Удосконалення системи мотивації та стимулювання праці (на прикладі СТОВ "Агроресурс") - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 157
Дослідження основних напрямів системи мотивації та стимулювання праці, огляд основних методичних підходів, ситуаційний аналіз підприємства та розробка практичних шляхів вдосконалення мотивації та стимулювання праці в системі управління підприємством.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
(представлена на здобуття освітнього рівня «повна вища освіта», кваліфікації «спеціаліст з менеджменту організацій» зі спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»)В умовах соціально-орієнтованої ринкової системи господарювання проблема мотивації та стимулювання на підприємстві набуває важливого значення. Відсутність належних стимулів до праці, неможливість досягнути поставлених цілей законними методами, нереалізовані мрії про підвищення рівня життя зумовлюють виникнення незадоволення людини своєю роботою та своїм становищем у суспільстві. Нехтування мотиваційним фактором у сфері праці призводить до зниження показників продуктивності праці, якості продукції, трудової дисципліни на кожному конкретному підприємстві і до кризи в господарській системі в цілому. Мотивація як сукупність рушійних сил, що спонукають людину до виконання певних дій, як усвідомлення прагнення до певного типу задоволення потреб до успіху ніби є «локомотивом» трудової діяльності працівників, а відтак здатна значно вплинути на соціально-економічний розвиток. Тільки знаючи, що рухає людиною, що спонукає її до діяльності, які мотиви лежать в основі її дій, можна спробувати розробити ефективну систему форм і методів управління людиною.Змістовні теорії мотивації аналізують потреби і повязані з ними фактори, що справляють вплив на поведінку людини, її трудову активність. Для людини, яка перебуває під впливом цих потреб, важливі гарантії роботи, пенсійне забезпечення, справи, не повязані з ризиком і змінами. Маслоу наголошував, що люди постійно відчувають якісь потреби, але потреби існують за певною ієрархією. Для того, щоб цілеспрямовано впливати на поведінку працівників, менеджер повинен знати, яким потребами вони віддають перевагу і якими потребами керуються в певний момент. Виявом цієї потреби є прагнення контролювати дії людей, справляти вплив на їхню поведінку, брати на себе відповідальність за дії та поведінку інших людей.Аналізуючи сучасні промислові підприємства, необхідно зазначити, що на фоні помітних змін у плануванні, організації матеріально-технічного забезпечення, організації, контролі та обліку виробництва на зазначених підприємствах найменших змін зазнала сфера оплати праці, стимулювання працівників. З одного боку, система мотивації та стимулювання на рівні підприємства - це процес створення мотивації, який полягає в тому, щоб активізувати мотиви робітника і сприймати їх як конкретне установлення. Організувати працю так, щоб переконати працівника в можливості задовольнити його інтереси. На рівні підприємств робота служб мотивації (окремих фахівців) має бути спрямована на вивчення потреб, що постійно змінюються, інтересів, ціннісних орієнтацій працівників у сфері праці, мотивів їх трудової діяльності, мотиваційного потенціалу і ступеня використання у трудовому процесі, виявлення змін у структурі мотивів і прогнозування їх розвитку та впливу на результати діяльності. Політика винагороди за працю організовується так, щоб свідома ініціатива працівника була спрямована на підвищення продуктивності праці, удосконалення своєї кваліфікації, надавала працівнику можливість збільшувати працею свій дохід [35, с.Кодекс законів про працю Регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної працездатної людини. Закон України «Про оплату праці» Визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного і договірного регулювання оплати праці і спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати. Закон України «Про охорону праці Визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоровя у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні. Він має вагоме значення в сфері мотивації, оскільки надає право працівникам обєднуватися в професійні спілки і таким чином впливати на захист своїх прав, як працівника, тобто надає їм певну владу та участь в керуванні підприємством, що вже по своїй суті являє собою стимул.

План
ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи системи мотивації та стимулювання

1.1. Суть та основні завдання мотивації та стимулювання персоналу. Теорії мотивації

1.2. Особливості організації системи мотивації і стимулювання праці

1.3. Нормативно-правове забезпечення системи мотивації та стимулювання

2. Діагностика СТОВ «Агроресурс» та оцінка системи мотивації та стимулювання праці на підприємстві

2.1. Визначення місця підприємства в бізнес-просторі, аналіз підприємства та оцінка ефективності менеджменту

2. 2. Діагностика економічного стану та фінансовий аналіз діяльності підприємства

2. 3. Оцінка існуючого стану системи мотивації та стимулювання в СТОВ «Агроресурс»

2. 4. Аналіз системи мотивації

3. Удосконалення системи мотивації та стимулювання персоналу

3. 1. Напрями удосконалення системи мотивації та стимулювання персоналу

3. 2.Соціально-економічна ефективність запропонованих заходів

3. 3.Охорона праці на підприємстві

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?