Управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 159
Основні етапи формування кадрових ресурсів Державної митної служби України на сучасному етапі. Особливості оцінювання державних службовців. Виявлення проблемних моментів атестації особового складу митних органів та розроблення форм її вдосконалення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Національної академії державного управління при президентові україни автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління управління кадровими ресурсами в умовах модернізації Державної митної служби УкраїниДисертацію присвячено дослідженню закономірностей та особливих рис управління кадровими ресурсами митних органів в умовах модернізації Державної митної служби України. У роботі проаналізовані і узагальнені визначення понять “кадрові ресурси”, “оцінювання кадрових ресурсів”, “професіограма працівника митних органів”; установлені основні етапи формування кадрових ресурсів Державної митної служби України; досліджені особливості оцінки кадрів державних службовців, у тому числі працівників митних органів України; розглянуті проблемні моменти атестації особового складу митних органів та розроблені форми її вдосконалення; запропонована практичним працівникам митних органів України технологія моделювання посадових інструкцій; розроблені пропозиції щодо вдосконалення кадрової політики в митних органах України на сучасному етапі. В работе проанализированы и обобщены определения понятий “кадровые ресурсы”, “оценка кадровых ресурсов”, “профессиограмма работника таможенных органов”; установлены основные этапы формирования кадровых ресурсов Государственной таможенной службы Украины; исследованы особенности оценки кадров государственных служащих, в том числе работников таможенных органов Украины; рассмотрены проблемные моменты аттестации личного состава таможенных органов и разработаны формы ее усовершенствования; предложена практическим работникам таможенных органов Украины технология моделирования должностных инструкций; разработаны предложения по оптимизации кадровой политики в таможенных органах Украины на современном этапе. Показано, что необходимым элементом кадровой работы является оценка кадров, которая осуществляется с целью принятия решений по кадровым вопросам, четкого планирования работы с кадрами, улучшения, усовершенствования процесса управления. В диссертации сделан вывод, что усовершенствование управления кадровыми ресурсами таможенных органов требует новых подходов к использованию таких кадровых процедур, как оценка и аттестация кадров ГТСУ, формирование и моделирование должностных инструкций и профессиограмм руководителей и специалистов, что позволит повысить эффективность реализации кадровой политики отрасли таможенной службы.Особливого значення, у тому числі й з погляду перспектив розвитку українського суспільства, набуває ефективна діяльність у системі професіоналізації кадрів. Сучасний процес становлення демократичної, правової, соціально-орієнтованої держави, розвиток засад громадянського суспільства, інтеграція України в європейське та світове співтовариство, проведення адміністративної реформи висувають на перший план проблему кадрового забезпечення реформ, зокрема реформування державної служби, активізації та підвищення професіоналізму державних службовців, нарощування та конструктивного використання кадрових ресурсів. Необхідність удосконалення кадрової політики, кадрового забезпечення всіх напрямів державного управління випливає зі змісту тих завдань, які стоять сьогодні перед державою. Усі ці питання як прямо, так й опосередковано стосуються діяльності митної служби української держави, її кадрових ресурсів. Як свідчить аналіз наукової літератури, проблема ефективності використання кадрових ресурсів митних органів на цей час вивчена недостатньо, хоча в інших сферах державної служби кадрові питання досліджуються досить давно.У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання, обєкт, предмет, методи й наукова новизна дослідження, його практична значущість, наводиться характеристика використаних методів дослідження, дані про апробацію результатів, структуру дисертації. По-перше, це роботи, в яких висвітлюються історичні аспекти формування митної справи в Україні, в яких головний акцент зроблений на історії торговельних відносин. Ураховуючи практичну відсутність робіт, у яких би аналізувалися питання оптимізації кадрових ресурсів митних органів, структурної реорганізації, модернізації митної служби України взагалі та її кадрової складової зокрема, відзначається важливість теоретичних пошуків у цьому напрямку. Автор доводить, що під час удосконалення системи Державної митної служби України дуже важливо враховувати стан обєкта впливу - його кадрові ресурси, включаючи якісні та кількісні параметри, здібності й можливості оптимально здійснювати, спираючись на законодавство, покладені на службовців функції і повноваження, прогнозувати основні тенденції розвитку митної служби. Якщо міра дійсного в кадрових ресурсах даної системи виявляється в результаті порівняння досягнутого рівня ресурсів у даний момент із колишнім станом чи з рівнем їх стану в інших країнах, то міра можливого зясовується шляхом зіставлення наявного стану кадрових ресурсів з потребами розвитку країни в умовах економічного змагання з іншими країнами.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?