення наукових підходів до визначення дефініції "капітал", систематизації теоретико-методичних засад оптимізації його структури та оцінки вартості; графічний - для структурування та унаочнення руху фінансових потоків холдингів; детермінованого факторного аналізу - для визначення впливу чинників впливу на формування, функціонування і відтворення капіталу агрохолдингів; порівняння і класифікації - для зіставлення кількісних параметрів економічних умов функціонування агрохолдингів; економіко-математичні - для аналізу використання залученого капіталу за допомогою фінансового важеля, оцінки рентабельності власного капіталу через розрахунок факторної моделі Дюпона; експертних оцінок - для розробки критеріїв оцінки якості функціональних компонентів бізнес-моделі управління капіталом агрохолдингів. удосконалено: - концептуальні підходи до управління капіталом, які, на відміну від існуючих, поєднують дві взаємозалежні функціональні компоненти: управління як процес та управління як система, що сприяє поглибленню розуміння сутності парадигми управління та підвищення якості корпоративного менеджменту;У першому розділі "Теоретичні засади управління капіталом холдингів" автором досліджено підходи до формування дефініції "капітал", узагальнено види капіталу холдингів; систематизовано методичні підходи до управління капіталом; досліджено теоретичні аспекти формування фінансових потоків холдингу. Аналіз наукових здобутків у галузі фінансового менеджменту та узгодження їх з метою дослідження, дозволили автору доопрацювати класифікацію видів капіталу та визначити його специфічні види, що притаманні підприємствам холдингового типу (зокрема, за процесом обігу виокремлено номінальний та фіктивний капітал; за засобами формування визначено зовнішній та внутрішній капітал.) Процес управління капіталом характеризується специфічними принципами організації управління, виробленими для досягнення мети, завданнями та функціями, через які вона реалізується.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?