Участь специфічних білків-акцепторів токоферолу в регуляції синтезу лейкотриєнів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Дослідження особливостей окисного метаболізму арахідонової кислоти за умов різного забезпечення організму токоферолом. Аналіз методів отримання комплексів токоферолу та токоферилхінону з токоферолзв’язуючими білками цитозольної фракції печінки щурів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна Академія Наук України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наукРобота виконана у відділі біохімії коферментів Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України, м. Науковий керівник - доктор біологічних наук, професор, членкор. НАН України Донченко Георгій Вікторович, завідувач відділу біохімії коферментів інституту біохімії ім. АМН України Чекман Іван Сергійович, завідувач кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету ім.Вітамін Е ефективний інгібітор активних форм кисню, він стабілізує структурно-функціональні властивості мембрани та справляє модулюючу дію на ферментні комплекси, повязані з механізмом оновлення мембранних структур, тим самим приймає участь у всіх трьох стадіях антиоксидантного захисту (M. Дослідження властивостей біомембран та умов їх стабілізації показали, що а-токоферол стабілізує структурно-функціональні властивості мембрани не лише завдяки своїм антиоксидантним властивостям, але і безпосередньо, взаємодіючи з їх компонентами (A.T. Згідно з даними літератури і раніше отриманими експериментальними даними відділу біохімії коферментів встановлено, що в механізмах регуляції окисного метаболізму арахідонової кислоти важливе значення має а-токоферол (Г.В. На основі того, що в клітині концентрація токоферолу значно менша від тієї, що необхідна в системі in vitro для термінування реакцій перекисного окислення, було зроблене припущення про вплив а-токоферолу на активність 5-ліпоксигенази у комплексі з токоферолзвязуючими білками. В дослідах in vitro при вивченні впливу токоферолу, токоферилхінону та їх комплексів із специфічними токоферолзвязуючими білками (ТЗБ) на активність ферментів, які приймають участь у метаболізмі лейкотриєнів вперше встановлено, що токоферол, токоферилхінон і особливо їх комплекси з ТЗБ гальмують активність 5-ліпоксигенази, яка приймає участь у перетворенні арахідонової кислоти до лейкотриєну А4. комплекси токоферолу та токоферилхінону з ТЗБ підвищують активність лейкотрієн-А4-гідролази, що супроводжується збільшенням вмісту лейкотриєну В4.Встановлено, що за Е-гіповітамінозу в печінці щурів знижується рівень холестеролу та загальних фосфоліпідів на 27%, тоді як за умов корекції токоферолом рівень холестеролу збільшується на 61% щодо контролю, а фосфоліпідів вірогідно не змінюється. І хоча вміст загальних фосфоліпідів не змінювався за умов корекції а-токоферолом, логічно виникає інтерес дослідити рівень жирних кислот, що входять до складу фосфоліпідів за умов різної забезпеченості організму токоферолом (табл. Активність арахідонат-5-ліпоксигенази за умов дії ?-токоферолу, токоферилхінону та їх комплексів з токоферолзвязуючими білками. встановлено, що присутність в інкубаційному середовищі токоферолу викликає достовірне зниження активності 5-ліпоксигенази, а при додаванні комплексів токоферолу (рис 4) та токоферилхінону з ТЗБ (рис 5) активність ферменту різко гальмується, і залишок її складає лише 7-5 % від контролю. Виявлена подібність дії комплексів токоферолу та токоферилхінону з ТЗБ на активність арахідонат-5-ліпоксигенази свідчить про можливість їх впливу на фермент за механізмом, відмінним від антиоксидантного. комплекси ?-токоферолу та токоферилхінону з ТЗБ виявилися більш ефективними інгібіторами активності арахідонат-5-ліпоксигенази, ніж вільні ?-токоферол та токоферилхінон. Активність лейкотриєн-С4-синтази за умов дії ?-токоферолу, токоферилхінону та їх комплексів з токоферолзвязуючими білками. при дослідженні дії токоферолу, токоферилхінону та їх комплексів з білками - акцепторами на активність лейкотриєн-С4-синтази мікросомальної фракції печінки щурів було зясовано, що при додаванні вільного токоферолу спостерігається вірогідне підвищення на 15% активності мікросомальної лейкотриєн-С4-синтази, а його комплекс з ТЗБ підвищує на 33% швидкість перетворення лейкотриєну А4 в лейкотриєн С4, про що свідчить зростання активності лейкотриєн-С4-синтази.Виходячи з недостатньої зясованості молекулярних механізмів дії вітаміну Е на живі організми проведено дослідження впливу а-токоферолу та його метаболіту а-токоферилхінону на ліпоксигеназний шлях перетворення арахідонової кислоти. В умовах in vitro зясовано можливість взаємодії токоферолу та токоферилхінону з токоферолзвязуючими білками на активність ферментів 5-ліпоксигеназного шляху перетворення арахідонової кислоти, та на моделі Е-гіповітамінозу в дослідах in vivo встановлено дію а-токоферолу на рівень лейкотрієнів. За Е-гіповітамінозу в печінці щурів знижується вміст холестеролу і сумарних фосфоліпідів та вірогідно зростає рівень фосфатидихоліну, лізофосфатидилхоліну, фосфатидилетаноламіну, а також знижується вміст кардіоліпіну, змінюється вміст жирних кислот фосфоліпідної фракції печінки щурів: спостерігається підвищення вмісту стеаринової, зниження гексадодецилової, олеїнової та лінолевої, арахідонової кислот.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?