Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 159
Теоретико-методологічні основи дослідження кадрових ресурсів митних органів України. Проблемні моменти атестації та форми її вдосконалення. Методологічні підходи до проектування посадових обов’язків (положень) і інструкцій у системі митних органів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби УкраїниРобота виконана в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Науковий керівник - доктор наук з державного управління, профессор СЕРЬОГІН Сергій Михайлович, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, директор. Захист відбудеться 15 березня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.866.01 в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за адресою: 49044, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (49044, м.Особливого значення, у тому числі й з погляду перспектив розвитку українського суспільства, набуває ефективна діяльність у системі професіоналізації кадрів. Сучасний процес становлення демократичної, правової, соціально-орієнтованої держави, розвиток засад громадянського суспільства, інтеграція України в європейське та світове співтовариство, проведення адміністративної реформи висувають на перший план проблему кадрового забезпечення реформ, зокрема реформування державної служби, активізації та підвищення професіоналізму державних службовців, нарощування та конструктивного використання кадрових ресурсів. Необхідність удосконалення кадрової політики, кадрового забезпечення всіх напрямів державного управління випливає зі змісту тих завдань, які стоять сьогодні перед державою. Усі ці питання як прямо, так й опосередковано стосуються діяльності митної служби української держави, її кадрових ресурсів. Як свідчить аналіз наукової літератури, проблема ефективності використання кадрових ресурсів митних органів на цей час вивчена недостатньо, хоча в інших сферах державної служби кадрові питання досліджуються досить давно.У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання, обєкт, предмет, методи й наукова новизна дослідження, його практична значущість, наводиться характеристика використаних методів дослідження, дані про апробацію результатів, структуру дисертації. По-перше, це роботи, в яких висвітлюються історичні аспекти формування митної справи в Україні, в яких головний акцент зроблений на історії торговельних відносин. Ураховуючи практичну відсутність робіт, у яких би аналізувалися питання оптимізації кадрових ресурсів митних органів, структурної реорганізації, модернізації митної служби України взагалі та її кадрової складової зокрема, відзначається важливість теоретичних пошуків у цьому напрямку. Автор доводить, що під час удосконалення системи Державної митної служби України дуже важливо враховувати стан обєкта впливу - його кадрові ресурси, включаючи якісні та кількісні параметри, здібності й можливості оптимально здійснювати, спираючись на законодавство, покладені на службовців функції і повноваження, прогнозувати основні тенденції розвитку митної служби. Якщо міра дійсного в кадрових ресурсах даної системи виявляється в результаті порівняння досягнутого рівня ресурсів у даний момент із колишнім станом чи з рівнем їх стану в інших країнах, то міра можливого зясовується шляхом зіставлення наявного стану кадрових ресурсів з потребами розвитку країни в умовах економічного змагання з іншими країнами.Проведений аналіз наукових публікацій за тематикою дослідження, категоріального апарату продемонстрував, що проблема управління кадровими ресурсами митних органів в умовах модернізації Державної митної служби України ще не була до цього часу предметом спеціального дослідження. Це дає підстави вважати, що стан наукового опрацювання вказаної проблеми не можна вважати задовільним, а сама тема реформування митної служби потребує комплексного дослідження, зокрема крізь призму оптимізації управління кадровими ресурсами. Виявлено й конкретизовано напрями вдосконалення управління кадровими ресурсами митних органів, що вимагає нових підходів до використання таких кадрових процедур, як оцінка та атестація кадрів ДМСУ, формування й моделювання посадових інструкцій та професіограм керівників і спеціалістів, що дозволить підвищити ефективність реалізації державної кадрової політики в галузі митної служби, під час визначення якої необхідно керуватися певними методологічними принципами. Актуальним питанням сьогодення стає створення обєктивної системи оцінки всіх категорій митних працівників і контролю за її реалізацією, що може бути зроблено з використанням запропонованої автором технології критеріального підходу до субєктів кадрових ресурсів митних органів та механізму оцінки керівників митних органів, який розкриває професійні, управлінські та особистісні чинники ефективності їх діяльності.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?