Участь у скаутському русі як психологічна умова розвитку національної самосвідомості підлітків - Автореферат

бесплатно 0
4.5 178
Критерії та рівні сформованості національної самосвідомості підлітків. Особливості впливу скаутського руху на формування у дітей національної свідомості й самосвідомості. Розробка та апробація програми розвитку національної самосвідомості у підлітків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Участь у скаутському русі як психологічна умова розвитку національної самосвідомості підлітківКостюка АПН України, лабораторія психології навчання Науковий керівник - дійсний член АПН України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор психологічних наук, професор Максименко Сергій Дмитрович, Інститут психології ім. член-кореспондент АПН України,доктор психологічних наук, професор Боришевський Мирослав Йосипович, лабораторія психології особистості ім. кандидат психологічних наук, доцент Хоружий Сергій Миколайович, Київський національний лінгвістичний університет, доцент кафедри психології З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту психології ім.Проблема національного виховання для молодої української держави є нагальною, та, на жаль, найменш розробленою у концептуальному та прикладному відношеннях, особливо це стосується таких її аспектів, як виховання у підростаючого покоління національної свідомості та самосвідомості. Шашло), серед них бракувало таких, у яких предметом вивчення виступала б самосвідомість національна. Проте залишається практично не розробленою низка аспектів, що складають основу структури національної самосвідомості, психологічних умов її розвитку, ціннісних орієнтацій. Розенберг) доводить, що вивченню особливостей національного виховання у цей період присвячено недостатню кількість робіт, які сприяли б встановленню психологічних особливостей умов і засобів формування у підлітковому віці національної свідомості і самосвідомості. Зважаючи на актуальність, соціальну значущість проблеми, недостатнє її розроблення у сучасній психології, було визначено тему дисертаційного дослідження: “Участь у скаутському русі як психологічна умова розвитку національної самосвідомості підлітків”.У першому розділі - "Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми розвитку національної самосвідомості у підлітків" - викладено матеріали аналізу наукових джерел та основні теоретико-методологічні підходи до дослідження проблеми національної самосвідомості. На основі здійсненого у розділі теоретичного аналізу національна самосвідомість подається нами як особлива динамічна якість особистості, яка полягає в усвідомленні особистістю своєї національної належності, специфічних рис нації (що відрізняють її від інших націй), її історичного минулого, сучасного і майбутнього, ставлення до цінностей, які нація напрацювала у процесі розвитку; у готовності підпорядковувати особисті інтереси інтересам нації; відповідальності за збереження і розвиток культурно-історичних надбань; повазі у ставленні до представників інших націй; у самореалізації особистості як субєкта соціальної дійсності, відображає її позицію в державотворчих процесах. Зазначені вище складові національної самосвідомості були доповнені нами такими, як: усвідомлення особистістю значення національної мови, національна самоідентифікація; усвідомлення особистістю місця походження (території) і державності своєї національної спільноти, її культурно-освітніх традицій; усвідомлення особистістю психологічних особливостей власної нації, її самості і неповторності; усвідомлення інтересів свого народу і вміння підпорядковувати особисті інтереси інтересам нації; моральна оцінка соціальних аспектів національної дійсності; самооцінка у контексті реальної системи національних цінностей; толерантність, національний такт і повага у ставленні до представників інших націй. В результаті було виділено три рівні сформованості національної самосвідомості підлітків: високий, середній та низький, які оцінювались на основі таких критеріїв: ставлення особистості до рідної землі, рідного краю; ставлення до етносу, нації, українського народу; ставлення до культури українського народу; ставлення до України, розбудови української незалежної держави; ставлення до суспільства і людей; ставлення до себе. ставлення до етносу, нації, українського народу: ідентифікує себе з українським народом, розділяє його долю; дорожить моральними цінностями свого народу, намагається їх наслідувати; оптимістично дивиться на майбутнє свого народу, вірить, що він займе гідне місце у цивілізованому світі; відсутній комплекс національної неповноцінності; розвинене почуття національної гідності, гордості за свій народ;Актуальні проблеми формування українського менталітету (до питання громадянського виховання) // Наука і сучасність. Громадянське виховання студентської молоді як складова навчально-виховного процесу у ВНЗ // Сучасні проблеми науки та освіти. Ужгород / Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В. Н. Випуск ІІІ / Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", 2003. Ялта / Харків: Українська Асоціація "Жінки в науці та освіті", Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО У ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?