Управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Трактування банківських продуктів і супутніх їм послуг на роздрібному ринку. Класифікація основних каналів збуту банківських продуктів. Система збалансованих показників для моніторингу реалізації стратегії інтеграції каналів збуту на роздрібному ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИНауковий керівник - доктор економічних наук, професор, Шульга Наталія Петрівна, Київський національний торговельно-економічний університет, завідувач кафедри банківської справи. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, Примостка Людмила Олександрівна, ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності; кандидат економічних наук, доцент Завадська Діана Володимирівна, Одеський державний економічний університет, доцент кафедри банківської справи. Захист дисертації відбудеться "18" грудня 2008 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.01 у Національному університеті державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м.З іншого боку, вигідне розміщення тимчасово-вільних коштів населення в банках не лише збільшує його доходи, а й розширює масштаби фінансування субєктів господарювання, які працюють у різних сферах економіки. Цільова спрямованість банківської діяльності на найповніше задоволення попиту населення на банківські продукти та супутні їм послуги забезпечуватиметься завдяки формуванню інтегрованої системи каналів збуту й управління нею. Водночас проблеми організації та управління каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку знаходять лише фрагментарне відображення в наукових працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення управлінням каналами збуту банківських продуктів на роздрібному ринку для найповнішого задоволення попиту населення. § дослідити причини виникнення конфліктів у каналах збуту та визначити основні напрями вдосконалення управління персоналом у банках для підвищення рівня обслуговування клієнтів на роздрібному ринку.У дисертації проаналізовано переваги та недоліки окремих каналів збуту для споживачів (зручність розміщення, спілкування тощо), а також для банку (рівень капітальних і поточних витрат). Характеризуючи переваги дистанційних каналів збуту, запропоновано авторське тлумачення цього поняття: як каналів, заснованих на сучасних засобах комунікації банку з клієнтом, що дозволяє останньому опосередковано спілкуватися з банком на відстані та приймати самостійні рішення відносно вибору тих чи інших продуктів і послуг. Узагальнення наукових думок у площині дослідження дозволило визначити основні складові концепції управління каналами збуту банківських продуктів, а саме: обґрунтування стратегії діяльності банку на роздрібному ринку; вибір і формування системи каналів збуту; SWOT-аналіз і постійна підтримка системи каналів збуту; моніторинг функціонування системи каналів та її корегування. З огляду на те, що стратегія діяльності банку на роздрібному ринку є складовою загальної стратегії банку, концептуальні завдання відносно роздрібного ринку в роботі визначено в таких напрямах: опанування ринку, активний розвиток діяльності банку і стабільна його присутність на ринку. Для визначення пріоритетів клієнтів у виборі тих чи інших каналів запропоновано окремий показник, названий для банків „коефіцієнтом трансакцій”.Узагальнення теоретичних напрацювань науковців, вивчення зарубіжного досвіду, а також дослідження вітчизняної практики дозволили визначити й уточнити наукові положення та розробити рекомендації щодо підвищення ефективності управління каналами збуту на роздрібному ринку. Надано комплексне визначення фінансового ринку в категоріальній, сегментній та інституціональній площинах як сукупності економічних відносин щодо акумулювання фінансових ресурсів і задоволення суспільного попиту на них, забезпечуваного фінансовими інститутами, які здійснюють купівлю-продаж певних фінансових продуктів і надання послуг за сегментами цього ринку для задоволення попиту клієнтів різних форм власності та організаційно-правових форм, а також населення. З урахуванням особливостей банківської діяльності запропоновано визначення поняття збуту як процесу вивчення попиту населення на грошові продукти, розробки умов їх надання споживачам, просування продуктів на ринок, забезпечення їх продажу (купівлі), а також післяпродажного обслуговування споживачів із наданням супутніх послуг на кожному з ланцюгів процесу. Для цілей управління запропоновано класифікацію каналів збуту банківських продуктів за такими ознаками: складність каналів, характер контактів банку з клієнтом, рівень технології, мобільність каналів, форма обслуговування клієнтів, рівень охоплення продуктів, ступінь охоплення споживачів, власність щодо каналу.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?