Типове положення "Про охорону праці" - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 66
Поняття служби охорони праці, її сутність і особливості, місце та значення на підприємстві. Основні завдання служби охорони праці, порядок та правила її створення, цілі діяльності. Особливості формування служби охорони праці об"єднання підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1.1 Згідно з Законом України Про охорону праці (2694-12) служба охорони праці створюється власником або уповноваженим ним органом (надалі - власник) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям в процесі праці. 1.2 Відповідно до цілей, зазначених у п.1.1. цього Типового положення, служба охорони праці вирішує завдання: а) забезпечення безпеки виробничих процесів, устаткування,будівель і споруд; б) забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту; в) професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці; г) вибору оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих; д) професійного добору виконавців для визначених видів робіт. 1.3 Служба охорони праці входить до структури підприємства, установи, організації як одна з основних виробничо-технічних служб. Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства. 1.4 Служба охорони праці в залежності від чисельності працюючих може функціонувати як самостійний структурний підрозділ або у вигляді групи спеціалістів чи одного спеціаліста, у тому числі за сумісництвом. 1.5 Служба охорони праці комплектується спеціалістами, які мають вищу освіту та стаж роботи за профілем виробництва не менше 3 років. Положення про службу охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого обєднання підприємств, створених за галузевим принципом, узгоджується з Державним комітетом по нагляду за охороною праці. 1.8. Працівники служби охорони праці у своїй діяльності керуються законодавством про працю, міжгалузевими і галузевими нормативними актами з охорони праці і Положенням про службу охорони праці. 1.9 Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам підприємств, установ, організацій та їх структурних підрозділів обовязкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. В установах, організаціях невиробничої сфери та в навчальних закладах власниками також створюються служби охорони праці. які підпорядковані центральним органам державної виконавчої влади. 2.2 Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо керівникові підприємства. 2.3 За своїм посадовим становищем та умовами оплати праці керівник служби охорони праці прирівнюється до керівників основних виробничо-технічних служб підприємства. такий принцип зберігається при визначні посадового становища та окладів і для інших працівників служби охорони праці. 2.4 Служба охорони праці виконує такі основні функції: 2.4.1 Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охороною праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи. 2.4.2 Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці. 2.4.3 Складає разом з структурними підрозділами підприємства комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені норми досягнені), а також розділ Охорона праці у колективному договорі. 2.4.4 Проводить для працівників увідний інструктаж з питань охорони праці. 2.4.5 Організує: а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці; б) паспортизацію цехів, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці; в) облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій; г) підготовку статистичних звітів підприємства з питань охорони праці; д) розробку перспективних та початкових планів роботи підприємства щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці; е) роботу методичного кабінету охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо; є) допомогу комісії з питань охорони праці підприємства в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій; ж) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці. 2.4.6 Бере участь у: а) розслідуванні нещасних випадків та аварій; б) формуванні фонду охорони праці підприємства і розподілі його коштів; в) роботі комісії з питань охорони праці підприємства; г) роботі комісії по введенню в дію закінчених будівництвом, реконструкцією або технічним переозброєнням обєктів виробничого та соціального призначення, відремонтованого або модернізованого устаткування; д) розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства; е) роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці. 2.4.7 Сприя

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?