Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 109
Правові підстави та форми участі територіальної громади у цивільних правовідносинах, питання участі територіальної громади у відносинах власності, зобов’язальних відносинах, притягнення територіальної громади до цивільно-правової відповідальності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Спеціальність 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне правоНауковий керівник: доктор юридичних наук, професор Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, професор кафедри цивільного права Захист відбудеться 22 жовтня 2003 р. о 9-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.02 у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за адресою:61024,м. З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого за адресою: 61024, м. Дисертацію присвячено проблемам участі територіальної громади у цивільних правовідносинах. Досліджуються правові підстави та форми участі територіальної громади у цивільних правовідносинах, а також розглядаються питання участі територіальної громади у відносинах власності, зобовязальних відносинах, притягнення територіальної громади до цивільно-правової відповідальності.Разом з тим чинне цивільне законодавство України і новий Цивільний кодекс України не містять достатніх і необхідних положень, які б належним чином врегулювали питання участі територіальних громад у цивільних правовідносинах. Однак потреба у його чіткому регламентуванні не викликає сумнівів з огляду на ту обставину, що територіальні громади є власниками значного за своїми обсягами та вартістю майна - земель, нерухомості, транспортних мереж тощо. визначити випадки безпосередньої та опосередкованої участі територіальної громади у цивільних правовідносинах; Обєктом дослідження є правовідносини, що складаються під час участі територіальних обєднань громадян (територіальних громад) сіл, селищ та міст України у статиці і динаміці цивільних правовідносин. Предмет дослідження становить проблематика участі територіальних обєднань громадян у цивільних правовідносинах, розвязання яких дозволяє зясувати правові підстави та форми участі територіальних громад у відносинах власності, зобовязальних відносинах, визначити їх обєктний та субєктний склади, порядок здійснення своїх прав та обовязків територіальними громадами.Підрозділ 1.1 "Історичні передумови становлення здатності територіальних публічно-правових утворень до участі у цивільних правовідносинах" присвячено аналізу історичних передумов визнання за територіальним обєднаннями громадян здатності до участі у цивільних правовідносинах. "Загальна характеристика територіальної громади як учасника цивільних правовідносин" досліджуються загальні ознаки територіальної громади як учасника цивільних правовідносин та можливість визнання її юридичною особою публічного права. Вважаючи це розмежування принциповим з точки зору засад нового ЦК України як кодексу приватного права, у цій частині дисертаційного дослідження аналізується співвідношення понять "субєкт права" і "субєкт (учасник) правовідносин", на підставі чого сформульовано висновок про неможливість віднесення територіальної громади до субєктів цивільного права. Цивільне законодавство, у тому числі новий ЦК України, не містить самостійного, відмінного від закріпленого у ст.140 Конституції України та ст.1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначення поняття територіальної громади, що позитивно оцінюється дисертантом з тих міркувань, що наявність статусу учасника цивільних правовідносин не усуває суттєвого положення про територіальну громаду як субєкта публічного права. Як правові форми участі територіальної громади у цивільних правовідносинах аналізується можливість такої участі територіальної громади, по-перше, як сукупності фізичних осіб; по-друге, опосередковано за допомогою правосубєктності органів місцевого самоврядування (в першу чергу місцевої ради); по-третє, як вищезгаданого особливого учасника цивільних правовідносин; по-четверте, за допомогою такого спеціального субєкта, як "скарбниця"; по-пяте, як юридичної особи публічного права.У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання, суть якого полягає у комплексному дослідженні підстав та форм участі територіальної громади у цивільних правовідносинах, формуванні нового підходу до розкриття сутності територіальної громади та визначені цієї сутності, внесенні пропозицій з удосконалення чинного законодавства з метою більш ефективного функціонування територіальної громади як учасника цивільних правовідносин. Проведене єдине комплексне дослідження питань участі територіальної громади у цивільних правовідносинах дозволяє автору сформулювати такі основні висновки, що мають як теоретичне, так і практичне значення. Стаття 2 ЦК України закріплює розмежування учасників цивільних правовідносин на природних - фізичні особи і юридичні особи приватного права, які у виключному переліку є субєктами цивільного права, та учасників, які змушені брати участь у цивільних правовідносинах з метою виконання наявних у них функцій, - субєкти публічного права, до я

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?